Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 261:

alpha,261
Ankurisma: eidos palaismatos. kai Ankurisas, anti tou katapalaisas e tei ankulei katabalon. esti de ankurisma kai skeuos agreutikon sukon. Aristophanes: diabalon, ankurisas, eit' apostrepsas ton omon, auton ekolabesas. toutesti prosekrousas.


This entry has been translated.

nu,261
Nestor: Larandeus, ek Lukias, epopoios, pater Peisandrou tou poietou, gegonos epi Seuerou tou basileos: Iliada leipogrammaton etoi astoicheioton: homoios de autoi ho Truphiodoros egrapsen Odusseian: esti gar en tei protei me heuriskesthai alpha kai kata rhapsoidian houtos to hekastes eklimpanein stoicheion. Metamorphoseis, hosper kai Parthenios ho Nikaeus, kai alla.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 2    Page 1

End of search