Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2517:

alpha,2517
Anthomologesometha: anti tou eucharistesomen. Dabid: anthomologesometha soi ho theos. huper tes euergesias homologoumen charitas kai anagraptous tautas poiesomen. kai Anthomologeito, diegeito. ho de anthomologeito pros tinas ton en Rhomei meta tauta meden heorakenai phoberoteron kai deinoteron phalangos Makedonikes. kai authis: tauta men oun anthomologesanto pros allelous. anti tou sunethento, sunephonesan. kai authis: peri Sokratous tade egrapsato kai anthomologesato Meletos.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search