Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 249:

alpha,249
Ankon: en tei basilikei aulei tou Gelimeros oikema en skotous anapleon, ho de Ankona ekaloun hoi Karchedonioi: entha eneballonto hapantes hois an chalepainoi ho turannos. entautha epi Belisariou polloi katheirgmenoi etunchanon ton heoion emporon, hous mellontas kat' ekeino kairou anaireisthai hupo tou turannou ho phulax tou desmoteriou apeluse. kai dietithei tas mechanas hei malista edokei kairion, ankonas te kai taphrous ebaleto hekaterothen. kai Ankones, meros ti tes oikias. ankones de kai panta ta prospessomena kat' onar to kosmion tou biou semainei. Ankones kai hai ton potamon exochai, hai para tais ochthais. ou dunaton en pros antion ton rhoun anaplein dia to megethos ton prospiptonton ankonon, hous edei kamptein parelkontas tas naus. kai Ankonas, tas akras ton oron. hoi de speirousin ankonas, hoi d' antelious zeteit' iontes t' andros exodon kaken. kai paroimia: toi ankoni apomussomenos. Bion phesin ho philosophos: emou ho pater men en apeleutheros, toi ankoni apomussomenos: diedelou de ton tarichemporon. zetei kai allen paroimian, to glukus ankon.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search