Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2479:

alpha,2479
Anison: to me on ison. semainei kai eidos botanes. kai Anisophues, anomoion. isteon hos enia ton enantion steresei thaterou legetai, hoion anison enantion men esti toi isoi, steretikon de onoma. ou gar oikeian tina phusin semainei, hosper to kakon to enantion toi agathoi on: alla semainei apophasin tou enantiou en toi pephukoti dechesthai amphotera. to gar anison ouk ison estin en posois, ha pephuke dechesthai kai isoteta. homoios kai to anomoion ouch homoion en tois homoiotetos dektikois. toiouton d' he steresis: apophasis gar estin en tois ten hexin pephukosi dechesthai. ou men antikrus steresis kai to anomoion: all' enantia, to men toi isoi, to de toi homoioi. diaphora d' auton pros tas kurios stereseis, hoti apo men tes stereseos ouk estin epanodos pros ten hexin: tauta de metaballein hoia te epi ta antikeimena. kai gar to anison ison an genoito, kai to anomoion homoion. peri tou isou kai anisou zetei en toi amplakema.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search