Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2461:

alpha,2461
Aniei: ephiei, enedidou, echaunouto. ouden ti pleon aniei ho neanias. kai authis: ho de ouk aniei tou dromou. kai anti tou elegen. ho de hiketeuon huper panton ouketi aniei. kai authis: ho de zeton ouk aniei kai lambanon ouk enepimplato. kai authis: ho de kakoumenos pleon eper diatitheis homos ouk aniei. kai authis: hoi de to polu tes tolmes parelelutheisan. ou men aniesan ge, alla parakeleuomenoi sphisin autois pasei dunamei prosekeinto tei poliorkiai. kai authis: mete nuktor mete meth' hemeran epanienti tou plou.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search