Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2454:

alpha,2454
Aniditi: kai Anidroti%10 choris hidrotos. ou gar anidroti kai aperimerimnos tade parestesanto ta polismata. kai authis: anidroti pros to ariston ouk erchonto hoi tou Kurou stratiotai, dia to hedeos esthiein kai hugiainein. kai alla pleista.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search