Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2405:

alpha,2405
Anekei: Antiphon anti tou kathekei, Ameipsias de aneka anti tou anabebeka ephe, Thoukudides de anekousin anti tou teleutosi, legousi. kai Demosthenes anekontos anti tou diapherontos. kai Anekontes, anelthontes. tes men en toi legein dunameos ouk epi tosouton anekontes, hoste mega ti kai lampron ap' autou dunethenai eis ochlon proagogen, toi ge men katesklekoti tou biou kai tei eis metrioteta plasei ton ethon mega dunethentes ouk elachista kai houtoi plethe perieballonto. Anekon de to prepon.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search