Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 239:

alpha,239
Agis, Agidos: ho Pausaniou. houtos embalon pote es ten Mantineiken, autous men katekleise, ton de pararreonta potamon es to teichos paratrepsas parelusen: en gar ex omes plinthou, hetis pros men tas helepoleis asphalestera esti tes optes kai ton lithon. hoi men gar katagnuntai kai ekpedosi ton harmonion: he de ome plinthos ouch homoios ponei. dialuetai de hupo hudatos ouch hesson e hupo heliou keros.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search