Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 227:

alpha,227
Agero: ta me geronta. kai sun toi n ageron. hoi de aneu tou n thelukon phasin einai, hoi de to men sun toi n ten aitiatiken deloun ptosin, to d' aneu toutou, ten geniken te kai dotiken. kai Ageros, ho aphthartos Attikos: kai oudeteros Ageron.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search