Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 209:

alpha,209
Agein kai pherein: to leisteuein kai harpazein. agein de kai apagein chremata kai epi apsuchon kai komizein adiaphoros. ho de epei eperaiothe es to kat' antikru tou rheithrou, parachrema tas te komas enepimpra ton Sklabenon kai esineto tous agrous, ege te kai epheren hapanta, oudenos po ton ekeise barbaron tharresantos hoi eis cheiras elthein, eis ta lasia kai katerephe tes hules katapepheugoton.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search