Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 207:

alpha,207
Ageustos thoines: asteios biou echon. kai Ageustoi, apeiroi. Ageuston, tetrachos: e gar to achumoton men teos, dunamenon de chumothenai, hos to hudor: apoion gar on dunatai chumothenai: e to tais allais aisthesesin hupokeimenon, hos ho psophos, e to mikran echon geusin, hos ta hudara ton rhophematon, e to kaken echon geusin, hos ta deleteria. kai delon tinon touton antilambanetai he geusis, kai tinos me. kai epi ton allon de aistheseon ta tessara tauta ginosketai semainomena. archas de ton geuston to poton phasi kai to apoton. eis tauta gar protos diaireitai to geuston. kai gar en toi hugroi malista kai ho chumos ek tes epimixias ton xeron prosgenomenos: kai hosper to poton potimon ginetai dia ten epimixian tou chrestou chumou, houto kai to apoton dia ten epimixian tou apotou chumou. amphotera de, to te apoton kai to poton, geusta. geuston de to apoton, ouch hos teleiotikon, all' hos phthartikon tes geuseos dia mochtherian chumou. to de poton hos sostikon te kai teleiotikon tou kata phusin geustikou. archei oun ton geuston kata touton ton logon to poton kai to apoton. epei de to poton hugron, to de hugron tei haphei antilepton, hos men hugron hapton, hos de toionde chumon echon geuston. touto oun koinon haphes kai geuseos, tes men haphes hos idion autes aistheton, tes de geuseos hos hule kai ochema ton geuston.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search