Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 2:

alpha,2
Aages: athrauston, ischuron.


This entry has been translated.

alpha,430
Adaxesai: to knesai, ouk en toi [2o]2 odaxesai. kai Adachein. to knethein. adachei gar autou ton achora eklegei t' aei: Aristophanes.


This entry has been translated.

alpha,729
Athenaias: ho Metakleides ou phesi kaleisthai tas gunaikas all' Attikas en tois peri Homerou, hama kai ten aitian apodidous: monous gar, phesi, tous ekeithen andras men Athenaious onomazousi, gunaikas de Attikas, hina me ten agamon hai gamoumenai tei prosegoriai kataischunosin. alla idou Pherekrates en Grausi phesin: Athenaiais autais te kai tais summachois. kai Kantharos Terei: gunaika Athenaian kalen te kai agathen. kai Philemon Pterugi: tas Hipponikas tasde kai Lusistratas kai Nausinikas tas Athenaias lego. hoi de me dein phaskontes Athenaias legesthai tas Attikas kai ten homonumian aitiontai, hen epidechontai pros ten theon: Athenaia gar kai he theos kaleitai: all' anti tou Athenaias autas phasi legesthai kai Attikas. plen polle ge he chresis tes phones epi ton gunaikon para tois archaiois, hos hoi te proeiremenoi poietai marturousi kai Diphilos en Amastridi. kai gar kai ten Themistokleous thugatera Athenaian xenen phesin: kai Pindaros en scholiois. ho mentoi Phrunichos anattikon phesin einai ten phonen [2kai]2 thaumazei, pos ho Pherekrates attikotatos on chretai tei lexei.


This entry has been translated.

alpha,1001
Akrodrua: karpoi dendrikoi, pantes hoi ton dendron karpoi. eperripton de autois [2ho]2 men kandun, ho de akrodrua.


This entry has been translated.

alpha,1143
All' esthi' elthon tous Megakleous kionas: hos [2ei]2 eipe ton plouton. emphainei dia touton, hoti ouden autoi kateleiphthe, ei me he aule. anti tou tous lithous tes Megakleous oikias. houtoi gar monoi kateleiphthesan autoi panta phagonti. legei de ho presbutes pros ton huion. Aristophanes en Nephelais. epi ton aneimenos diaitomenon ho logos.


This entry has been translated.

alpha,1217
Halieuesthai: to halieuein. legousi de [2kai]2 hos hemeis.


This entry has been translated.

alpha,2082
Anastatoi: plakountos eidos. houtoi de autais tais Arrephorois eginonto. elegonto de tines plakountes kai charisioi. houtoi de apo ton kataleipomenon summignumenoi eginonto, kai demiourgoi plassousin. Aristophanes Daitaleusi: pempso plakountas hesperas charisious. hoi de amphiphontes ginontai Mounuchionos menos #2# epi deka, hoi kai eis to Mounuchias hieron tes Artemidos komizontai. onomazontai de amphiphontes, hos men tines hoti tote gignontai, hote helios te kai selene proi huper ges phainontai: hos de Apollodoros, hoti komizousin autous daidia hemmena parapegnuntes ep' auton. phthois de eisi pemmata, ha tois theois kai meta ton splanchnon ethuon. hai de selenai pemmata eisi platea, kuklotere: pelanoi de ta eis theous pemmata: popana de: kai en Erechthei tas selenas pelanous eireken Euripides: kai moi polun gar pelanon ekpempeis domon, phrason selenas tasde purimou chloes. epi de hex selenais boun hebdomon epetton, kerata echonta kata mimesin tes protophuous selenes. ethuon men oun kai epi tettarsi popanois touton ton boun kai ekaloun auton pempton boun. mallon de epi tais hex hebdomon boun. epi ton anaistheton.


This entry has been translated.

alpha,2582
Anogeon: oikema. Anogeion de. hoti Kallisthenes to desmoterion anogeon eipen. Anagaion kai Katagaion dia diphthongou kai o mikrou. to de anogeon kai katogeon ei tacha kai hoi kanones dia tou o megalou kai [2e]2 psilou graphousin, all' oun ho ton lexeon therates kai ton touton antistoichon akribes orthographos Kapnogeneios ho Maistor dia tou e psilou kai o mikrou exedoto tauta graphesthai. to de mesogaion monon dia diphthongou eiasen: epeide heuretai mesogeia ge kai mesogeios ge.


This entry has been translated.

alpha,3892
Aristarchos: Alexandreus thesei, tei de phusei Samothraix, patros Aristarchou. gegone de kata ten rn#2# Olumpiada, epi Ptolemaiou tou Philometoros, hou kai ton huion epaideuse. legetai de grapsai huper o# biblia hupomnematon monon. mathetes de gegonen Aristophanous tou grammatikou kai Krateti toi grammatikoi Pergamenoi pleista diemillesato en Pergamoi. mathetai de autou grammatikoi peri tous m# egenonto. teleutai de en Kuproi heauton hupexagagon endeiai trophes, nosoi tei hudropi lephtheis. ete de autou tes zoes ob#. kai paidas men katelipen Aristarchon kai Aristagoran. ampho de egenonto euetheis, hoste kai eprathe ho Aristarchos: Athenaioi de elthonta par' autois exonesanto.


This entry has been translated.

alpha,3924
Aristonikos: Alexandreus, grammatikos. egrapse Peri ton semeion ton en tei Theogoniai Hesiodou kai ton tes Iliados kai Odusseias: Asuntakton onomaton biblia #2#.


This entry has been translated.

alpha,4289
Assurioi: arche palaia kai es tous muthikous anagomene chronous oligou tinos ekratese tes Asias merous. eita he Medike kathelousa ten Assurion chronon ou polun kateschen, alla kateluthe epi tes d# geneas. Persai de Medous katagonisamenoi chronou polloi pleon s1# emeinan epi tes arches. he de Makedonon dunasteia ten Person kathelousa, meta ten Alexandrou teleuten epi to cheiron erxato pheresthai kai epi ton diadochon aute kath' heauten exesthenesen hupo Rhomaion katalutheisa. tas gar Hellenikas dunameis ouk axion autais antiparexetazein. Athenaioi gar mones erxan tes paraliou duein deonta [2o#]2 ete: Lakedaimonioi de Peloponnesou kai tes alles Hellados kratountes hola l# ete epauthesan hupo Thebaion. he Rhomaion de polis hapases ges, hose me anembatos esti, e# kai m# pros tois ps# etesin eis hupatous Klaudion Nerona to deuteron kai Pisona Kalpourinon, ouden antipalon echousa.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 11    Page 1

End of search