Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1981:

alpha,1981
Anaxagoras: sophistes, Hegesiboulou huios, Klazomenios. Nous de epekaleito, epeide hulen kai noun panton phrouron eipen. houtos estin ho ton helion eipon mudron diapuron. toutesti purinon lithon. ephuge de ex Athenon, Perikleous autoi suneipontos, kai elthon en Lampsakoi ekeise katastrephei ton bion apokarteresas. exegage de tou zen heauton eton o#, dioti hup' Athenaion eneblethe en desmoterioi, hoia tina kainen doxan tou theou pareispheron. hoti Anaxagoras Olumpiasin, hopote hekista huoi, proelthon hupo koidioi es to stadion epi prorresei ombrou legetai touto peprachenai. kai alla de pleista prolegon. houtos, Klazomenios on, agelais te kai kamelois ta heautou aneke. peri toutou ephe Apollonios ho Tuaneus probatois mallon e anthropois philosophesai. ho de Thebaios Krates katepontose ten ousian, oute probatois poiesas epitedeion, oute anthropois.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search