Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1978:

alpha,1978
Anantes: anopheres. hoti tauton estin anantes kai prosantes. kai ei ti men anantes, touto kai prosantes, ouketi de to anapalin. to gar prosantes apotomon kai me pareikon, mede apodechomenon ton anabenai boulomenon. toi de anantei kai prosantei enantion to katantes. kai ta men hedea kai terpna legomen rhaista kai rhaio, ta de lupera prosante kai anante kai duschere. kai Anantes, he dusbatos hodos. kai klinetai eis ous.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search