Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1967:

alpha,1967
Anamnesis: anamnesis esti phantasmatos heuresis. arxamene de apo tes psuches diabainei epi to ezoomenon soma. anamnesthentes gar phoberou tinos hemin genomenou ochriasamen, kai tou plou anamnesthentes enautiasamen. pos de legomen apo tes psuches arxasthai ten kinesin epi tes anamneseos; e ouch hos ekeines autes anamneskomenes, all' hosper epi ton aistheseon legomen: arxamene gar he kinesis ek ton aistheton diebe mechris ekeinou, en hoi he kritike kai aisthetike dunamis: touto de esti to pneuma: houtos de epi tes anamneseos legomen, hoti apo tou pneumatos, en hoi he psuche, kai he arche tes kata ten anamnesin kineseos gegonen anapalin e epi tes aistheseos: eis ho gar teleutai he aisthesis, ekeithen he arche tes anamneseos. he gar anamnesis, phantasmatos estin heuresis, hopote egeneto en toi pneumati. en toutoi gar ginetai ta phantasmata, en hoi kai he aisthetike psuche hidrutai. apo touton oun ton en toi pneumati, en hoi estin he psuche, enkataleimmaton, haper phantasmata kaloumen enkataleimmata ek ton kata tas aistheseis antilepseon eschen: apo touton he arche tes kata ten anamnesin kineseos ginetai. epiballousa oun palin toi phantasmati, ho prin esche, toutesti toi engenomenoi proteron en toi pneumati topoi, anamimnesketai kai di' hou aistheteriou eistheto auto. kai houtos sundiatithetai toi aistheterioi to soma.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search