Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1933:

alpha,1933
Analgetos: kai dusanalgetos para Sophoklei: toutesti dusmetakletos, analges, apathes, anelees, skleros. dusanalgetos gar eien toiande me katoikteiron hedran. kai Analgetos, anaisthetos, aponos. kai Analgeton, asumpathon: e ton med' holos algounton epi tini e polualgeton, ton eis pollachei hemas ekbeblekoton. Sophokles: o moi analgeton disson ethroesas anaudon ergon Atreidon toid' achei. toutesti tei parousei sumphorai.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search