Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1930:

alpha,1930
Analambanein: aitiatikei. epi tou anechein. hoti emelle tois philosophois kai tou kosmios analambanein ten estheta kai tous me touto poiountas eskopton. Platon en Theaitetoi: panta dunamenous oxeos te kai toros diakonein, analabesthai d' ouk epistamenous epidexieleutheros oude harmonian logon labontas hupantesai theon. Alexis de phesi peri esthetos houtos: hen gar nomizo touto ton aneleutheron einai, to badizein arruthmos en tais hodois, exon kalos: hou mete prattetai telos, meden gar hemas, mete di' heteron labein timen dontas, pherei de tois men chromenois doxes tin' onkon, tois d' horosin hedonen, kosmon de toi bioi. to toiouton geras tis ouk an auto ktoito phaskon noun echein. Analambanein, anti tou anaktasthai. Appianos: tote de ethei tis dromoi deloson toi Persei louomenoi kai to soma analambanonti. ho de exelato tou hudatos, boon hoti healokoi pro tes maches.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search