Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1912:

alpha,1912
Anakocheuei: para Sophoklei to anaseirazei. kai Anakocheuein, to en pelagei cheimonos ontos stesantas ta othonia saleuein. anakocheuein de kurios legetai, hotan cheimonos ontos en pelagei steilantes ta armena saleuosin autothi, me diamachomenoi toi pneumati. metaphorikos oun epi tou harmatos eireken, hoti ou diemillesato, all' apheke ton ton hippon kludona kai erema elaunen.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search