Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 18:

alpha,18
Abaris: Skuthes, Seuthou huios. sunegrapsato de chresmous tous kaloumenous Skuthinous kai Gamon Hebrou tou potamou kai Katharmous kai Theogonian katalogaden kai Apollonos aphixin eis Huperboreous emmetros. heke de ek Skuthon eis Hellada. toutou ho muthologoumenos oistos, tou petomenou apo tes Hellados mechri ton Huperboreon Skuthon: edothe de autoi para tou Apollonos. toutou kai Gregorios ho Theologos en toi eis ton megan Basileion Epitaphioi mnemen pepoietai. phasi de hoti loimou kata pasan ten oikoumenen gegonotos aneilen ho Apollon manteuomenois Hellesi kai barbarois ton Athenaion demon huper panton euchas poiesasthai. presbeuomenon de pollon ethnon pros autous, kai Abarin ex Huperboreon presbeuten aphikesthai legousi kata ten g# Olumpiada. hoti tous Abaris hoi Boulgaroi kata kratos arden ephanisan. hoti hoi Abaris houtoi exelasan Sabinoras, metanastai genomenoi hupo ethnon oikounton men ten parokeanitin akten, ten de choran apoliponton dia to ex anachuseos tou Okeanou homichlodes ginomenon, kai grupon de plethos anaphanen: hoper en logos me proteron pausasthai prin e boran poiesai to ton anthropon genos. dio de hupo tonde elaunomenoi ton deinon tois plesiochorois eneballon: kai ton epionton dunatoteron onton hoi ten ephodon huphistamenoi metanistanto, hosper kai hoi Saragouroi elathentes pros tois Akatirois Ounnois egenonto. klinetai de Abaris, Abaridos, tous Abaridas, kai kata apokopen Abaris. zetei peri ton auton en toi Boulgaroi.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search