Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1483:

alpha,1483
Aman: houtos proestos ton basilikon pragmaton Dareiou hupescheto toi basilei muria talanta eisoisein, ei apolesai Ioudaious. hos de epeisen, epestale tois ethnesin en miai hemerai pantas exaphanisai. prin de suntelesthenai tauta Mardochaios ten kat' auton epithesin dia tes Esther edelose toi basilei. ho de ta epistalenta anekaleito ton te Aman anestaurose, mellonta stauroun ton Mardochaion, pleistoi te ton echthron hupo ton Ioudaion apollunto: kai tas hemeras ekeinas heortazousin Ioudaioi. zetei en toi Esther.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search