Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1475:

alpha,1475
Amalasountha: haute meter Atalarichou. hetis dikaiosunes epi pleiston elthousa, tes te phuseos es agan to arrenopon endeiknumene, hoson chronon tes politeias prouste, oudena ton panton Rhomaion es to soma ekolasen e chremasin ezemiosen. ou men oude Gotthois xunechoresen es ten es ekeinous adikian orgosin. ebouleto de kai ton paida tois Rhomaion archousi ta es ten diaitan homotropon katastesasthai kai phoitan es grammatistou ede enankaze: treis te apolexamene ton en Gotthois geronton, housper epistato mallon hapanton xunetous te kai epieikeis einai, xundiaitasthai Atalarichoi ekeleuse. Gotthois de tauta oudamei ereske. tei gar es tous hupekoous adikias epithumiai barbarikoteron pros autou archesthai ethelon. kai pote he meter hamartanonta ti en toi koinoi ton paida labousa errapise, kai hos dedakrumenos es ten andronitin enthende apelthe. Gotthoi de autoi entuchontes deina epoiounto kai tei Amalasounthei loidoroumenoi ischurizonto boulesthai te auten ton paida ex anthropon aphaniein hoti tachista, hopos aute heteroi andri es koiten elthousa xun autoi archoi. xullegentes de eitionto ouk orthos sphisin oude hoi ton basilea paideuesthai. grammata te gar polu kechoristhai andrias kai didaskalian geronton anthropon es te to deilon kai to tapeinon apokrinesthai ek tou epi pleiston. dein toinun ton en tini ergoi tolmeten te kai doxei megan esomenon, phobou tou ek didaskalon apallagenta, tas en tois hoplois meletas poieisthai. elegon de kai hos enper autois to apo tou skutous epigenetai deos, ou mepote xiphous e doratiou huperphronein axiosousin. oukoun, o despoina, ephasan, paidagogous men toutous chairein ea, su de Atalarichoi paidas homodiaitous helikas didou, hoiper auton ta es ten helikian xunakmazontes es ten areten kata ge ton barbaron nomon hormesousin. he de ouk epeinese men, deisasa de ten ex auton epiboulen xunechorese panta, hosa hoi barbaroi ethelon.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search