Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1458:

alpha,1458
Hama: dotikei. Demosthenes epi tou eutheos kai parachrema etaxe, kai en toi huper ton rhetoron logoi eipon: ou gar ho thanatos tois eu phronousin oiktros: touto gar hama toi genesthai panton kategnostai. Aischines de epi tou kata ton auton kairon en toi kata Ktesiphontos: hos apedoto triakonta mnon hama ten te eis auton hubrin kai ten tou demou katacheirotonian. kai Demosthenes en toi kata Meidiou. kai para toi Antiphonti de to hama keitai epi to auto. phesi gar en Prooimiois: all' ei tote pragma moi kreitton phainetai, hama te marturia aretes praxomai. kai para Demosthenei en toi peri tou stephanou: pasais de loidoriais kai blasphemiais hama toutou kechremenou.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search