Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1428:

alpha,1428
Aluein: to en alei dusphorein. semainei de eniote kai to gegethenai, apo tes aleas kai diachuseos. Homeros: e alueis, hoti Iron enikesas ton aleten; hothen kai dasunetai. Sophokles: eate m' hod' aluein. epi de tou dusphorein kai psiloutai. Agathias phesin: aluonti de hoi kai gnomateuonti hekasta, edoxe chrenai apopeirasthai amegepe tou phrouriou. Didumos de amphotera psilos. to men gar apo tou aleainesthai phesin, to de apo tes ales. Attikoteron de to amphotera dasunein. kai gar to haleainesthai dasunousin hoi Attikoi kai panta ta toiauta.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search