Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1423:

alpha,1423
Aluattes: Ludon basileus, hos en men ta polemia gennaios, allos de akolastos: kai gar pote ten heautou adelphen eischunen. egennese de Aluatten, hostis heos men neos en, hubristes en kai akolastos, ekbas de es andra sophronestatos kai dikaiotatos. epolemese de Smurnaiois kai heile to astu. houtos de gennai ton Kroison: strateusas epi Karian periengeile tois heautou straton agein es Sardeis, en hois kai Kroisoi, hostis en autou presbutatos ton paidon, archon apodedeigmenos Adramutteiou te kai Thebes pediou. Aluattou poliorkountos Prienen phesin.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search