Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1409:

alpha,1409
Halsi diasmechtheis onait' an houtosi: epi ton parapaionton: metaphorikos apo ton keramon kai tou oinou, hosois hales ballontai, huper tou me existasthai mede oxizein eucheros. epeide tous hupo methes hosper paraphronountas hupobrechein eiothamen elaioi halsi memigmenoi. hos oun tou Strepsiadou me kathestekotos, alla kai paraphronountos, hos epi homologemenois exarnos estin: houto tei metaphorai echresato. phesin oun ou ta tuchonta houtos opheletheie diabrechtheis halsin. hos epi askou ton logon poioumenos, hoi tines smechomenoi halsi beltiones ginontai. hama de kai paraphronountas brechomen elaioi kai halsi kai ophelountai. e hos pachudermon auton chleuazei: ta gar pachea hupo pimeles ton dermaton halsi malattomena eurutera ginetai. onaito oun, phesin, apokathartheis ten pachuteta.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search