Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1398:

alpha,1398
Allos: oiomenos touto ou dunaton, eite allos, eite kai dunaton phaneie, sumpheron autoi genesthai. anti tou kata allon tropon, e maten, e malista. kai authis: huper de touton ti phate hoi ten pronoian alasthai allos, kai muthon einai legontes; kai authis: ta de alla tois philosophois eperkoun kai tois deomenois allos di' epieikeian kai eleutheran proairesin.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search