Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1355:

alpha,1355
All' ouk enesti sukophantou degmatos: epi ton anenuton. leipei de to pharmakon. legei de en ethei ho therapon, hoti ouk esti tis en toi daktulioi epoide, ho pharmakon pros degma sukophantou: epei eiothasi legein hoi ta periapta polountes, hoti chresimeuei tode pros tode. allos: alexeterion ton deleterion deiknusin autoi kai baskanias apotreptikon daktulion, hon kalousi pharmakiten. phesin oun: hos an echeis pharmakiten daktulion, all' ou pros degma tou sukophantou, hos touton cheironon onton kai therion, pros ha ho daktulios pepoietai.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search