Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1334:

alpha,1334
Allos: anti tou heteros. Homeros: hos ch' heteron men keuthei eni phresin, allo de eipei. tassetai de kai anti tou tis. hoppote ken kai allos. kai Allos te anti tou malista. kai authis: oisete d' arn', heteron leukon, heteren de melainan Gei te kai Eelioi: Dii d' hemeis oisomen allon. Hellenikos epi men toin duoin to heteron toi heteroi antidiestalken, epi de tou tritou, allon eireken.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search