Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1330:

alpha,1330
Aloo: to klo. kai Aloon, exothen en kukloi periagon, hos hoi en tais halosin. e tupton, apo ton koptonton tous stachuas. Aristophanes: apolei m' aloon anthropos ex heothinou. Ailianos: hoi men tines pugmais, hoi de korunais, hoi de lithois, hoi de hoti pote parepipten autois hupocheirion aloontes auton, aporragenai ten psuchen enankasan. kai Aloomenos, patoumenos, suntribomenos. elephanti hemeroi hupeklinan auton, hina dedios, hos mellon hupo tou theros aloomenos apothneskein, hupnou me tuchei.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search