Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1309:

alpha,1309
Alogia: ataxia. hoi de pantes hama anakekragotes exautes hoionei parelelutheisan. tachu de tou logou diadothentos eis to plethos, ouketi sunebaine ginesthai ten alogian, all' hoi men epi tous presbeutas hormon, hos aitious sphisi ton kakon ontas touton, hoi de epi tous kateilemmenous ton Italikon kai eis toutous apereisantes ton thumon, hoi de pros tas pulas tes poleos. legetai de kai Alogistia para Polubioi.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search