Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1280:

alpha,1280
Alkibiades: huios Kleiniou kai tes adelphes Perikleous, Athenaios, philosophos kai rhetor. mathetes proton Sophilou, eita Sokratous, hou kai eromenos, hos tines. kai ek doulon de techthenta tines historekasin. houtos estrategesen Athenaion, kai lupetheis dia to ekpesein auton tes strategias tes ton Hermon apokopes heneka kai apostas pros Tisaphernen ton Persen kai polemou aitios genomenos Athenaiois palin autois eunous egeneto. mellontos de Lusandrou auton anairein, par' hoi dietriben, eis komen tes Phrugias hetairai sunon onar en tetheamenos toionde: edokei ten estheta tes hetairas echon kaiesthai dicha tes kephales. hoi doruphoroi de epistantes huphepsan ten skenen, ho de exelthon biai titrosketai diochtheis. hoi de ten kephalen aphelontes autou Pharnabazoi komizousin. houtos Olumpia nikesas ten panegurin hapasan heistiasen.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search