Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1270:

alpha,1270
Alkanes: hoti en tei arche tes biblou ton d# basileion Helkanas keitai to onoma. aner ton en mesoi politon tes Ephraim klerouchias Armathaim polin katoikon gamei b# gunaikas, Annan te kai Phenannan. ek de tautes kai paides autoi ginontai: ten d' heteran ateknon ousan agapon dietelei. aphikomenou de meta ton gunaikon tou Alkanou eis Selo polin thusai: entautha gar he skene tou theou epepegei: kai palin kata ten euochian nemontos moiras kreon tais te gunaixi kai tois teknois, he Anna theasamene tous tes heteras paidas tei metri perikathisamenous eis dakrua te proupese kai tes apaidias hauten olophureto kai tes monoseos. kai tes tandros paramuthias tei lupei kratesasa eis ten skenen oicheto, ton theon hiketeuousa dounai gonen autei kai poiesai metera, epangellomene to proton autei gennesomenon kathierosein epi diakonian tou theou, diaitan ouch homoian tois idiotais poiesomenon. euchomenes de elthen Elei ho archiereus kai hos paroinousan ekeleusen apienai. tes de piein hudor phamenes, lupoumenes d' epi paidon aporiai ton theon hiketeuein, tharrein parekeleueto, parexein autei paida ton theon katangellon. kai ginetai autei paidion, hon Samouel ekalesan, theaiteton hos an tis eipoi.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search