Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1215:

alpha,1215
Aligernes: onoma kurion. toutou tou Gotthou bele aphiemena rhoizoi te polloi kai tachuteti ou stathmetei ephereto. hos eiper es lithon tina empesoien e heteron ti skleron kai ateramnon diarregnusthai hapan tei biai tes rhumes. Rhomaion oun tina idon tethorakismenon aphiesi belos autoi ek tou meteorou kai autika dieperonese ton andra autoi thoraki kai aspidi. houto de ti dunamei te ton pollon perien kai karterai autoi erusai toxon hai cheires. Agathias phesin.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search