Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1183:

alpha,1183
Alelesmenon: Thoukudides: siton te alelesmenon ton boulomenon arguriou pollou onesasthai. kai Alelesmenon bion hoi men epi ton balanitei bioi chromenon edexanto, hoi de epi ton atalaiporos biounton, hoion kateirgasmenon, pros trophen hetoimon. kai Alelesmenos bios, epi ton en aphthoniai ton epitedeion onton. alle de paroimia phesin: ou gar akanthai. eoike de hupomimneskein ten tou biou metabolen, agriou kai akanthodous proteron ontos, prin epimeleian tes ges kai ton spermaton genesthai. hothen apo tes husteron epimeleias rhethenai to alelesmenon bion.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search