Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1173:

alpha,1173
Alethestera ton epi Sagrai: paroimia epi ton alethon men, ou pisteuomenon de. Sagra gar topos tes Lokridos. memnetai tes paroimias Menandros en Anatithemenei. Lokrous de phasi tous Epizephurious, polemon echontas pros tous plesiochorous Krotoniatas aitesai summachian tous Lakedaimonious. ton de straton men ouk echein phesanton, didonai de autois tous Dioskourous: tous Lokrous oionisamenous to kertomethen ten te naun apostrepsai kai deethenai ton Dioskouron sumplein autois. nikesanton de auton authemeron kai tes phemes diangeltheises eis Sparten to men proton apistethenai, epei de heurethe alethe, epilegein tois alethestatois men, ou pisteuomenois de. alethestera oun ton epi Sagrai, epi ton panu aletheuonton. legetai gar ten peri tes nikes phemen authemeron apo Italias elthein eis ten Sparten. hothen kai eis paroimian exenechthenai ton logon epi ton alethinon pragmaton.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search