Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1167:

alpha,1167
Ale: he plane. ho de oudena autou oieto dioisein ep' andreiai, kai tosouton autou hede he ale ekratei, hos skeuen analabein Achilleos, houto te peribainein eis hippon kai kata ton hippodromon phruattesthai tou oikou. kai Alomenos, anti tou planomenos. en Epigrammasi: halos turanne, soi, Poseidon, Archikles etheke lexas tes ap' eionon ales. kai Aletes bios, dia tou e.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search