Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1140:

alpha,1140
Alexomenon: amunounta. ton kakos arxanta kakosai thelein, kathaper epi ton kat' idian adikematon hoi nomothetai kai dikastai pasas tas ton sumbainonton blabas ouk epi ton alexomenon, all' epi ton archonta cheiron adikon anapherousi. kai Alexomenous para Herodotoi anti tou amunoumenous e epiboethountas. tritemoris de ton Massageton tous perileiphthentas tes Kurou straties alexomenous ephoneue. kai Alexasthai, koluein, apeirgein. hoi de hippoi ouk esan autoi chresimoi es to pheugein sun autois e epelaunontas alexasthai tous polemious. kai authis: eucheto de ho Kuros tosouton huperzen, es te nikoie tous eu kai kakos poiountas alexomenos.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search