Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1126:

alpha,1126
Alexandros, Antiocheias episkopos: epi Ioannou tou Chrusostomou: hos sumbainousan eiche tei archierosunei ten politeian. en asketikei gar palaistrai ton pro tes episkopes diatelesas chronon kai gumnasamenos epi pleiston ophthe gennaios agonistes, kai logoi paideuon kai bebaion toi bioi ton logon: hos Porphurion diedexato. ekeinos men oun tei puknoteti dieprepe ton phrenon: ho de Alexandros askesei kai philosophiai kai aktemoni bioi kai toi rheumati tes glottes kai muriois heterois pleonektemasi charitos.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search