Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1124:

alpha,1124
Alexandros ho Mamaias: sun tei metri arxas hup' ekeinei panta dioikei, hetis pantachothen ephrourei ten archen. dikazein te oun auton epeithen epi pleiston, hos an en toutois ascholoumenos me echoi kairon es to epitedeuein ti ton hamartematon. huperche de autoi kai phusikon ethos praon kai hemeron es te to philanthropon panu epirrepes. es tessareskaidekaton oun etos arxas tes basileias, anaimoti erxe, kaitoi tinon megistais aitiais hupopesonton, hos meta ten Markou teleuten ten basileian thaumazein Alexandrou. eitiato de kai ten metera kai panu eschallen horon auten ousan philochrematon kai polla ex epereion thesaurizousan. polla de hup' autes enankazeto prattein: erche gar autou huperballontos he meter. hetis apege ton aischron kai aprepon tois basileusin ergon, didaskalous te pases paideias lathra metepempeto: ho de palaistrais te kai gumnasiois echaire kai tous didaskalous apesobei. es tosouton de exokeilen, hos de panta ta apo tes skenes kai ton demosion theatron metagagein epi tas archas tas megistas. dia touto emusattonto auton.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search