Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 1121:

alpha,1121
Alexandros: ho Philippou kai Olumpiados, basileusas Makedonon apo eniauton ie#, teleutesas de eton lg#. houtos en to te soma kallistos kai philoponotatos kai oxutatos, ten gnomen andreiotatos kai philotimotatos kai philokindunotatos kai tou theiou epimelestatos, hedonon te ton men tou somatos enkratestatos, ton de tes gnomes epainoumenon haploustatos: xunidein de to deon, eti en toi aphanei on, deinotatos kai ek ton phainomenon to eikos xumbalein epituchestatos kai taxai stratian kai hoplisai daemonestatos. kai pros pan kalon epitedeiotatos. pros toutois en epieikes kai theosebes. orgistheis gar pote Thebaiois epi tosouton, hoste tous men oiketoras exandrapodisasthai, ten de polin es edaphos kataskapsai, tes ge pros tous theous eusebeias ouk oligorese peri ten katalepsin tes poleos: alla pleisten epoiesato pronoian huper tou me d' akousion hamartema genesthai peri ta hiera kai katholou ta temene. hoti to megalegoron tou Alexandrou ouch huperonkon mallon ti e eutharses en tois kindunois ephaineto. Rhoxanes de erasthe ho Alexandros tes Oxuartou tou Baktrianou, hen de kallisten ton Asianon gunaikon legousin ophthenai hoi xun Alexandroi strateusantes meta ge ten Dareiou gunaika. kai tauten idonta Alexandron eis erota elthein autes: erasthenta de ouk ethelesai hubrisai kathaper aichmaloton, alla gemai gar ouk apaxiosai. kai touto ego Alexandrou epaino mallon ti e memphomai. kaitoi tes ge Dareiou gunaikos, he kalliste de elegeto ton en tei Asiai gunaikon, e ouk elthen es epithumian e karteros hautou egeneto, neos te on kai ta malista en akmei tes eutuchias, hopote hubrizousin anthropoi. ho de kateidesthe te kai epheisato sophrosunei te pollei diachromenos, kai doxes hama agathes ouk atopoi ephesei. kai toinun kai logos katechei, apodranta elthein para Dareion ton eunouchon ton phulaka autoi tes gunaikos. kai touton hos eiden ho Dareios, prota men puthesthai, ei zosin autoi hai paides kai hoi huioi kai he gune kai he meter. hos de zosas te eputheto, kai basilissai hoti kalountai, kai peri tes therapeias, kai hos sophronei he gune autou: epi toutois anateinai ton Dareion es ton ouranon tas cheiras kai euxasthai hode: all' o Zeu basileu, hotoi epitetraptai ta basileon pragmata nemein en anthropois, su nun malista men emoi phulaxon Person te kai Medon ten archen, hosper oun kai edokas: ei de de ego ouk eti soi basileus tes Asias, su de medeni alloi hoti me Alexandroi paradounai to emon kratos. houtos oude pros ton polemion ara ameleitai hosa sophrona erga. houto phesin Arrianos. Nearchos de phesin, hoti chalepoi autoi ton philon egenonto, hosoi ekomizon auton arrostounta, hoti autos pro tes stratias kinduneuoi: ou gar strategou tauta, alla stratiotou einai. kai moi dokei achthesthai Alexandros toisde tois logois, hoti aletheis te ontas eginoske kai hauton hupaition tei epitimesei. kai homos hupo menous te tou en tais machais kai tou erotos tes doxes, kathaper hoi alles tinos hedones exettomenoi, ou karteros en apechesthai ton kindunon. hoti Alexandros ho Makedon thaumaston bion ebiose: pistin de tois eiremenois echenguon he ton agonon paresche praxis. oude gar estin heurein en panti toi tou kosmou kukloi hena andra, tosoutois katorthomasi pleonektounta. tois te gar aristois sumphoitesas andrasin, eis te logous ou meion ton eis akron epainoumenon heurethe: pros te ta polemia dielthon, thaumasta mallon e peithous axia diepraxato. kai pros Dareion ton Person basilea sunapsas polemon, touton katakratos nikai. kakeinos aiteitai eis diallagas elthein, kai dounai autoi kai ten thugatera Rhoxanen pros gamou koinonian. ho autos panta ta ethne katastrepsamenos diephthare ton noun kai pros tas tou somatos hedonas diolisthese, Persiken te stolen endusamenos, muriois de neois doruphoroumenos, t# te pallakais chromenos, hos ten Makedoniken pasan ton basileon sunetheian eis Persas metaruthmisai, kai ton idion tinas diablethentas anelein. husteron de eis Indian aphikomenos hupo Kandakes tes basilisses sunelephthe en idiotou schemati. kai eipen autoi, Alexandre basileu, ton kosmon parelabes kai hupo gunaikos suneschethes; kai eirenen pros auten epoiesato kai ten choran autes ablabe diephulaxen. hoti ho autos andrasin enetuchen hupo Person palai en Helladi lephtheisin, ekroteriasmenois tas cheiras, hous megalais doreais ephilophronesato kai paremuthesato. eis de ten limnen ten en Alexandreiai aphikomenos to diadema apebalen, ombrou pollou katarragentos kai molis epi ten gen dienexato. kai hupo Kasandrou tou idiou strategou pharmakon dexamenos esparachthe: kai houtos epi tosoutois katorthomasi ton bion metellaxen.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 1    Page 1

End of search