Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching alpha 10:

alpha,10
Abba: ho pater. hoi men palaioi ekaloun patera ton theon ex oikeias dianoias, hos Mouses: theon ton gennesanta se enkatelipes: kai Malachias: ho theos heis egennesen hemas kai pater: hoi de en chariti, apo pneumatikes energeias kinoumenoi. hosper pneuma sophias einai, kath' ho sophoi hoi asophoi egenonto kai deloutai touto apo tes didaskalias kai pneuma dunameos einai, kath' ho kai astheneis kai nekrous egeiron, kai pneuma propheteias, kai pneuma glosson, houto kai pneuma huiothesias. kai hosper ismen to pneuma tes propheteias, aph' hon ho echon auto legei ta mellonta hupo tes charitos kinoumenos, houto de kai pneuma huiothesias, aph' hou ho labon patera kalei ton theon, hupo pneumatos kinoumenos. ho de boulomenos deixai gnesiotaton on kai tei ton Hebraion echresato glottei. ou gar eipen ho pater, all' abba ho pater: hoper ton paidon malista esti ton gnesion pros patera rhema.


This entry has been translated.

alpha,69
Abraam: ho protos en patriarchais: eis hon apesemnuneto demos ho ton Hebraion to proteron, prin e theou aposkirtesai kai genesthai toutou allotrioi kai to tou monogenous huiou autou haima eph' heautous epispasasthai. houtos ek men tes Chaldaion ges huperchen hormomenos, ton peri ta meteora kai tous asteras ton bion holon katanaliskonton. asketheis oun kata ton patrion nomon tas ton epouranion asteron kineseis kai stochasamenos hos ouk en toutois histatai to megalourgon tes phainomenes tautesi ktiseos, all' echei tina ton demiourgon ton kai kinounta kai dieuthunonta ten enarmonion ton asteron poreian kai tou kosmou pantos ten katastasin, kai dia tou megethous kai tes kallones ton ktismaton ton genesiourgon auton, hos enen, theoresas ouk este mechri touton, oude ten ephesin eis tauta katedapanesen, alla ton ouranion hapsidon huperartheis kai pasan diabas ten noeten te kai huperkosmion sumpexin ouk apeste tou zetoumenou, heos hou ho pothoumenos heauton autoi ephanerose tupois te kai morphomasin, hois heauton emphanizei ho aphanes kai aoratos. kai metanasten auton ek tes patridos labon epi ten Chananitin katestese, ton enenekoston pou kai enaton ede chronon parelkonta: kai apaida mechri tote tunchanonta gennetora tou thaumasiou kai makaros katestesen Isaak, hin' echoi monogene huion kai prototokon, tou monogenous kai prototokou mustiken eikona prodiagraphonta: touto geras autoi kat' exaireton charisamenos, to doulon kai philon kai patera chrematisai tou monogenous huiou kata sarka, tou ton kosmon holon demiourgesantos. houtos heure men hiera grammata kai glossan emechanesato, hes Hebraion paides en epistemei etunchanon, hos ontes toutou mathetai kai apogonoi. ek toutou kai ta Hellenon grammata tas aphormas elabon, kan allos kai allos heautous diapaizontes anagraphosin Hellenes. kai toutou marturion he tou Alpha phone tou protou stoicheiou kai archontos, apo tou Aleph Hebraiou labontos ten epiklesin tou makariou kai protou kai athanatou onomatos. ek toutou kai ta oneiron biblia espheterisanto Hellenes. kai martus Ioseph ho panthaumastos ho toutou apogonos, ho tou Pharao ta enupnia hos emellon apobesesthai diegoumenos. touto moi kai Philon, ex Hebraion philosophos, en toi tou Politikou bioi sunepimarturesetai, Philon, peri hou errethe, Philon platonizei, kai Platon philonizei. hoti erxato he eidololatreia apo Serouch heos ton chronon Tharra tou patros Abraam. hos Abraam huparchon eton id# kai theognosias axiotheis enouthetei ton patera autou, legon: ti planais tous anthropous dia kerdos epizemion toutesti ta eidola; ouk estin allos theos ei me ho en tois ouranois, ho kai panta ton kosmon demiourgesas. horon gar tous anthropous ktismatolatrountas diercheto diaponoumenos kai ton ontos onta theon ekzeton ek philotheou kardias. horon de ton ouranon pote men lampron, pote de skoteinon, elegen en heautoi: ouk estin houtos theos. homoios kai ton helion kai ten selenen, ton men apokruptomenon kai amauroumenon, ten de phthinousan kai apolegousan, ephesen: oud' houtoi eisi theoi. kai mentoi kai ten ton asteron kinesin, ek tou patros gar epaideueto ten astronomian, kai aporon eduscherainen. ophthe de autoi ho theos kai legei autoi: exelthe ek tes ges sou kai ek tes sungeneias sou. kai labon ta eidola tou patros kai ta men klasas ta de empurisas anechorese meta tou patros ek ges Chaldaion: kai elthontos eis Charran, eteleutesen ho pater autou. kai exelthon ekeithen en logoi Kuriou elthe sun tei gunaiki Sarrai kai toi anepsioi Lot meta pases auton tes aposkeues eis ten opheilomenen gen Chanaan, hen hoi Chananaioi turannikos aphelomenoi oikesan. limou de genomenou katalipon ten Chananaion gen eis Aigupton apeiei, hou ten gunaika Sarran Abimelech herpasen ho basileus. touton ho theos ekdeimatosas kai paresin ton melon epaxas, apodos, ephe, ten gunaika toi anthropoi, hoti prophetes esti kai proseuxetai peri sou kai zeseis. ei de me apodois, gnothi hoti apothanei su kai ta sa panta. kai houtos apolabon ten gunaika amianton kai proseuxamenos iathenai epoiese tes pareseos Abimelech kai ton oikon autou. ektote timon auton ho basileus kai prosechon tois hup' autou legomenois, didaskalos eusebeias kai polupeirias Aiguptiois egeneto. ho autos Abram hupostrephon ek tou polemou tes eulogias tou Melchisedek katexiotai, tou basileos Salem, hos exenenken autoi artous kai oinon. en de kai hiereus tou Hupsistou. kai edoken autoi Abram dekaten apo panton. en de ho Melchisedek apator, ametor, agenealogetos, aphomoiomenos toi huioi tou theou. toi de Abram ateknian olophuromenoi kath' hupnous epideixas ho theos tous asteras kata to plethos auton esesthai hoi to sperma proedelou. ho de episteuse toi theoi, kai elogisthe autoi eis dikaiosunen. he de Sarra steira ousa sunechoresen Abram apo tes paidiskes paidopoiesasthai: kai ischei ton Ismael. enenekonta de kai ennea eton onti toi Abram epiphaneis ho theos Abraam metonomasen: Abram gar proen onomazeto: homoios kai ten Saran Sarran, prostheis kai heteron r. kai perieteme ton Ismael kai pantas tous ex autou. Kurios de toi Abraam epixenotheis epengeilato texesthai Sarran autoi paida. he de emeidiase, kai Isaak to gennethen prosegoreuthe, pheronumos toi meth' hedones geloti kata ten Hebraida dialekton. kai Abramiaios%10 ho apogonos Abraam, e gigantiaios, hieroprepes.


This entry has been translated.

alpha,82
Habrodiaitei: trupherai zoei kai hapalei. kai Habrodiaitos%10 truphetes, trupherobios. tois de Rhomaiois ouk es to habrodiaiton ho bios: allos de hos philopolemoi te eisi kai phereponoi. semainei de kai ton plousios zonta. kai Habroteti%10 trupheroteti, hapaloteti.


This entry has been translated.

alpha,125
Agathonios: onoma kurion. hos ebasileuse tes Tartessou. kai Agathonios aulesis%10 he malake kai eklelumene: e he mete chalara, mete pikra, all' eukratos kai hediste.


This entry has been translated.

alpha,277
Agnoei d' arachne paidas hos paideuetai. threpsasa: gar tethneke pros ton philtaton%10 epi ton kath' heauton ti pragmateuomenon.


This entry has been translated.

alpha,412
Anchone: ho brochos, to schoinion, paroxutonos, Anchone de to pragma oxutonos. he energeia. kai Anchonesas%10 pnixas. Apanchonisas de.


This entry has been translated.

alpha,431
Adaion: akauston. kai Adaios%10 onoma kurion.


This entry has been translated.

alpha,517
Adonidos kepoi: ek thridakon kai marathron, haper katespeiron en ostrakois. chrontai d' epi ton epipolaion kai kouphon tei paroimiai. Adonidos kepoi%10 epi ton aoron kai oligochronion kai me errizomenon.


This entry has been translated.

alpha,628
Aeilogeis: aei laleis. kai Aeilogia, polulogia e tautologia e to dia pantos exeinai legein. Aeilogia%10 to aei logon kai euthunas hupechein. houtos Demosthenes kai Isaios.


This entry has been translated.

alpha,1052
Alla gar: anti tou de. Eupolis. Alla gar athumountes andres ou pote tropaion estesan%10 he paroimia epi ton di' athumian meden gennaion prattein dunamenon.


This entry has been translated.

alpha,1115
Alektor pinei kai ouk ourei. muxos ou pinei kai: ourei%10 legetai he epoide haute eis dusourian onou.


This entry has been translated.

alpha,1118
All' emos g' ouk an ek tas elthei poka: porpesamenos%10 ho emos, phesin, aner, hoion peronesamenos. anti tou apobalon ten aspida. hama toi pareinai apeisin eis ton polemon, kai ouk an apelthoi tes maches.


This entry has been translated.

alpha,1164
All' ei tis humon en Samothraikei memuemenos esti: nun euxasthai kalon, apostraphenai tou metiontos to pode%10 en Samothraikei esan teletai tines, has edokoun teleisthai pros alexipharmakon kindunon tinon. en de ekeise kai ta ton Korubanton musteria kai ta tes Hekates kai to Zerinthon antron, hei kunas ethuon. edokoun de tauta hoi memuemenoi ek ton deinon sozesthai kai ek cheimonon. apostraphenai de anti tou diastraphenai kai klasthenai tou metiontos ton doiduka. enantian autoi ten eis to deuteron genesthai hodon, hoste meketi auton hupostrepsai.


This entry has been translated.

alpha,1169
All': e%10 anti tou ei me. kai anti tou haplou tou e. tithetai de eniote kai anti tou alla ara kai anti tou haplou tou ara. Platon: all' e katopin heortes hekomen, anti tou ara.


This entry has been translated.

alpha,1299
Alkuonis: kai Alkuonitis%10 he tes Alkuonos meter.


This entry has been translated.

alpha,1307
Alogesai: aphrontisai, paralogisasthai. kai Alogesei%10 genikei. amelesei, ou phrontisei.


This entry has been translated.

alpha,1349
All' ou gar esti ton anaischunton phusei gunaikon: ouden kakion eis hapanta, plen allai gunaikes%10 toutestin ei me alle gune.


This entry has been translated.

alpha,1352
All' ou dia ten en toi podi pros ten luran: ametrian%10 epi ton apo alles aitias opheilonton timorian, e eph' hois. autoi proballontai hoi kategoroumenoi.


This entry has been translated.

alpha,1764
Amphisbetein: kai parakataballein%10 hoi ton kleron epidikazomenoi amphisbetein e parakataballein legontai, hoi men phaskontes epidikon einai ton kleron, hos ontos paidos toi teteleutekoti e gonoi e poiesei, hoi de hos apaidos teleutesantos dikaioteron legontes echein autous ton kleron tou labontos, e sungeneis ontes e kata diathekas kleronomoi. houtos Demosthenes kai Huperides peri tou kataballein diesaphesan.


This entry has been translated.

alpha,1765
Amphisbetein: kai parakataballein%10 hotan teleutesas tis apais einai dokei, phaskei de tis heauton ekeinou huion, houtos amphisbetein tou klerou legetai. ei de paida men tou thanontos heauton me eisagoi, legoi de allos kata genos autoi prosekein ton kleron, parakataballein auton hoi nomoi keleuousi. plen amphotera ep' antilogias tassetai.


This entry has been translated.

alpha,1899
Anakeitai skommasin, anakeitai loidoriais: anakeitai pornois, kubois, sumposiois%10 semainei de to hoion proskeitai ischuros.


This entry has been translated.

alpha,1925
Anakoinosasthai: kai Anakoinosai%10 ampho legousi. Xenophon de kai anexunouto eireken en tais Hellenikais.


This entry has been translated.

alpha,2047
Anarriptein: kai Anarripsai%10 analambanein. hoste pros tei aischunei, hen pro tou katalipein ton charaka enenkanto, kai kindunon ou ton elachiston autous anarripsai, skotious apiontas dia tes polemias. kai Anarriptein, metameleisthai, metatithesthai.


This entry has been translated.

alpha,2159
Andra Tithonon sparatton kai taratton kai: kukon%10 toutestin huperagan gegerakota. apo Tithonou, tou panu gerasantos kai metablethentos eis tettiga.


This entry has been translated.

alpha,2184
Androlepsia: kai Androlepsion%10 ean exo tes Attikes aner Athenaios eteleutese, kai me exedidosan hoi en ekeinei tei polei, en hei to ergon eprachthe, ton dokounta en tei aitiai einai, epheito ek tou nomou treis ton ekeinoi huponton agein eis Athenas diken huphexontas tou phonou: kai touto androlepsion ekaleito. Demosthenes en toi kata Aristokratous: pros de toutois ho nomos, ean mete dikas huposchosi, par' hois an to pathos genetai, mete tous dedrakotas ekdidosi, keleuei kata touton einai mechri trion to androlepsion. Androlepsia oun to harpazein andras ek tinos poleos: enechurazon gar ten echousan polin ton androphonon kai me proiemenen auton eis timorian. kai touto ekaleito androlepsia.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 49    Page 1