Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching agalma.*:

alpha,131
Agalma: pan eph' hoi tis agalletai. kai didosin argurion, hina ekponesei to agalma akras technes, prostheis to megethos kai proseipon tes lithou ten phusin.


This entry has been translated.

alpha,132
Agalma Athenas: zetei en toi Athenas: kai zetei agalma bdelugma tes eremoseos en toi Antiochos: kai zetei agalma Apollonos en toi Apollonos agalma: kai zetei agalma Dionusou en toi Auxentios.


This entry has been translated.

alpha,133
Agalmata: ta ton theon mimemata, kai panta ta kosmou tinos metechonta. Homeros: basilei de keitai agalma. kai Hesiodos ton hormon agalma kalei: Pindaros de ten epi taphou stelen houto kalei, Euripides ton epi nekrois kosmon. kai eph' hoi tis agalletai. kai to eidolon, bretas, charma, kallone, kosmos, kauchema, thalloi, andriantes, epigraphai. Agalmata de kai tas graphas kai tous andriantas legousin. Agalmation de hupokoristikos.


This entry has been translated.

alpha,135
Agalmatopoioi: toutesti cheirourgoi: houtoi akribeis Lusippos, Polukleitos, Pheidias.


This entry has been translated.

alpha,136
Agalmatophoroumenos: agalmata etoi tupous ton noethenton pheron en heautoi. houtos Philon.


This entry has been translated.

alpha,425
Adam: ho protos anthropos, ho cheiri theou plastheis kai kata ten eikona kai homoiosin morphotheis tou demiourgou te kai ktisantos, ho kai timetheis ten eis paradeison oikesin. houtos dikaios an protos kaloito sophos hos protoktiston agalma kai eikon ousa theographos, hos ton chariton holon huparchon anapleos kai panta kathara kai akibdela peripheron ta psuches te kai somatos aistheteria. marmarugai gar tines, hos eipein, ek tes ekeinou psuches apastraptousai kai theion ennoion te kai energeion plethousai kata pasan eisetrechon phusin eustochos kai anamartetos to oikeion hekastes pleonektema phthanousai. hos ou para anthropon edokimasthe ton tas kriseis pollakis episphalos poioumenon, alla para tou ton holon theou tou pasan gnosin kai krisin orthos poioumenou kai pro tou tas ennoias kinethenai para tes odinouses ta toiauta psuches kai apotiktouses noemata. kai hei phesin he graphe: epoiesen ho theos panta ta ktene kai ta theria kai ta herpeta kai peteina kai egagen auta pros ton Adam idein, ti kalesei auta. kai ho ekalesen Adam, touto onoma autoi. ti tes phones tautes kai marturias arideloteron; ti tes sophias tautes kai diagnoseos hupseloteron; ekalesen onomata ten phusin auten kai ten hupostasin hekastou zoiou hosper hupographomenos, ou meletesas, ou proskepsamenos, ouden ti propeponthos ton hosa metamanthanousin anthropoi. kai pollon kai anarithmon geneon paradramouson ouk ischusen oudeis hupallaxai kan tou tuchontos zoiou to onoma, oude tes ekeinou draxasthai megalonoias kai diagnoseos. mallon men oun menousin hapantes hoi kata pasan esparmenoi ten gen anthropoi tois ekeinou stoichountes ametathetois thespismasi. kai oude mechri touton este tou protogonou anthropou to huperballon en pasin axioma, alla kai spermaton kai phuton diaphoras rhizon te kai botanon dunameis, kai hosa eis antilepsin kai therapeian he phusis hekastoi prosarmottei ton zoion, diekrine te kai esaphesen. houtos kai ten gunaika protos idon ouch hosper ek stomatos anthropinou peri tautes ephthenxato, all' hos ek tinos theias omphes enechoumenos eustochos to poluumneton ekeino kai thaumaston apephoibase logion: touto nun ostoun ek ton osteon mou kai sarx ek tes sarkos mou. haute klethesetai gune, hoti ek tou andros autes elephthe. houtos toinun estin ho dokimasas hekasta kai pasi kanonas kai stathmas akribeis kai horous anantirretous enarmosamenos. toutou technai kai grammata, toutou epistemai logikai te kai alogoi, toutou propheteiai, hierourgiai kai katharismoi kai nomoi graptoi te kai agraphoi, toutou panta heuremata kai didagmata, kai hosai kata ton bion anankaiai chreiai te kai diaitai. houtos estin ho protos andrias, to theokleton agalma, aph' houper apeuthunontai pasai anthropon agalmatourgiai, kan pros to hetton mallon kai mallon ekpiptosin ekeinou tou makariou kai theoeidous apeikasmatos medemian echontos aphormen, hes an epilaboito ho met' ekeinon diaplattomenos e zoigraphoumenos, heos ho palamnaios kai apostates kai planos diabolos touton exekulisen ek tes oikeias hidruseos te kai staseos kai kata tou pranous eiase pheresthai pros barathrodeis tinas kai alampeis chorous kai mechri ton ameideton tou haidou keuthmonon engizontas. kanteuthen erxato phusis he ton anthropon paracharattesthai kai diakibdeleuesthai kai tupousthai tois tou turannou morphomasi te kai schemasin. enteuthen he nothos sophia tas aphormas elabe, tes theias drapeteusases kai pros ouranon anaptases, hothen to proteron en aphormesasa. hothen ho planos to tou theou spheterisamenos onoma eis polla katemerise, Kronous te kai Zenas kai Poseidonas heauton metakalon: kai to de panton anosiotaton, eis onomata thelea te kai asemna ten makarian kai arreton sunkataspasai phusin ho aliterios katetolmesen, eis te tas Rheas ekeinas kai Aphroditas kai Athenas kai eis allas murias kai allokotous alogon ideas te kai morphas, has ho kakias demiourgos kai ten apostasian nosesas epechrose te kai diecharaxen. enteuthen Aiguption ta peri Osirin kai Tuphona kai Isin mochthera diegemata kai Person magika manganeumata kai Brachmanon gumnosophistiai kai akairoi phantasiai kai he thaumazomene Skuthon rhesis kai ta Thraikon orgia kai hoi Phrugon auloi kai Korubantes. enteuthen he Chaldaion astronomia he sphalera te kai poluodunos. enteuthen he tou pseudous locheutria poiesis, he ton Hellenikon lerematon semnomuthia. enteuthen Orpheus te kai Homeros kai ho ton athemiton gonon zoigraphos Hesiodos. enteuthen he Thaletos doxa kai ho kleinos Puthagoras kai ho sophos Sokrates kai Platon, to tes Athenaion Akademias poluthruleton semnologema. enteuthen hoi Parmenidai kai Protagorai kai Zenones. enteuthen hai Stoai kai hoi Areioi pagoi kai Epikoureioi. enteuthen hoi tragoidon threnoi kai kopetoi kai ta komikon paignia kai tothasmata. enteuthen ta dolera tou Loxiou kai pseudegorou thespismata kai he loipe ton Hellenikon kompseumaton ereschelia kai terateia. kai hina me makron apoteino ton logon eis saprous te kai ododotas muthous enascholoumenos, pasan eis heauton ten ktisin ho planos emphortisamenos kai labon hupo cheira ton anthropon hos andrapodon kai dierchomenos ten hup' ouranon kai peripaton ten gen kai hos oa panta katechon, hos autos pou phesin alazoneuomenos, oieto dein ton heautou thronon thesein epano ton nephelon tou ouranou kai esesthai homoios toi Hupsistoi. all' ho tou theou monogenes huios kai logos ho proaionios oikteiras ton anthropon hos epatemenon hupo tou drakontos ek ton tou patros kolpon heauton ekenose kai sarkotheis ek pneumatos hagiou kai ek tes hagias parthenou kai theotokou Marias, kai dia tou timiou staurou kai tou pathous autou katabalon ton antipalon kai katabas eis ta katotata mere tes ges ekeithen heilkuse ton parapesonta protoplaston, apodous tei eikoni to proton kallos kai tei phusei to archaion axioma. kanteuthen ephanistai pasa he tou turannou dunasteia kai summorphia tou tes eusebeias photos diaugasantos pasei tei ktisei ton heliakon marmarugon telaugesteron. ek toutou tou photos he kata theon sophia palin dielampse kai glossas halieon estomose kai ton sophon didaskalous tous asophous eirgasato enteuthen ho tes brontes gonos, to: en archei en ho logos, ex ouranion nephelon apastrapsas ebrontese, kai pasan ten oikoumenen elamprune. kak toutou tou photos Paulos eis triton ouranon anapheretai kai theatai ta atheata kai ton arreton hupakouei logion kai diatrechei pasan ten gen hos ptenos kai aerios ton Iesoun euangelizomenos. enteuthen ho Petros ton Christon huion theou tou zontos onomase kai tas kleis tes ton ouranon pisteuetai basileias, hina anoigei men tois pistois, apokleiei de tois apistois ton theion anaktoron ten eisodon. enteuthen agelai marturon kataballousin eidola kai trechousin hetoimoi pros ton thanaton, hos stephanous tas plegas kai hos porphuras ta heauton haimata peripherontes hoi kallinikoi. esto goun ho protoplastos archegos toude tou grammatos, kata ge ton emon horon kai logon, hos potamos pege te kai thalatta kai rhiza kai kladoi kai horpekes kai pases huparchon tes anthropines phuseos aparche kai protoleion. hoti apo Adam heos tou kataklusmou ete #22bsmb#. apo de tou kataklusmou heos tes purgopoiias ete phke#. apo de tes purgopoiias heos tou Abraam uke#. apo de tou Abraam heos tes exodou ton huion Israel ex Aiguptou ul#. apo de tes exodou heos tes oikodomes tou Solomonteiou naou ete psnz#. apo de tes oikodomes tou naou heos tes aichmalosias tou Israel uke#. homou ete #22dop#. apo de tes aichmalosias heos Alexandrou basileos tie#. apo de Alexandrou heos Christou tou theou hemon tg#. homou ete #22eph#. apo de Christou heos tou megalou Konstantinou tie#. apo de Konstantinou mechri Michael huiou Theophilou phne#. homou ta panta ete #22#2toe#. apo de Michael heos Rhomanou huiou Konstantinou tou Porphurogennetou ete ... apo de tou Porphurogennetou heos tes teleutes Ioannou tou Tzimiske ete ... kai Adamiaios, apo Adam.


This entry has been translated.

alpha,727
Athenas agalma doru kratei: dia to statheron kai andreion: homoios kai aspida para to pasan epiboulen dia tes sophias apotheisthai: he aute gar esti toi noi. kai perikephalaian didoasin autei dia to einai tes sophias to akrotaton atheaton: kai elaian, hos katharotates ousias ouses: photos gar hule he elaia. kai gorgonen didoasin epi tou stethous autei dia to tachu tou nou.


This entry has been translated.

alpha,767
Athurma: paignion. Iosepos. hos en tou basileos athurma kai pros ta skommata kai tous en tois potois gelotas epedeiknuto. kai authis: ouk estin andron athurmasin emphilochorein paidion. kai en Epigrammasi: Pani de min xessantes hodoi epi kalon athurma katthesan. anti tou agalma. Kratinos Odusseusi: neochmon parechthai athurma.


This entry has been translated.

alpha,1513
Amachios: houtos epi Ioulianou tou parabatou archon en mikras poleos Phrugias, Hellen gorgos. ton hieron anoigomenon, Makedonios tis kai Theodoulos kai Tatianos zeloi tou Christianismou nuktos espedesantes suntribousi ta agalmata. hoi pollas aikias kai timorias dia touto hupomeinantes escharais te epitethentes kai puri etimorounto. ten de andrian hupedeixan tenikauta eipontes: ei epethumesas, o Amachie, opton kreon apogeusasthai, strepson hemas kai eis tas heteras pleuras, hina me eis ten geusin hemioptoi ophthomen soi. kai houtos eteleiothesan.


This entry has been translated.

alpha,2693
Antiochos: basileus: houtos edokei kata tas archas gegonenai megalepebolos kai tolmeros kai tou protethentos exergastikos, probainon de kata ten helikian ephane polu katadeesteros hautou kai tes ton ektos prosdokias. ek gar ton paidon tou Alexandrou tou Makedonos exelthe rhiza hamartolos, houtos ho Epiphanes, huios Seleukou tou Philopatoros, hos huparchon deinos aner kai pleonektes kai pollas harpagas kai leelasias poiesas sunexe chremata polla kai ek polles akolasias kai oistrelasias eis mimous heauton katheis en opsei panton tais gunaixin epemaineto. kai katalabon ten Aigupton en ochloi barei kai harmasi kai elephasi kai stoloi megaloi tautes ekratesen. hupostrepsas de meta aponoias heile kai ten Hierousalem dorualoton kai katesphaxe muriadas ie#. katatolmesas oun kai eis to hagiasma eiselthon kai stesas bomon kai eidolon bdelugma eremoseos kai ton naon mianas di' akatharton thusion hieron Dios Olumpiou prosegoreusen. houto te eph' hupselou kathisas kai ton stratioton autou kukloi parestekoton enoplon ekeleuse tois doruphorois hena hekaston Hebraion epispasasthai kai kreon choireion kai eidolothuton anankazein apogeuesthai: ei de me theloien miarophagesai, anaireisthai trochisthentas. pollon oun sunarpasthenton, kai Eleazar tis ton proton grammateon, ede probebekos ten helikian, me miarophagesas, mastigotheis anaireitai sun hepta paisi meta metros Solomonidos. peri hon kai ho Theologos en toi, ti dai hoi Makkabaioi, mnemoneuei. ekplageis de ho turannos kai mallon ekmaneis kai ta hiera skeue panta labon kai pasan ten polin laphuragogesas kai ta ktene kreourgesas kai phonoktonian poiesas kai megaloremonesas anechoresen eis Antiocheian. kai meta duo ete kata Person epistrateusas apesteilen archonta phorologesai tas poleis Hierousalem. hos paragenomenos kai lalesas eirenikous logous pros ten Hierousalem kai eiselthon epataxen auten plegei megalei, kai kathelon ta teiche pasan auten eneprese, kai to hieron mianas kai pollous anelon kai aichmaloteusas apeiei, archonta katalipon eis to basanizein tous Ioudaious. Matthias de tis hiereus, echon huious pente, aph' hon Ioudas ho Makkabaios etunchane, zelou plestheis kai hormesas kata tou archontos aneilen auton kai skaptei tous ton Hellenon bomous. eperchetai oun autoi Antiochos meta polles dunameos. hos de epeteinen ho polemos, Eleazar adelphos Iouda aristeusas suntribetai hupo tou elephantos. hupeiselthe gar ton elephanta kai xiphei ten gastera autou etupsen elpisas epano autou ton turannon pheresthai. ekstrateusas oun Antiochos kata Person hupestrepsen hettemenos kai kakos ton bion apallattei. hoti ho autos Antiochos to ton Ioudaion ethnos stasiasan pros ton sunethe phoron authis katedoulose: sulesas te ta tou hierou anathemata kai diereunesas hapanta heuren agalmation biblion en tais chersi katechon pogona te epipheromenon bathun: hoi de kai luchnidion pareistekei diachruson. tauta choireiois haimasin analabon en toi hieroi katelipe: kai pollois talantois zemiosas pros hupagogen phorou tous enoikountas Ioudaious epi tas Surias epanelthen.


This entry has been translated.

alpha,3425
Apollonos agalma: kitharan epi cheiron plattousi tou Apollonos agalma, hoionei ton helion, ten tou pantos harmonian: kirnomenos gar tois loipois astrasi kai ktizei kai zoiogonei.


This entry has been translated.

alpha,3702
Aprosopon: duseides, kakomorphon. ho de pros to kerdos apidon kai tuphlotton pros to eusebes, aprosopon men hosa idein, mikron de to megethos, lithou de me kekrimenes to agalma poiei. anti tou eklelegmenes.


This entry has been translated.

alpha,4031
Artemisios: para Makedosin ho Maios. kai Artemision idios men Huperides pollakis onomase to tes Artemidos agalma. legetai de kai akroterion tes Euboias, hou Demosthenes en toi huper Ktesiphontos mnemoneuei.


This entry has been translated.

alpha,4174
Asklepiodotos: houtos ek paidon euthus homologeito oxutatos kai polumathestatos einai ton helikioton, hoste kai polupragmonon ouden epaueto peri hekastou ton parapiptonton, hon he te he phusis apergazetai thaumasion kai techne hekaste parechetai demiourgematon. en goun oligoi chronoi pantapasi katanenoekei ton te baphikon chromaton tas mixeis hapasas kai ton peri estheta kosmoumenon bammaton pantodapon, eti de ton xulon tas murias diaphorotetas, hopos auton hai ines echousin euthutetos peri kai diaplokes. alla mentoi lithon kai botanon hai poikilai dunameis te kai ideai, ton te en posi keimenon kai ton spaniotaton, anezetounto kai heuriskonto pasei mechanei. ochlon de pareicheto polun tois peri hekasta diatribousi parakathemenos te suchna kai peri hekastou aneroton es to akribestaton. ten de peri phuton historian epi meizonos egapa times, kai eti mallon ten peri zoion, ta te enonta dia tes opseos anakrinon kai ta me dunata dia tes akoes exetazon epi to makrotaton, hosa te tois presbutais anagegraptai peri touton analegomenos. en de Alexandreus to genos. touton oun epistamai dia peiras suchnes eu mala ten te agathoeide proairesin probeblemenon kai tou patros ou polu ti leipomenon kata ten eusebe prothumian kai ten pros to theion anagomenen elpida suntonon te kai erotiken: philosophounta mentoi huper ekeinon kai tei allei propaideiai kekosmemenon. toigaroun anethelen ep' autou he polis tes Aphrodites eis to hieroteron. ede de kai es tas huperorious apoikise ten aporreton themin, es te Alexandreian ten Osirazousan kai tes heo pollachei ten mageuousan. genomenos de pros toi semnoi kai eutrapelos hedisten pareicheto tois entunchanousi ten autou sundiaitesin. euphues de ek paidon gegonos achri geros polla suneisenenken eis ta hiera tes oikeias phuseos ekgona mechanemata, agalmata te diakosmon kai humnous prostitheis estin hois. oikonomikos de on kai georgikos, apothanontos autoi tou patros, apetise chrea polla. en chrematismoi de dikaioi katastas homos en dapanemasi megalois egeneto, tes te hieras heineka proaireseos kai tes alles politikes philotimias anankaias einai dokouses kai toi oikoi sunethous. hoste enankasthe kai autos husteron hupochreon ten ousian katalipein tais thugatrasi. tauta anagegraphtho moi charisia oliga anti pollon apodidonti. zetei en toi deisidaimonia.


This entry has been translated.

alpha,4450
Auxentios: Mopsouestias episkopos: hos en ton homologeton onomazomenon. en de para ton epiphanos toi basilei Likinioi strateusamenon ton hupographeon toutou genomenos, hous de notarious Rhomaioi kalousi. to de tes homologias toionde gegonen eidos: en en tini tes basilikes hestias aulei krene te hudatos kai ep' autei Dionusou agalma kai ampelos megale perikeimene kai skieron epieikos kai sunerephe ton hapanta topon ergazomene. entautha ho Likinios kata prophasin apagoges aphikomenos, tou te Auxentiou autoi kai allon pollon ek tes therapeias parepomenon, eis ten ampelon anidon etheasato botrun horaion tina kai megan ton klematon apaioroumenon. touton prosetaxe toi Auxentioi temein. ho de autika to prosertemenon tais anaxurisin autou machairion aphelomenos eteme meden hupeidomenos. ho oun Likinios pros auton: thes toinun ton botrun, ephe, pros tois tou Dionusou posin. ho de, me, o basileu, apekrinato, Christianos gar eimi. kakeinos: oukoun ekpodon oichesei tes strateias apopausamenos: thateron gar toin duoin ananke poiein. ho de meden mellesas ten te zonen heautou luetai kai asmenos exechoresen, hos eiche, ton basileion. kai auton hoi ephoroi meta tina chronon husteron episkopon estesanto tes Mopsouestias. toutou de adelphos neoteros Theodoros en, aner ton Athenesi paideuthenton: hos kai autos chronoi husteron episkopen tes Tarsou ekklesias etuche klerosamenos. ho gar de Aetios ta protera di' heautou ton te Eudoxion auton kai allous tous pleistou logou axious didaskon, epeide ton Eunomion eis to tes didaskalias proubibasen ergon, toutoi ede kata to pleiston anth' heautou didaskaloi echreto pros tous allous kai tous malista teleoteras matheseos deomenous. kai gar ekeinos men en archas paraschein aristos, houtos de tas dotheisas ergasasthai kai saphos te hama kai megaloprepos hermeneusai parapolu dunatoteros.


This entry has been translated.

alpha,4611
Aphidrumata: ta ton theon agalmata. euthus oun hiketerian ekomizon hoi presbutatoi ta palaiotata ton kata polin aphidrumaton.


This entry has been translated.

alpha,4653
Aphrodite: tautes to agalma plattousi ktena pheron, epeide sunebe pote tais ton Rhomaion gunaixi knephen loimode genesthai, kai xuroumenon pason gegonasin autais hoi ktenes achreioi: euxamenas de tei Aphroditei anatrichothenai, timesai te auten agalmati ktena pherousan kai geneion echousan: dioti kai arrena kai thelea echei organa. tauten gar legousin ephoron geneseos pases, kai apo tes osphuos kai ano legousin auten arrena, ta de kato theleian. plattousi de auten kai ephippon, hoti Aineias ho huios autes pleusas mechri tes duseos meta touto hippoi epebe, kai ten metera etimese toioutoi agalmati.


This entry has been translated.

alpha,4716
Achresta: kai paroimia: Eis achresta me analiskein. me pot' eu erdein geronta, me paida baskanon, mete gunaika lalon, mete paida nepion mete geitonos kuna, me lalon kopelaten. zetei hetera en toi Puthagoras. med' eis orchestridos eisaittein toutestin eispedesai, hina me pros tauta kechenos bletheis hupo pornidos tes eukleias apothraustheis toutestin ekpeseis, med' Iapeton kalesanta mnesikakesai ten helikian, ex hes eneottotrophethes. toutesti leron, moron. Iapetos de heis ton giganton. eneottotrophethes de hoion etraphes. me para tous sautou goneas kakourgein, hoti tes aidous melleis agalm' anaplesein. med' apaideuta tina poieseis peri tous goneas sautou, hoper mellei tes aidous ta agalmata plerosai.


This entry has been translated.

beta,30
Bathra: chthes men kai proen dedrakotes tou kapeleiou kai toutou bathra kallunon kai toudaphos korein, arti de chlamudas tas euparuphous endedukotes kai peronais chrusais diapeperonemenoi kai sphragisi chrusodetois diesphigmenoi. kai Bathron, themelion. kai Bathra, agalmata. apoluomenou de autou tous blautious kai pros bathron prosereikotos ton heteron poda, prosdramon tis ton stratioton met' encheiridiou touton apeteme. kai Sophokles: Salaminos echon bathron anchialou. toutesti to themelion, to hedrasma, di' hon histatai he Salamis. Bathron kai eph' hou kathentai en tois sullogois.


This entry has been translated.

beta,157
Basilike: hoti en tei basilikei opiso tou miliou histato andreikelon agalma chrusembaphon, entha en kai to exammon heos Herakleiou tou basileos, gonuklines Ioustinou tou turannou. ekei ho Terbelis edemegoresen: en hois elephas histato pammegethes, hupo Seuerou kateskeuasmenos. entha en kai schole phulattonton polle: emene de ekeise argurokopos en plastois zugois ten prasin poioumenos. kai tou oikematos autou porthoumenou epeilei toi ton elephanta phulattonti thanaton, ei me touton krateseien. ho de therokomos ouk enedidou: hon phoneusas ho zugoplastes dedoke boran toi elephanti. to de therion atithasson on kai auton aneile. kai ho Seueros akousas toi therioi thusian enenken. en autoi de toi topoi pareuthu anetupothesan to te therion kai ho therokomos. entha kai Herakles elatreuthe pollas thusias dexamenos, hos en toi hippodromioi metetethe. epi de Ioulianou hupatikou apo Rhomes elthen eis to Buzantion kai eisechthe en apenei kai nei kai stelai deka.


This entry has been translated.

beta,202
Bdelugma eremoseos: hoti Antiochos ho Epiphanes, huios Seleukou tou Philopatoros, aner huparchon deinos kai pleonektes: hos paralabon ten polin dorualoton aneile muriadas ie#. katatolmesas oun kai eis to hagiasma eiselthon en huperephaniai pollei kai stesas bomon kai eidolon bdelugma eremoseos kai ton naon mianas di' akatharton thusion hieron Dios Olumpiou prosegoreusen: kai tous me apogeuomenous ton choireion kreon aneirei. eph' hou kai hoi hagioi Makkabaioi aneirethesan. hoi de legousin Adrianon stesai ton andrianta. zetei ten kataskeuen tou toioutou agalmatos en toi Antiochos.


This entry has been translated.

beta,534
Bretas: eidolon, agalma. para to brotoi eoikenai. prospesein poi pros bretas. pros temenos, e pros hedos, e pros agalma theon hiketas genesthai.


This entry has been translated.

gamma,12
Gaios: Rhomaion basileus, to men proton megalophronos dieipe tes basileias ta pragmata kai pasi tois hupekoois kathekontos echreto, meta de duo chronous ekstas tes anthropines phuseos kata mimesin tou patros heauton apetheose kai andrianta heautou kata polin en tois naois apesteile kathidrusasthai kai eis ton ton Hierosolumon naon thespisas neou Gaiou hieron prosetaxen onomazesthai. kai doulokratian nomothetesas epetrepse kategorein ton despoton, ei ti an eidoien autois plemmelema. kanteuthen deine sumphora kateilephei ten oikoumenen pasan, ton oiketon megalais timoriais hupoballonton tous despotas. hekastos gar amunesthai ebouleto ton idion despoten huper hon par' autou basanon proepaschen. ou men de alla kai eis manian trapeis athesmon stolas gunaikeias emphiennuto kai ten komen plokamois kai plokei tini peristellon kai gunaikizomenos kai pasan aischrourgian diaprattomenos teletas epenoei kai xena musteria epetelei. kai de labon pote ten idian thugatera kai eis tous kolpous tou agalmatos auten themenos ephe, su tauten gegennekas kai pater autes ennomos huparcheis. houtos miarotatos te kai anosiotatos egeneto kai tosouton hormathon kakon suneilephos epekalupse ta tou Tiberiou meionektemata. hosa gar toi Augoustoi en polloi chronoi periepoiethe, houtos en miai hemerai apektesato. moichikotatos te anthropon genomenos kai gunaikas hermosmenas kai gegamemenas elambane. ten te heautou tithenen epitimesas anoias es ananken hekousiou thanatou katestesen. echreto de kai tais adelphais kai paranomon ekoinonei mixeon, hos kai pater anosias katastenai gones ek mias auton ton adelphon apogennetheises. naous te kai thusias hos hemitheoi ginesthai pareskeuaze. toioutoi autokratori hoi Rhomaioi paredothesan, hoste ta tou Tiberiou erga kaiper chalepotata doxanta gegonenai tosouton ta Gaiou, hoson ta tou Augoustou par' ekeinoi parenegkan. houtos meta Tiberion ebasileuse Kalligolas onomazomenos.


This entry has been translated.

gamma,104
Geladas: agalmatopoios, didaskalos Pheidiou.


This entry has been translated.

gamma,257
Ges agalma: gunaika plattousi ten Hestian, hoionei ten gen, tumpanon bastazousan, epeide tous anemous he ge huph' heauten sunkleiei.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 95    Page 1