Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching agalma:

alpha,131
Agalma: pan eph' hoi tis agalletai. kai didosin argurion, hina ekponesei to agalma akras technes, prostheis to megethos kai proseipon tes lithou ten phusin.


This entry has been translated.

alpha,132
Agalma Athenas: zetei en toi Athenas: kai zetei agalma bdelugma tes eremoseos en toi Antiochos: kai zetei agalma Apollonos en toi Apollonos agalma: kai zetei agalma Dionusou en toi Auxentios.


This entry has been translated.

alpha,133
Agalmata: ta ton theon mimemata, kai panta ta kosmou tinos metechonta. Homeros: basilei de keitai agalma. kai Hesiodos ton hormon agalma kalei: Pindaros de ten epi taphou stelen houto kalei, Euripides ton epi nekrois kosmon. kai eph' hoi tis agalletai. kai to eidolon, bretas, charma, kallone, kosmos, kauchema, thalloi, andriantes, epigraphai. Agalmata de kai tas graphas kai tous andriantas legousin. Agalmation de hupokoristikos.


This entry has been translated.

alpha,425
Adam: ho protos anthropos, ho cheiri theou plastheis kai kata ten eikona kai homoiosin morphotheis tou demiourgou te kai ktisantos, ho kai timetheis ten eis paradeison oikesin. houtos dikaios an protos kaloito sophos hos protoktiston agalma kai eikon ousa theographos, hos ton chariton holon huparchon anapleos kai panta kathara kai akibdela peripheron ta psuches te kai somatos aistheteria. marmarugai gar tines, hos eipein, ek tes ekeinou psuches apastraptousai kai theion ennoion te kai energeion plethousai kata pasan eisetrechon phusin eustochos kai anamartetos to oikeion hekastes pleonektema phthanousai. hos ou para anthropon edokimasthe ton tas kriseis pollakis episphalos poioumenon, alla para tou ton holon theou tou pasan gnosin kai krisin orthos poioumenou kai pro tou tas ennoias kinethenai para tes odinouses ta toiauta psuches kai apotiktouses noemata. kai hei phesin he graphe: epoiesen ho theos panta ta ktene kai ta theria kai ta herpeta kai peteina kai egagen auta pros ton Adam idein, ti kalesei auta. kai ho ekalesen Adam, touto onoma autoi. ti tes phones tautes kai marturias arideloteron; ti tes sophias tautes kai diagnoseos hupseloteron; ekalesen onomata ten phusin auten kai ten hupostasin hekastou zoiou hosper hupographomenos, ou meletesas, ou proskepsamenos, ouden ti propeponthos ton hosa metamanthanousin anthropoi. kai pollon kai anarithmon geneon paradramouson ouk ischusen oudeis hupallaxai kan tou tuchontos zoiou to onoma, oude tes ekeinou draxasthai megalonoias kai diagnoseos. mallon men oun menousin hapantes hoi kata pasan esparmenoi ten gen anthropoi tois ekeinou stoichountes ametathetois thespismasi. kai oude mechri touton este tou protogonou anthropou to huperballon en pasin axioma, alla kai spermaton kai phuton diaphoras rhizon te kai botanon dunameis, kai hosa eis antilepsin kai therapeian he phusis hekastoi prosarmottei ton zoion, diekrine te kai esaphesen. houtos kai ten gunaika protos idon ouch hosper ek stomatos anthropinou peri tautes ephthenxato, all' hos ek tinos theias omphes enechoumenos eustochos to poluumneton ekeino kai thaumaston apephoibase logion: touto nun ostoun ek ton osteon mou kai sarx ek tes sarkos mou. haute klethesetai gune, hoti ek tou andros autes elephthe. houtos toinun estin ho dokimasas hekasta kai pasi kanonas kai stathmas akribeis kai horous anantirretous enarmosamenos. toutou technai kai grammata, toutou epistemai logikai te kai alogoi, toutou propheteiai, hierourgiai kai katharismoi kai nomoi graptoi te kai agraphoi, toutou panta heuremata kai didagmata, kai hosai kata ton bion anankaiai chreiai te kai diaitai. houtos estin ho protos andrias, to theokleton agalma, aph' houper apeuthunontai pasai anthropon agalmatourgiai, kan pros to hetton mallon kai mallon ekpiptosin ekeinou tou makariou kai theoeidous apeikasmatos medemian echontos aphormen, hes an epilaboito ho met' ekeinon diaplattomenos e zoigraphoumenos, heos ho palamnaios kai apostates kai planos diabolos touton exekulisen ek tes oikeias hidruseos te kai staseos kai kata tou pranous eiase pheresthai pros barathrodeis tinas kai alampeis chorous kai mechri ton ameideton tou haidou keuthmonon engizontas. kanteuthen erxato phusis he ton anthropon paracharattesthai kai diakibdeleuesthai kai tupousthai tois tou turannou morphomasi te kai schemasin. enteuthen he nothos sophia tas aphormas elabe, tes theias drapeteusases kai pros ouranon anaptases, hothen to proteron en aphormesasa. hothen ho planos to tou theou spheterisamenos onoma eis polla katemerise, Kronous te kai Zenas kai Poseidonas heauton metakalon: kai to de panton anosiotaton, eis onomata thelea te kai asemna ten makarian kai arreton sunkataspasai phusin ho aliterios katetolmesen, eis te tas Rheas ekeinas kai Aphroditas kai Athenas kai eis allas murias kai allokotous alogon ideas te kai morphas, has ho kakias demiourgos kai ten apostasian nosesas epechrose te kai diecharaxen. enteuthen Aiguption ta peri Osirin kai Tuphona kai Isin mochthera diegemata kai Person magika manganeumata kai Brachmanon gumnosophistiai kai akairoi phantasiai kai he thaumazomene Skuthon rhesis kai ta Thraikon orgia kai hoi Phrugon auloi kai Korubantes. enteuthen he Chaldaion astronomia he sphalera te kai poluodunos. enteuthen he tou pseudous locheutria poiesis, he ton Hellenikon lerematon semnomuthia. enteuthen Orpheus te kai Homeros kai ho ton athemiton gonon zoigraphos Hesiodos. enteuthen he Thaletos doxa kai ho kleinos Puthagoras kai ho sophos Sokrates kai Platon, to tes Athenaion Akademias poluthruleton semnologema. enteuthen hoi Parmenidai kai Protagorai kai Zenones. enteuthen hai Stoai kai hoi Areioi pagoi kai Epikoureioi. enteuthen hoi tragoidon threnoi kai kopetoi kai ta komikon paignia kai tothasmata. enteuthen ta dolera tou Loxiou kai pseudegorou thespismata kai he loipe ton Hellenikon kompseumaton ereschelia kai terateia. kai hina me makron apoteino ton logon eis saprous te kai ododotas muthous enascholoumenos, pasan eis heauton ten ktisin ho planos emphortisamenos kai labon hupo cheira ton anthropon hos andrapodon kai dierchomenos ten hup' ouranon kai peripaton ten gen kai hos oa panta katechon, hos autos pou phesin alazoneuomenos, oieto dein ton heautou thronon thesein epano ton nephelon tou ouranou kai esesthai homoios toi Hupsistoi. all' ho tou theou monogenes huios kai logos ho proaionios oikteiras ton anthropon hos epatemenon hupo tou drakontos ek ton tou patros kolpon heauton ekenose kai sarkotheis ek pneumatos hagiou kai ek tes hagias parthenou kai theotokou Marias, kai dia tou timiou staurou kai tou pathous autou katabalon ton antipalon kai katabas eis ta katotata mere tes ges ekeithen heilkuse ton parapesonta protoplaston, apodous tei eikoni to proton kallos kai tei phusei to archaion axioma. kanteuthen ephanistai pasa he tou turannou dunasteia kai summorphia tou tes eusebeias photos diaugasantos pasei tei ktisei ton heliakon marmarugon telaugesteron. ek toutou tou photos he kata theon sophia palin dielampse kai glossas halieon estomose kai ton sophon didaskalous tous asophous eirgasato enteuthen ho tes brontes gonos, to: en archei en ho logos, ex ouranion nephelon apastrapsas ebrontese, kai pasan ten oikoumenen elamprune. kak toutou tou photos Paulos eis triton ouranon anapheretai kai theatai ta atheata kai ton arreton hupakouei logion kai diatrechei pasan ten gen hos ptenos kai aerios ton Iesoun euangelizomenos. enteuthen ho Petros ton Christon huion theou tou zontos onomase kai tas kleis tes ton ouranon pisteuetai basileias, hina anoigei men tois pistois, apokleiei de tois apistois ton theion anaktoron ten eisodon. enteuthen agelai marturon kataballousin eidola kai trechousin hetoimoi pros ton thanaton, hos stephanous tas plegas kai hos porphuras ta heauton haimata peripherontes hoi kallinikoi. esto goun ho protoplastos archegos toude tou grammatos, kata ge ton emon horon kai logon, hos potamos pege te kai thalatta kai rhiza kai kladoi kai horpekes kai pases huparchon tes anthropines phuseos aparche kai protoleion. hoti apo Adam heos tou kataklusmou ete #22bsmb#. apo de tou kataklusmou heos tes purgopoiias ete phke#. apo de tes purgopoiias heos tou Abraam uke#. apo de tou Abraam heos tes exodou ton huion Israel ex Aiguptou ul#. apo de tes exodou heos tes oikodomes tou Solomonteiou naou ete psnz#. apo de tes oikodomes tou naou heos tes aichmalosias tou Israel uke#. homou ete #22dop#. apo de tes aichmalosias heos Alexandrou basileos tie#. apo de Alexandrou heos Christou tou theou hemon tg#. homou ete #22eph#. apo de Christou heos tou megalou Konstantinou tie#. apo de Konstantinou mechri Michael huiou Theophilou phne#. homou ta panta ete #22#2toe#. apo de Michael heos Rhomanou huiou Konstantinou tou Porphurogennetou ete ... apo de tou Porphurogennetou heos tes teleutes Ioannou tou Tzimiske ete ... kai Adamiaios, apo Adam.


This entry has been translated.

alpha,727
Athenas agalma doru kratei: dia to statheron kai andreion: homoios kai aspida para to pasan epiboulen dia tes sophias apotheisthai: he aute gar esti toi noi. kai perikephalaian didoasin autei dia to einai tes sophias to akrotaton atheaton: kai elaian, hos katharotates ousias ouses: photos gar hule he elaia. kai gorgonen didoasin epi tou stethous autei dia to tachu tou nou.


This entry has been translated.

alpha,767
Athurma: paignion. Iosepos. hos en tou basileos athurma kai pros ta skommata kai tous en tois potois gelotas epedeiknuto. kai authis: ouk estin andron athurmasin emphilochorein paidion. kai en Epigrammasi: Pani de min xessantes hodoi epi kalon athurma katthesan. anti tou agalma. Kratinos Odusseusi: neochmon parechthai athurma.


This entry has been translated.

alpha,3425
Apollonos agalma: kitharan epi cheiron plattousi tou Apollonos agalma, hoionei ton helion, ten tou pantos harmonian: kirnomenos gar tois loipois astrasi kai ktizei kai zoiogonei.


This entry has been translated.

alpha,3702
Aprosopon: duseides, kakomorphon. ho de pros to kerdos apidon kai tuphlotton pros to eusebes, aprosopon men hosa idein, mikron de to megethos, lithou de me kekrimenes to agalma poiei. anti tou eklelegmenes.


This entry has been translated.

alpha,4031
Artemisios: para Makedosin ho Maios. kai Artemision idios men Huperides pollakis onomase to tes Artemidos agalma. legetai de kai akroterion tes Euboias, hou Demosthenes en toi huper Ktesiphontos mnemoneuei.


This entry has been translated.

alpha,4450
Auxentios: Mopsouestias episkopos: hos en ton homologeton onomazomenon. en de para ton epiphanos toi basilei Likinioi strateusamenon ton hupographeon toutou genomenos, hous de notarious Rhomaioi kalousi. to de tes homologias toionde gegonen eidos: en en tini tes basilikes hestias aulei krene te hudatos kai ep' autei Dionusou agalma kai ampelos megale perikeimene kai skieron epieikos kai sunerephe ton hapanta topon ergazomene. entautha ho Likinios kata prophasin apagoges aphikomenos, tou te Auxentiou autoi kai allon pollon ek tes therapeias parepomenon, eis ten ampelon anidon etheasato botrun horaion tina kai megan ton klematon apaioroumenon. touton prosetaxe toi Auxentioi temein. ho de autika to prosertemenon tais anaxurisin autou machairion aphelomenos eteme meden hupeidomenos. ho oun Likinios pros auton: thes toinun ton botrun, ephe, pros tois tou Dionusou posin. ho de, me, o basileu, apekrinato, Christianos gar eimi. kakeinos: oukoun ekpodon oichesei tes strateias apopausamenos: thateron gar toin duoin ananke poiein. ho de meden mellesas ten te zonen heautou luetai kai asmenos exechoresen, hos eiche, ton basileion. kai auton hoi ephoroi meta tina chronon husteron episkopon estesanto tes Mopsouestias. toutou de adelphos neoteros Theodoros en, aner ton Athenesi paideuthenton: hos kai autos chronoi husteron episkopen tes Tarsou ekklesias etuche klerosamenos. ho gar de Aetios ta protera di' heautou ton te Eudoxion auton kai allous tous pleistou logou axious didaskon, epeide ton Eunomion eis to tes didaskalias proubibasen ergon, toutoi ede kata to pleiston anth' heautou didaskaloi echreto pros tous allous kai tous malista teleoteras matheseos deomenous. kai gar ekeinos men en archas paraschein aristos, houtos de tas dotheisas ergasasthai kai saphos te hama kai megaloprepos hermeneusai parapolu dunatoteros.


This entry has been translated.

alpha,4653
Aphrodite: tautes to agalma plattousi ktena pheron, epeide sunebe pote tais ton Rhomaion gunaixi knephen loimode genesthai, kai xuroumenon pason gegonasin autais hoi ktenes achreioi: euxamenas de tei Aphroditei anatrichothenai, timesai te auten agalmati ktena pherousan kai geneion echousan: dioti kai arrena kai thelea echei organa. tauten gar legousin ephoron geneseos pases, kai apo tes osphuos kai ano legousin auten arrena, ta de kato theleian. plattousi de auten kai ephippon, hoti Aineias ho huios autes pleusas mechri tes duseos meta touto hippoi epebe, kai ten metera etimese toioutoi agalmati.


This entry has been translated.

beta,157
Basilike: hoti en tei basilikei opiso tou miliou histato andreikelon agalma chrusembaphon, entha en kai to exammon heos Herakleiou tou basileos, gonuklines Ioustinou tou turannou. ekei ho Terbelis edemegoresen: en hois elephas histato pammegethes, hupo Seuerou kateskeuasmenos. entha en kai schole phulattonton polle: emene de ekeise argurokopos en plastois zugois ten prasin poioumenos. kai tou oikematos autou porthoumenou epeilei toi ton elephanta phulattonti thanaton, ei me touton krateseien. ho de therokomos ouk enedidou: hon phoneusas ho zugoplastes dedoke boran toi elephanti. to de therion atithasson on kai auton aneile. kai ho Seueros akousas toi therioi thusian enenken. en autoi de toi topoi pareuthu anetupothesan to te therion kai ho therokomos. entha kai Herakles elatreuthe pollas thusias dexamenos, hos en toi hippodromioi metetethe. epi de Ioulianou hupatikou apo Rhomes elthen eis to Buzantion kai eisechthe en apenei kai nei kai stelai deka.


This entry has been translated.

beta,534
Bretas: eidolon, agalma. para to brotoi eoikenai. prospesein poi pros bretas. pros temenos, e pros hedos, e pros agalma theon hiketas genesthai.


This entry has been translated.

gamma,257
Ges agalma: gunaika plattousi ten Hestian, hoionei ten gen, tumpanon bastazousan, epeide tous anemous he ge huph' heauten sunkleiei.


This entry has been translated.

delta,89
Datis: Perses: hos epetedeusen hellenizein. hon legousi phanai chairomai, anti tou eipein chairo. kai esti Datismos. Datis: houtos de eiden opsin oneirou, kai hetis en he opsis, ou legetai. ho de, hos hemere tachista epelampsen, zetesin epoiee ton neon. heuron de en Phoinissei agalma Apollonos kechrusomenon epunthaneto, hokothen eie sesulemenon. puthomenos de ex hoiou en hierou, epempe tei heoutou nei es Delon, kai katatithetai eis to hieron to agalma kai entelletai toisi Delioisin apagagein to agalma. hos hellenizein boulomenos, eipen hedomai kai chairomai kai euphrainomai. Datis kai Artaphernes, Person kathegemones meta ten kathairesin Mardoniou apesteilan eis ten Hellada, katapeirasontes tas poleis kai gen kai hudor aitesontes. hoi de nesiotai pantes edokan: Athenaioi de bareos enenkontes tous presbeutas exekeruxan. hoi Lakedaimonioi de amphotera dosein epeggeilanto: kai embalontes autous eis phreata kai katachosantes apephenanto dedokenai ten ton aitoumenon charin.


This entry has been translated.

delta,307
Deikelon: eidolon. agalma e homoioma. en Epigrammasi: Rheies purgophorou deikelon eisoraon. Deiknumi soi kai Deiknuo soi: dotikei.


This entry has been translated.

delta,520
Diankonisamenos: ep' ankonos kathisas. ho de diankonisamenos epi tou skimpodos, apoblepsamenos eis to agalma tou Asklepiou eipen: o despota, ti ekeleusas.


This entry has been translated.

delta,522
Diagnomon: diakrinon, diaginoskon. ho men de Heraiskos autophues egeneto diagnomon ton te zonton kai ton me zonton hieron agalmaton: euthus gar emblepon etitrosketo ten kardian hupo tou theiasmou kai anepeda to te soma kai ten psuchen, hosper hupo tou theou kataschetos. ei de me kinoito toiouton, apsuchon en ekeino to agalma kai amoiron theias epipnoias. houto diegno to arreton agalma tou Aionos hupo tou theou katechomenon, ho Alexandreis etimesan, Osirin onta kai Adonin homou kata mustiken theokrasian. enen de tou Heraiskou tei phusei kai to tous molusmous tes phuseos anainomenon. ei goun aisthoito phthengomenes hopos de kai hothen gunaikos akathartou tinos, elgei parachrema ten kephalen: kai touto semeion epoieito tes aphedreias. en de kai he prote autou genesis mustike: legetai gar katelthein apo tes metros tois cheilesin echon ton katasigazonta daktulon, hoion Aiguptioi muthologousin Oron kai Helion. toigaroun, epei hoi sunepephukei tois cheilesin ho daktulos, edeethe tomes, kai diemeinen aei to cheilos hupotetmemenos.


This entry has been translated.

delta,1187
Diopetes: ex ouranou katerchomenon. hoti hoi par' Hellesi ta xoana kataskeuazontes phobon empoiesai boulomenoi tois horosin ephaskon, hoti to agalma ex ouranou para tou Dios epemphthe kai katepte, kreitton huparchon pases anthropines cheiros kai analoton, hothen kai diopetes auto kai ouranion bretas ekaloun, para to brotoi eoikenai. hoper ouch houtos en he peri ton agalmaton mataia kai peplanemene doxa: alla tous agalmatopoious e apoktenontes e phugadeuontes, hina medenes eipein echoien hoti cheiropoieton esti to xoanon, phemen plasantes en tais akoais ton pephenakismenon ephiesan, hetis kai ten Ephesion eplana polin. hoti de alethes esti touto, marturei to en Alexandreiai genomenon: Ptolemaios gar sunagagon technitas hoste ton tes Artemidos andrianta poiesai, meta to ergon bothron megan oruxas kai ton dolon krupsas ekeleuse tous technitas en autoi deipnesai: hoitines deipnountes ekeise katechosthesan kai apethanon axion misthon tes kakourgias komisamenoi.


This entry has been translated.

delta,1355
Domninos: philosophos, Suros to genos apo te Laodikeias kai Larisses poleos Surias, mathetes Surianou kai tou Proklou sumphoitetes, hos phesi Damaskios. en men tois mathemasin hikanos aner, en de tois allois philosophemasin epipolaioteros. dio kai polla ton Platonos oikeiois doxasmasin dietrepse. kai dialumenamenos apochrosas homos euthunas toi Prokloi dedoke, grapsanti pros auton holen pragmateian, kathartiken hos phesin he epigraphe ton dogmaton tou Platonos. en de oude ten zoen akros hoion alethos philosophon eipein: ho gar Athenesin Asklepios ten auten iasin echresmoidei Ploutarchoi te toi Athenaioi kai toi Suroi Domninoi, toutoi men haim' apoptuonti pollakis kai touto pheronti tes nosou to onoma, ekeinoi de ouk oida ho ti nenosekoti. he de iasis en empiplasthai choireion kreon. ho men de Ploutarchos ouk enescheto tes toiautes hugieias kaitoi ouk ouses autoi paranomou kata ta patria, alla dianastas apo tou hupnou kai diankonisamenos epi tou skimpodos apoblepon eis to agalma tou Asklepiou kai gar etunchanen enkatheudon toi prodomoi tou hierou, o despota, ephe, ti de an prosetaxas Ioudaioi nosounti tauten ten noson; ou gar an kai ekeinoi emphoreisthai choireion kreon ekeleusas. tauta eipen, ho de Asklepios autika apo tou agalmatos emmelestaton de tina phthongon, heteran hupegrapsato therapeian toi pathei. Domninos de oude kata themin peistheis toi oneiroi, themin ten Surois patrion, oude paradeigmati toi Ploutarchoi chresamenos ephage te tote kai esthien aei ton kreon. legetai pou mian ei dieleipen hemeran ageustos epitithesthai to pathema pantos, heos eneplesthe. toutoi oun ede prosgegerakoti neoteros on entuchein ho Asklepiodotos legetai, idein de anthropon echonta ti peritton kai astemphes ouk axiounta logou pollou tous entunchanontas idiotas e xenous, allos te kai tous epi toi diapherein auchountas, amelei kai heautoi prosenechthenai trachuteron. epeide peri arithmetikou hotou de theorematos ouk exiou homologein pros auton, hoia de neos on oude endidonai ti malthakon, alla dielenchein ton logon houto thraseos hoste ton Domninon meketi prosesthai auton eis homilian.


This entry has been translated.

alphaiota,260
Aionos agalma: zetei en toi diagnomon.


This entry has been translated.

epsilon,248
Hedos: to agalma, kai ho topos en hoi hidrutai.


This entry has been translated.

epsilon,361
Hekateion: Hekates agalma. kai paroimia, Theagenous Hekateion: hou epunthaneto pantachou apion. hos Kapnos ekaleito. esan de Theageneis alloi b#: ho peri Homerou grapsas kai ho epi malakiai diabeblemenos.


This entry has been translated.

epsilon,385
Ekdees: ateles, ellipes. edoxe de autois proteron, hos meden ekdees eie ton theion logion, eis ten polin eiselthein, [2hopos]2 to agalma, ei dunainto, klepseian tes Athenas.


This entry has been translated.

epsilon,590
Ek pollou: ek palaion ton chronon. agalma en timomenon hup' autou ek pollou.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 59    Page 1