Suda On Line menu Matching SUDA entries

Home

Entries matching .*kles:

alpha,16
Abaxi: tois par' hemin legomenois abakiois. ho Logothetes en toi tes hagias Thekles marturioi: Truphaina de pathei lephtheisa nekrois homoia pros tois abaxin horato keimene. houto phesin.


This entry has been translated.

alpha,117
Agathokles: houtos egeneto turannos kai, hos phesi Timaios, kata ten proten helikian koinos pornos, hetoimos tois akratestatois, koloios, triorches, panton ton boulomenon tois opisthen emprosthen gegonos. hos hote apethane, ten gunaika phesi kataklaiomenen auton houto threnein: ti d' ouk ego se; ti d' ouk eme su; hoti de ek phuseos ananke megala proteremata gegonenai peri ton Agathoklea, touto delon. eis gar tas Surakousas paregenethe pheugon ton trochon, ton kapnon, ton pelon, peri te ten helikian oktokaideka ete gegonos, kai meta tina chronon hormetheis hupo toiautes hupotheseos, kurios men egenethe pases Sikelias, megistois de kindunois periestese Karchedonious, telos engerasas tei dunasteiai, katestrepse ton bion basileus prosagoreuomenos.


This entry has been translated.

alpha,169
Agasikles: onoma kurion. hos legetai Halimousinois sundikasai kai dia touto xenos on engraphenai tei politeiai.


This entry has been translated.

alpha,170
Agasmata: sebasmata, ha an tis agasaito. Sophokles kechretai.


This entry has been translated.

alpha,283
Agnomones: enantiognomones, asungnostoi. Sophokles: Phoiboi te kamoi me genesth' agnomones.


This entry has been translated.

alpha,301
Agora Kerkopon: houtoi en Ephesoi esan, hous edesen Herakles, Omphales keleuouses: hous apokteinai eidesthe, tes metros deetheises. he de paroimia eiretai epi ton kakoethon kai poneron anthropon.


This entry has been translated.

alpha,328
Agonarchai: Sophokles: kai tama teuche met' agonarchai tines thesous' Achaiois meth' ho lumeon emos. kai paroimia: Agon ou dechetai skepseis. tattetai epi ton meden oninamenon ei skepsainto. kai Agon prophasin ouk anamenei. he paroimia epi ton phusei rhaithumon kai amelon: e epi ton me prosiemenon tous logous ton prophasizomenon.


This entry has been translated.

alpha,381
Agoi: polla semainei. Isaios de anti tou pherein kai enagein kai helkein elaben: eblapse gar me, phesi, Xenokles aphelomenos Eumathen eis eleutherian, agontos emou eis douleian. Antiphon de to agoi anti tou hegeito pareilephe: phesi gar en toi peri aletheias: tous nomous megalous agoi.


This entry has been translated.

alpha,383
Aguiai: amphoda, rhumai, e epimekeis hodoi: para gar to me echein pos guia kai mele kai kampseis. ta de amphoda echousin hekaterothen diexodous kai tautei diapherousin. Aguias de enioi men oxunousi thelukos chromenoi, hoion tas hodous: beltion de perispan, hos apo tou aguieas. aguieus de esti kion eis oxu legon, hon histasi pro ton thuron. idious de phasin autous einai Apollonos, hoi de Dionusou, hoi de amphoin. estin oun to holokleron aguieus, kai ten aitiatiken aguieas, en sunaloiphei de aguias. esti de idion Dorieon. eien d' an hoi para tois Attikois legomenoi aguieis hoi pro ton oikion bomoi, hos Sophokles metagon ta Athenaion ethe eis Troian phesi: lampei d' aguieus bomos atmizon puri smurnes stalagmous, barbarous euosmias. kai Aguieus, ho pro ton auleion thuron konoeides kion, hieros Apollonos, kai autos theos. Pherekrates Krapatalois: o despota Aguieu, tauta su memneso mou.


This entry has been translated.

alpha,395
Anchialeia: polis. kai Anchialos, he engus tes thalasses. ou pantos de hai anchialoi kai amphialoi eisin. hoia estin he Alexandreia, anchialos men, ouk amphialos de: hai de nesoi kai anchialoi kai amphialoi eisi. Sophokles: Telamonie pai tes amphirrutou Salaminos. kai authis: theion Homeron kleinos ep' anchialoi tumbos echei skopeloi.


This entry has been translated.

alpha,428
Adamastos: parthenos, azux. Sophokles: nun d' he Dios gorgopis parthenos thea esphelen embalousa lussode nosoi.


This entry has been translated.

alpha,519
Adora: kakodora, ta epi kakoi didomena. Sophokles: echthron adora dora kouk onesima. ho de nous, hoti mede ta megista ton echthron ephieso echein, ton de philon kai ta elachista. kai Ailianos: labontes hekateros tes kores ten adoron moiran toi heauton lachei, tragikos an eipe poietes, heautous katesphaxan.


This entry has been translated.

alpha,550
Aelpton: Sophokles: ouk est' aelpton ouden, all' halisketai cho deinos horkos kai periskeleis phrenes. Aias legei. Aelpton de anelpiston. e skleron, duscheres.


This entry has been translated.

alpha,606
Aei: eiothasi to aei kai ep' oligou chronou tattein, hos kai Homeros: echon koton emmenes aiei. kai Sophokles: hos leloipota keinon ton aei bioton exepistaso. toutesti to makron geras, ten zoen.


This entry has been translated.

alpha,632
Aei parthenous: tas Erinnus. muthikon de esti touto. huponoein de chre tas adorodoketous kai ouchi chranthenai dorois dunamenas hupo ton adikounton. Sophokles: kalo d' arogous tas aei te parthenous semnas Erinnus tanupodas.


This entry has been translated.

alpha,651
Aedon. kai aedous: hos Sappho kata Mitulenaious. Sophokles: oud' oiktras goon ornithos aedous aisei dusmoros: all' oxutonous oidas threnesei, cheroplektoi de sternois pesountai doupoi. kai authis: Oud' hoson aedones hupnoousin. epi ton agrupnounton. kai authis: all' eme g' ha stonoess' arare phrenas ha Itun aien olophuretai ornis atuzomena Dios angelos. Attikos arare me. haute ise moi tais phresin, anti tou sumphona prassomen ego te kai he aedon heneka tou threnein. hoion hermostai mou tais phresi, toutestin ekeinen zelo ten axios ton Itun stenazousan. Dios de angelos he aedon, hoti to ear semainei e hoti ten hemeran. kai Homeros: chloreis aedon. e hoti ta heautes angellei kaka kai ten thruloumenen angelian kai to pathos. e angelos hoion teras to par' autou ginomenon eis terateian tes phuseos. kai Sappho: eros angelos hemerophonos aedon. Aedon de aedonos, sustellei.


This entry has been translated.

alpha,702
Athamas: onoma kurion. eisagetai ho Athamas estephanomenos hosper hiereion sphagiasthesomenos dia Phrixon, kai rhuetai auton Herakles eipon zen ton Phrixon. paradeigmati oun chromenos ho Aristophanes dedienai phesi toi Athamanti paraplesia mellonti thuesthai.


This entry has been translated.

alpha,731
Athenaios: Naukratites, grammatikos, gegonos epi ton chronon Markou. egrapse biblion onoma Deipnosophistai: en hoi mnemoneuei, hosoi ton palaion megalopsuchos edoxan hestian. ho megas Alexandros kakeinen nikesas naumachian Lakedaimonious kai teichisas ton Peiraia kai hekatomben thusas pantas heistiasen Athenaious. kai Alkibiades Olumpia nikesas ten panegurin hapasan heistiase. to auto kai Leophron Olumpiasi. kai Empedokles ho Akragantinos, Puthagorikos on kai empsuchon apechomenos, Olumpia nikesas, ek libanotou kai smurnes kai ton polutelon aromaton boun anaplasas dieneime tois eis ten panegurin apantesasi. kai ho Chios Ion tragoidian nikesas Athenesin hekastoi ton Athenaion edoke Chion keramion. kai ho Akragantinos Tellias philoxenos on katalusasi pote ph# hippeusin horai cheimonos, edoken hekastoi chitona kai himation. hoti Charmos ho Surakousios eis hekaston ton en tois deipnois paratithemenon stichidia kai paroimias elege. Klearchos de ho Soleus deipnologian kalei to poiema, alloi opsologian, Chrusippos gastronomian, alloi hedupatheian. hoti en toi sumposioi Platonos ke# esan daitumones.


This entry has been translated.

alpha,792
Akamata: anti tou akamatos kai adialeiptos: e ou kekmekotos. Sophokles: hon egog' akamata prosmenous' ateknos talaina.


This entry has been translated.

alpha,904
Akme: oxutes, aute he rhope tes tou pragmatos epitaseos, kai he dunamis, kai he neotes. Akme de kairou, he eutuchia. houtos Isokrates: to men tes akmes ton kairon tunchanein. lambanetai de kai anti tou eti. houtos Huperides. kai Sophokles: akme gar ou makron hemin logon, me kai mathei m' hekonta, kakcheo to pan sophisma. anti tou eti. kai en Epigrammasi: strouthion: arrutidoton, isochnoon artigonoisin, akmen eupetalois sumphues akremosi. kai authis: hossos en heroessi pot' en cholos, hou meros akmen echthron en apsuchois soizetai akremosin. anti tou eti.


This entry has been translated.

alpha,1026
Akron: Akragantinos, iatros, huios Xenonos, esophisteusen en tais Athenais hama Empedoklei: estin oun presbuteros Hippokratous. egrapse Peri iatrikes Doridi dialektoi, Peri trophes hugieinon biblion a#. esti de kai houtos ton tina pneumata semeiosamenon. eis touton epoiesen Empedokles tothastikon epigramma: akron iatron Akron', Akragantinon, patros akrou, kruptei kremnos akros patridos akrotates. tines de ton deuteron stichon houto propherontai: akrotates koruphes tumbos akros katechei. touto tines Simonidou phasin einai.


This entry has been translated.

alpha,1086
Allachthete: anti tou diallachthete. Sophokles.


This entry has been translated.

alpha,1116
Alektra kai anumpha: anti tou paranoma kai ou nenomismena, dia ten moicheian. toutesti duslektra kai kakonumpha. Sophokles: alektr' anumpha gar epebe miaiphonon gamon hamillemata.


This entry has been translated.

alpha,1167
Ale: he plane. ho de oudena autou oieto dioisein ep' andreiai, kai tosouton autou hede he ale ekratei, hos skeuen analabein Achilleos, houto te peribainein eis hippon kai kata ton hippodromon phruattesthai tou oikou. kai Alomenos, anti tou planomenos. en Epigrammasi: halos turanne, soi, Poseidon, Archikles etheke lexas tes ap' eionon ales. kai Aletes bios, dia tou e.


This entry has been translated.

alpha,1180
All' e kalos zen e kalos tethnekenai ton eugene: chre, pant' akekoas logon. Sophokles.


This entry has been translated.
Find     (Try these tips for more productive searches.)
Number of records found: 547    Page 1