מיקראָסקאָפּעכץ

פֿון לאה ראָבינסאָן

מיטלסטער שיכט פֿון מענטשנס צאָן --
געאַקערט פֿעלד.

הערל פֿון קינדס קעפּל --
באַשאָפּעטע קאָברע.

רױטע בלוט-קעמערלעך --
ביִאַליס.

מאָלאײעלעך --
רױזנבולקעלעך.

בלומענשטױב אױף בינפֿיסל --
אַ הױפֿן פּירות.

הערעלעך אױף בינפֿיסל --
מלאכישע טרומײטן.

װאָרעמהײַטל --
קאַרק-און-נאַקן
פֿון טײַך-באַנעצטן
האָרעפּאַשנעם העלפֿאַנד.

הײַפֿישזײַטל --
בערג
מיט טשעגונענע שפּיצן
און טינט שװאַרצע טאָלן,
טיף און דין.

בלעטלזשוקל --
מינאָטאַװער
װאָס האָט פֿון בױנע-לאַבירינט
געמאַכט ויבֿרח,
און װאַנדרעװעט אָן זאָרגן אױף דער זון.