סטאַטוס פֿון לײענען קאָרעקטור

אָפֿט איז די רשימה פֿאַרשפּעטיקט מיט אַ טאָג־צװײ.

פּראָגרעס

95%
95% קאָנטראָלירט (6542 פֿון 6883 זײַטן)

לױטן בוך