סטאַטוס פֿון לײענען קאָרעקטור

אָפֿט איז די רשימה פֿאַרשפּעטיקט מיט אַ טאָג־צװײ.

פּראָגרעס

90%
90% קאָנטראָלירט (6215 פֿון 6883 זײַטן)

לױטן בוך