סטאַטוס פֿון לײענען קאָרעקטור

אָפֿט איז די רשימה פֿאַרשפּעטיקט מיט אַ טאָג־צװײ.

פּראָגרעס

81%
81% קאָנטראָלירט (4647 פֿון 5684 זײַטן)

לױטן בוך

לױט רעדאַקטאָר(ין)