סטאַטוס פֿון לײענען קאָרעקטור

אָפֿט איז די רשימה פֿאַרשפּעטיקט מיט אַ טאָג־צװײ.

פּראָגרעס

84%
84% קאָנטראָלירט (4830 פֿון 5684 זײַטן)

לױטן בוך

לױט רעדאַקטאָר(ין)