סטאַטוס פֿון לײענען קאָרעקטור

אָפֿט איז די רשימה פֿאַרשפּעטיקט מיט אַ טאָג־צװײ.

פּראָגרעס

82%
82% קאָנטראָלירט (4716 פֿון 5684 זײַטן)

לױטן בוך

לױט רעדאַקטאָר(ין)