פֿון כּתרילעװקע: װאָס איז חנוכּה?

שלום עליכם

פֿון www.cs.uky.edu/~raphael/yiddish/sholemAleykhem/contents.html

                                פּאָ סלוטשאַיו כאַנוקאָ
                                  אימיעעם טשעסט
                             פּאָקאָרנײשע פּראָסיט װאַס
                                 נאַ טשאַשקו טשאַיו *

אָט אַזאַ מין קאַרטל האָב איך געטראָפֿן באַ זיך אַפֿן טיש הײַנטיקן חנוכּה פֿון מײַנעם אַ גוטן באַקאַנטן, אַן אױפֿגעקומענעם, פֿריש־געבאַ־קענעם גבֿיר, פּלאַטאָןפּאַנטאַלאָנאָװיטשלאָקש נט אָפּאָ װ.

מילא, דעם פּשט פֿון די װערטער „נאַ טשאַשקו טשאַיו“ פֿאַרשטײט דאָך יעדער אײנציקער גאַנץ גוט: אַ „װינט“, אַ „פּרעפֿעראַנס“, אַ „זעקס און זעכציק“, אַן „אָקע“, אָדער אַ „סטוקעלקע“ ... נאָר דער „פּאָ סלו־טשאַיו חנוכּה“ ― װאָס לאָזט ער מיך דאָ הערן? װאָס פֿאַר אַ מחותּן איז פּלאַטאָן פּאַנטאַלאָנאָװיטש מיט חנוכּה, אַז דאַװנען גײט ער שױן הײַנט נאָר אײן מאָל אין יאָר, אי דאָס ― אין כאָרשול, אין שטוב הערט מען שױן ניט באַ אים אַ ייִדיש װאָרט ― איבער דער באָננע, די באָננע זאָל חלילה ניט לאַכן, און „ציוניסטן“ האָט ער פֿײַנט, קען ניט הערן דעם נאָמען זײערן?

― װאָס האָט איר צו זײ? ― האָב איך אַמאָל אַ פֿרעג געטאָן אַף ציקאַװעסט. ― װאָס האָבן זײ אײַך אַזעלכעס געטאָן, די ציוניסטן? ―

*געשריבן אין אָריגינאַל מיט רוסישע אותיות. זעט „אָריגינאַל“. „פּאָ סלוטשאַיו כאַנוקאָ אימיעעם טשעסט פּאָקאָרנײשע פּראָסיט װאַס נאַ טשאַשקו טשאַיו“ ― צוליב חנוכּה, האָבן מיר דעם כּבֿוד אײַך צו פֿאַרבעטן אַף אַ גלעזל טײ. ― ציוניסטן? ― איך בעט אײַך, דערמאָנט מיר ניט דעם נאָמען זײערן! איך... איך... איך האָב זײ פֿײַנט! איר מײנט מחמת װאָס? מחמת איך האָב פֿײַנט אַ ייִדן? חלילה וחס! אדרבה, באַ מיר אַ ייִד איז דװקא מיטן גרעסטן כּבֿוד; כאָטש אַפֿילו אונדזערע ייִדעלעך, צװישן אונדז רײדנדיק... גאָר ניט... װי זאָגט איר, כאַטאַ פּאָקרעשקע... נאָר אין שטוב באַ מיר האָב איך ליב, ס'זאָל זײַן ייִדיש: פּסח ― מצה, סוכּות ― פּירעזשקעס מיט האָניק, פּורים ― דאָס, װי אַזױ הײסט דאָס? המנטאַשן, טײגלעך, פֿאַרפֿל, מאָנדלעך, קישעלעך און די אַלע איבעריקע גוטע זאַכן... ― אַזױ זאָגט צו מיר פּלאַטאָן פּאַנטאַלאָנאָװיטש און באַלעקט זיך אַזש.

        נאָך אַ סך זאַכן איז פּלאַטאָן פּאַנטאַלאָנאַװיטשן פֿאַרבליבן פֿונעם

ייִדישקײט, װאָס ער קען זיך מיט דעם ניט צעשײדן, למשל: פֿיש געפֿעפֿערטע מיט כרײן, „פּעטשאַ“ מיט געטריקנטע פּענעצלעך מיט קנאָבל, פֿלײשיקע קרעפּלעך צו דער יױך ― דאָס װאָלט ער אַ בעלן געװען אַלע טאָג, און אַ ייִדיש ראָסלפֿלײשל מיט לעבערלעך און מיט פּופּיקלעך ― דאָס חיות! ער װאָלט מוחל געװען צען ביפֿשטעקסן פֿאַר אײן ייִדיש העלדזל, מיט מעל אָנגעפֿילט און מיט אַ פֿאָדעם פֿאַרנײט. ער װאָלט אַװעקגעגעבן פֿופֿצן קאָמפּאָטן פֿאַר אײן ייִדישן צימעס מיט מערן, גוט געבראַזשעט, מיט מעל פֿאַרפּראַװעט, און אַ שטיקל ברוסט זאָל זײַן דערבײַ; דאָס שטיקל ברוסט אַז מע פֿעפֿערט צו, איז דאָך אַ כּפּרה אַלע מאָדנע פֿלײשן מיט די הײַנטיקע װוּרשטן מיט די װאַרשעװער שינקען, װאָס ייִדן מוטשען זיך, זײ װילן ס'זאָל האָבן אַ ייִדישן טעם און אַ פּנים פֿון חזיר...

הקיצור, איך האָב מיך פֿאַררעדט פֿון עסנװאַרג און האָב פֿאַרגעסן, אַז איך האָב באַקומען אַן אײַנלאַדונג פֿון פּלאַטאָן פּאַנטאַלאָנאָװיטש „פּאָ סלוטשאַיו חנוכּה נאַ טשאַשקו טשאַיו“...

אָנגעקלונגען באַ דער טיר און אַרײַנגעקומען אין שטוב אַרײַן, האָט מיר אַ זעץ געטאָן אין פּנים אַרײַן אַ ליכטיקײט מיט אַ װאַרעמקײט מיט אַ הו־האַ פֿון די געסט. און עס האָט זיך געלאָזט הערן דאָס באַקאַנטע װאָרט: „פּאַסס!“ אַקעגן מיר איז אַרױסגעקומען דער באַלעבאָס אַלײן. גוט געפּאַקט, מיט אַ בײַכל און מיט אַ ליסינע און מיט אַ פֿרײַנטלעך שמײכל, װאָס איז אָנגעגרײט נאָך פֿון פֿריִער לכּבֿוד די געסט. איך האָב מיך ניט געקענט אײַנהאַלטן און האָב אים אַ פֿרעג געטאָן טאַקע דאָ אַפֿן אָרט:

― זאָגט מיר, איך בעט אײַך, מײַן ליבסטער פּלאַטאָן פּאַנטאַלאָנאָ־װיטש, װאָס איז אײַך עפּעס אױסגעקומען פּלוצעם „לכּבֿוד חנוכּה“?

― פֿרעגט מיך עפּעס גרינגערס. ― מאַכט ער צו מיר און נעמט מיך אונטער דער האַנט, װי אַ מחותּן פֿון חתנס צד, און פֿירט מיך צו צו דער מאַדאַם לאָקשנטאָפּאָװ, און אַלײן גליטשט ער זיך אַרױס פֿון מײַנע הענט.

די מאַדאַם לאָקשנטאָפּאָװ, פּאַנטאָמינאַפּאַנטעלע ־ ט אָנאָװנ אַ, אױך אַ היפּשע שטיק, אָנגעטאָן אין גאָלע זײַדנס, אײַנגעטונקען אין בריליאַנטן, צו פֿינף־זעקס רינגען אַף איטלעכן פֿינגער, װי אַ שאַנסאָנעטע זינגערן, האָט מיך באַגעגנט מיט זײער אַ זיס שמײכעלע: אײנס פֿון די שמײכעלעך, װאָס ס'איז באַ איר צו קריגן צו יעדער צײַט. זי איז געזעסן באַ אַ גרױסאַרטיקן סאַמאָװאַר און צעגאָסן טײ אין די גלעזער מיט אַ מאָס, גלײַך װי מע צעגיסט קרײַטער אַף אַ רפֿואה. אַפֿן גרױסן שײן־אױסגעבעטן טיש שטײען אױסגעשטעלט גרױסע הױכע פּיראַמידן, טאָרטן אַזעלכע, װאָס אַז מע טוט אַ קוק אַף זײ, פֿאַרשטײט מען, אַז זײ זײַנען געמאַכט געװאָרן ניט אַף צו עסן; איר װײסט אַפֿילו ניט, פֿון װאַנען, װי אַרום הײבט מען זײ אָן צו עסן? איר װעט דאָך ניט אױפֿשטײן אין מיטן דרינען, כאַפּן אַ מעסער, צי אַ גאָפּל, און אומװאַלגערן אַזאַ מאַכינע, אַזאַ בױדעם! װאָס פֿאַר אַ פּנים װעט איר האָבן נאָכדעם באַ זיך אַלײן, אַז איר װעט צעװאַלגערן דעם דאָזיקן בױדעם און צעגיסן דעם קרעם אַפֿן טישטעך? די מאַדאַם װעט אײַך דװקא זאָגן מיט אַ שמײכעלע: „ניטשעװאָ, עס מאַכט ניט אױס!“ נאָר איר דאַרפֿט שױן פֿאַרשטײן װאָס דער „ניטשעװאָ“ באַטײַט... גלײַכער, זאָג איך אײַך, איר זאָלט בעסער ניט נאָכגעבן דעם יצר־הרע; מע האָט אַנידער־געטשעלט אַ טאָרט ― לאָז ער שטײן געזונטערהײט!... דאָס אײגענע איז מיט די באַרן, מיט די עפּל און מיט די מאַראַנצן. איר זעט, דוכט זיך, פֿאַר אײַערע אױגן אַ גאַנצן אוצר מיט באַרן, מיט עפּל און מיט מאַראַנצן; נאָר לאָז זיך אײַך ניט גלוסטן! זײ ליגן אַזױ קונציק אױסגעלײגט: אַ שורה עפּל, אַ שורה באַרן, אַ שורה מאַראַנצן, אַרומגעלײגט באַ די זײַטן מיט קאָנפֿעקטן, ראָזשינקעס און טײטלען, נאָר אַזױ ממזריש, אַז אױב איר װילט אַרױסבאַקומען, למשל, אַ באַר, אָדער אַן עפּל, מוזט איר אָנרירן אַלע איבעריקע שכנים ― און עס הײבן אָן פֿאַלן און שפּרינגען אַפֿן טיש, און פֿונעם טיש אַף דער ערד, אײן עפּל נאָכן אַנדערן, אײן מאַראַנץ נאָך דער אַנדערער, ― דעמאָלט, עס זאָל זיך אײַך עפֿענען אַ גרוב, װאָלט איר, דוכט זיך, בעסער אין דער ערד אַרײַן, אײדער נאָכלױפֿן צונױפֿקלײַבן די עפּל, װאָס קאַטשען זיך אונטערן טיש!... דאָס אײגענע איז מיטן אײַנגעמאַכטס און מיט די אַלע איבעריקע זיסע זאַכן, װאָס שטײען אױסגעשטעלט אַפֿן טיש. קוקט ניט, װאָס ס'איז צוגעגרײט געװאָרן טעלערלעך, מיט שעלעכלעך, מיט לעפֿעלעך, מיט געפּעלעך אָן אַ שיעור. איר קענט, חלילה, אַ נעם טאָן ניט מיט דעם לעפֿל, װאָס מע דאַרף, און ניט אין יענעם שעלעכל, װאָס מע דאַרף, פֿאַרגיסן און אָנאַרבעטן אַ חתונה ― װאָס טױג עס אײַך? איר װילט אַ שטיקל לעקעך מיט אײַנגעמאַכטס? ― װעט איר עסן אין דער הײם. דאָ מוזט איר טרינקען אַ קאַלט גלאָז טײ, ביטער װי גאַל, זיצן אין געהאַקטע װוּנדן און שמײכלען, גלײַך װי ס'איז אײַך גוט װי די װעלט.
― װי אַזױ טרינקט איר טײ ― מיט לימענע, צי אָן לימענע? ― פֿרעגט מיך פּאַנטאָמינאַ פּאַנטעלעמאָנאָװנאַ מיט אַ זיס שמײכעלע, ― אײנס פֿון יענע שמײכעלעך, װאָס איז באַ איר צו קריגן צו יעדער צײַט, און װאַרפֿט מיר אַרײַן אַ שטיקל לימענע אין גלאָז, בכדי די טײ זאָל זײַן, אַ פּנים, נאָך ביטערער. אַקעגן מיר, באַם טיש, זיצט אַ יונגערמאַן מיט אַ רירעװדיק פּנים און מיט גילדענע ברילן, װאָס קענען זיך ניט האַלטן באַ אים אַף דעך נאָז, ניט מחמת די נאָז איז דערצו ניט מסוגל, נאָר מחמת דער יונגערמאַן אַלײן זיצט ניט אײַן אַף קײן אָרט; אַז ער רעדט, רעדט ער ניט נאָר מיט הענט ― מיט אַלע אבֿרים. עס װײַזט אױס, אַז מיט מײַן אַרײַנקומען האָב איך זײ איבערגעשלאָגן אין מיטן אַ שמועס, װאָרעם אַז איך האָב מיך אַנידערגעזעצט צו דער טײ, האָט דער יונגערמאַן מיט די ברילן אַף דער נאָז אָנגערופֿן זיך צו דער מאַדאַם:
― װאָס־זשע איז פֿאָרט אַזעלכעס, אײגנטלעך, חנוכּה?
― איך זאָג דאָך אײַך, אַז חנוכּה איז אַזאַ יום־טובֿ, װאָס... װאָס מע רופֿט אים חנוכּה... שאַ, אָט װעלן מיר פֿרעגן באַ זײ; זײ קערן װיסן אַקוראַט. אַזױ זאָגט צו אים פּאַנטאָמינאַ פּאַנטעלעמאָנאָװנאַ, אָנװײַזנדיק אַף מיר, און טוט זיך אַ כאַפּ:

― פּאַרדאָן! איך האָב גאָר פֿאַרגעסן, אַז איר זײַט נאָך ניט באַקאַנט. סאָלאָמאָןנאַומאָװיטששלוםעליכם ־ ― אַ ייִדישער שריפֿטשטעלער; פֿאַנפֿאַראָןפֿאַראַאָנאָװיט ש י אָנטעװזאָן ― מײַנער אַ קאַוזען (אַ שװעסטערקינד).

האָבן מיר זיך בײדע אױפֿגעכאַפּט פֿון די ערטער, צוגעלאָפֿן אײנער צום אַנדערן, גלײַך װי מיר װאָלטן גרײט געװען פֿאַלן אײנס אַף דאָס אַנדערע אַפֿן האַלדז; אין אמתן האָבן מיר נאָר אָפּגעמאַכט די געװיסע צערעמאָניע פֿון באַקענען זיך. זיך באַקענט, זעצן מיר זיך צוריק צום טיש, און יאָנטעװזאָן רוקט זיך צו צו מיר אַ ביסל נענטער און רופֿט זיך אָן:

― האָט איר געהערט אַ ביסל? איך װיל װיסן װאָס איז חנוכּה, איך גײ אױס, ― אַז װעמען איך פֿרעג װאָס איז חנוכּה פֿאַר אַ יום־טובֿ ― װײס קײנער ניט װאָס צו ענטפֿערן.

― װי קומט דאָס, ― זאָג איך, ― אַז אַ ייִד, װאָס הײסט יום ־ ט ובֿזאָ ־ ן, זאָל ניט װיסן װאָס חנוכּה איז פֿאַר אַ יום־טובֿ?

― ס'איז אײַך אַ חידוש? מאַכט ער צו מיר און רוקט זיך צו נאָך נעענטער. ― איך קען זיך מיט אײַך װעטן אַף װיפֿל איר װילט, אָט זיצן דאָרט אין זאַל אפֿשר אַ האַלבע מאה ייִדן, אױב עס װעט זיך געפֿינען אַפֿילע אײנער, װאָס װעט אײַך זאָגן, װאָס איז חנוכּה, גיב איך אײַך מײַן קאָפּ!

― װאָס טױג מיר אײַער קאָפּ? ― זאָג איך. ― לאָמיר זיך בעסער װעטן אַף געלט.

― אַך! װעטן זיך! מיטן גרעסטן פֿאַרגעניגן! ― מאַכט צו מיר יאָנטעװזאָן און כאַפּט זיך אױף פֿונעם אָרט. ― צו װיפֿל גײען מיר אין געװעט?

― צו פֿינפֿאונצװאַנציקער?

― צו פֿינפֿאונצװאַנציקער! אָפּגעדאַנקט דער מאַדאַם פֿאַר דער טײ און באַקומען פֿון איר נאָך אַמאָל דאָס זיסע שמײכעלע, לאָזן מיר זיך בײדע אין דער גרױסאַרטיקער ליכטיקער זאַל אַרײַן. די לאָמפּן ברענען; די גרינע טישלעך זײַנען באַזעצט מיט אַלערלײ פּאַרשױנען, צום מײנסטן, מיט קײַלעכיקע גלאַנצנדיקע ליסינעס; די גלאַנצנדיקע ליסינעס שפּיגלען זיך אָפּ אין די הױכע שײנע שפּיגלען; עס הערט זיך אַ הו־האַ, אַ גערײדערײַ פֿון אַ סך מײַלער, נאָר מער פֿון אַלץ לאָזט זיך הערן דאָס װאָרט „פּאַסס!“

מיר הײבן אָן שפּאַצירן פֿון אײן טישל צום אַנדערן. מען איז שטאַרק באַשעפֿטיקט און שטאַרק אױפֿגעטראָגן אײנס אַף דאָס אַנדערע פֿאַר אַ שלעכטן גאַנג. דער האָט טענות, דער פֿאַרענטפֿערט זיך; דער בײַט זיך מיט די ערטער, דער טאַשט קאָרטן, גיך־גיך, מע האָט קײן צײַט ניט, גלײַך װי אָט באַלד װעט מען קלינגען דאָס דריטע מאָל און מע װעט חלילה עפּעס פֿאַרשפּעטיקן. מיר גײען צו צו אַ טישל, װוּ פֿיר באַיאָרנטע מענטשן, אַלע מיט װײַסע קײַלעכיקע גלאַנצנדיקע ליסינעס, שפּילן אין „װינט“. אָפּגעענטפֿערט מיר אַף מײַן „גוטן אָװנט“ מיט אַ גרינגן שאָקל מיטן קאָפּ, גיבן זײ יאָנטעװזאָנען איטלעכער באַזונדער צו צװײ פֿינגער, און יאָנטעװזאָן איז זיך מישב, װאָס טױג אים לאַנגע מחזקות, אַ מער טרעט ער צו גלײַך צום עסק און רופֿט זיך אָן צו זײ:

― האָט קײן פֿאַריבל ניט, װאָס איך שלאָג אײַך איבער. איך און אָט דער יונגערמאַן (ער װײַזט אָן מיט דער בריל אַף מיר) האָבן געהאַלטן אַ װעט מכּוח... מכּוח װאָס איז חנוכּה פֿאַר אַ יום־טובֿ? איך זאָג אַזױ, און זײ זאָגן אַזױ... בכן, איז געבליבן, מיר זאָלן אײַך בעטן, איר זאָלט אונדז פּותר־חלום זײַן און זאָגן, אױב ס'איז מעגלעך, אין דרײַ װערטער, װאָס איז אַזעלכעס חנוכּה?

אַלע פֿיר פּאַרשױנען מיט די װײַסע קײַלעכיקע גלאַנצנדיקע ליסינעס הײבן אױף די אױגן און קוקן אַף אונדז אַזױ, גלײַך װי מיר װאָלטן בײדע פּלוצעם געשטעלט זיך מיטן קאָפּ אַראָפּ, מיט די פֿיס אַרױף.

― פּיק! ― זאָגט אײנער, און אַלע איבעריקע זאָגן: פּאַס!...

― טרעף! ― זאָגט דער אַנדערער, און אַלע איבעריקע זאָגן: פּאַס!...

איז די משמעות, אַז מיר האָבן דאָ ניט װאָס צו טאָן. גײען מיר צו צום אַנדערן טישל. דאָרטן זיצן יונגע לײַט, שױן אָן ליסינעס, דאָס הײסט, קױם־קױם װאָס סע שנײַדט זיך באַ זײ אַף די קעפּ װײַס־קײַלעכיקע טעלערלעך. דאָ גײט דאָס שפּיל אַ סך לעבעדיקער. ס'איז אַ „װינט“ מיט אַ „שטורעם“; מע היצט זיך, מע קריגט זיך, מע װאַרפֿט זיך דורך מיט אַזעלכע װערטער, װאָס דוכט זיך, װען ניט באַ קאָרטן, קריגט מען פֿאַר זײ פּעטש.

באַ דעם דאָזיקן טישל איז געװען אײנער אַ יונגערמאַן מיט אַ רױטן האַלדז און מיט אַ פּרישטשעװאַטע פּנים, און ער איז געװען באַ זײ דאָס כּפּרה־הינדל. װער עס האָט געהאַט גאָט אין האַרצן, דער האָט זיך אין אים נוקם געװען. באַ איטלעכן גאַנג, װאָס ער האָט געמאַכט, האָט ער באַקומען פֿון זײַנע חבֿרים אַן אַנדער קאָמפּלימענט:

― אַ מענטש מאַכט אַ גאַנג!

― וױסטער קאַליקע!

― שטיװל־פֿלעכטער!

― שוסטער! װוּ זײַנען אײַערע אױגן?

― אין באַבקעלעך באַדאַרפֿט איר שפּילן!

― קאַצענער מוח! רוק און לענד באַדאַרף מען אײַך איבערברעכן, און ערשט נאָכדעם אַװעקזעצן אין באָד פֿאַר אַ סטאָראָזש!

און דער יונגערמאַן, דאָס כּפּרה־הינדל, װיל זיך פֿאַרענטפֿערן, לאָזט מען אים נישט.

― װאָס װעט איר זאָגן, װאָס? איר האָט װאָס צו זאָגן? א י ר זײַט נאָך גערעכט? איר װײסט דען נישט, אַז איר זײַט אַ װיסטער פֿינצטערער קאַליקע, אַ שוסטער, אַ שטיװל־פֿלעכטער?

און אַזױ װײַטער, אַלץ דער אײגענער ניגון.

― קומט! ― רוף איך מיך אָן צו יאָנטעװזאָנען אַפֿן אױער. ― איר זעט דאָך, אַז עס האַלט דאָ רחוק משׂכר וקרוב לפּעטש...

― האָט קײן יסורים נישט, מען איז די גרעסטע גוטע ברידער. ― מאַכט צו מיר יאָנטעװזאָן און איז אַ בעלן זײ אָנמוטן, דערצײלן זײ, אַז מיר האָבן געהאַלטן אַ װעט מכּוח חנוכּה; ער זאָגט אַזוי , איך זאָג אַזו י; בכן איז געבליבן, מיר זאָלן זײ בעטן, די יונגע לײַט הײסט דאָס, זײ זאָלן אונדז פּותר־חלום זײַן און זאָגן, אױב ס'איז מעגלעך, אין דרײַ װערטער: װאָס איז אַזעלכעס חנוכּה?

― דאָס קאָנט איר געװאָר װערן נאָר באַ „זײ“. ― רופֿט זיך אָן אײנער פֿון דער חבֿרה און באַװײַזט אַפֿן „כּפּרה־הינדל“. ― טאָמער האָט איר עפּעס אַ שװערע זאַך, אַ שאַרפֿן גאַנג, אַ פֿאַרדרײטן חשבון, זאָלט איר פֿרעגן באַ „זײ“. „זײ“ װעלן דאָס אײַך באַלד פּותר זײַן אין אײן כּהרף־עין, מחמת „זײ“ האָבן, קײן עין־הרע, אַ טײַערן קאָפּ אונטער זיך!...

די גאַנצע חבֿריא צעלאַכט זיך, און דאָס „כּפּרה־הינדל“ אַלײן לאַכט אױך פֿון דער חכמה.

― גיט קאָרטן! ― רופֿט זיך אָן אײנער פֿון זײ, און מיר פֿאַרשטײען, אַז מיר װעלן דאָ אױך גאָר נישט מאַכן; לאָזן מיר זיך גײן װײַטער, צו אַ טישל, װוּ דרײַ פּאַרשױנדלעך, יונגעלײַט, מיט אונטערגע־שמיצטע בערדלעך, שפּילן אין „פּרעפֿעראַנס“. דאָ באַ דעם טישל, איז מען שױן נישט אַזױ בײז און אױפֿגעטראָגן, װי דאָרטן. מע גריסט זיך מיט יאָנטעװזאָנען גאַנץ העפֿלעך, װי מיט אַ גוטן באַקאַנטן, און יאָנטעװ־זאָן שטעלט מיך פֿאָר פֿאַר זײ:

― סאָלאָמאָן נאַאומאָװיטש שלום־עליכם, אַ ייִדישער שריפֿטשטעלער. מיר האָבן געהאַלטן אַ װעט מכּוח אַ מאָדנעם ענין, מכּוח חנוכּה. איך זאָג אַזו י, זײ זאָגן אַזו י; איז געבליבן, מיר זאָלן אײַך בעטן, איר זאָלט אונדז פּותר־חלום זײַן און זאָגן, אױב ס'איז מעגלעך, אין דרײַ װערטער, װאָס איז אַזעלכעס חנוכּה?

― חנוכּה? ― זאָגט אײנער און קוקט אין די קאָרטן אַרײַן. ― חנוכּה? פּאַס!

― חנוכּה? ― זאָגט דער אַנדערער. ― חנוכּה איז אַזאַ יום־טובֿ, װאָס מע קאָן שפּילן אין פּרעפֿעראַנס.

― און עסן לאַטקעס מיט שמאַלץ, ― לײגט צו דער דריטער און מאַכט אַ גאַנג; טוט דער ערשטער אַ שפּרונג אַפֿן בענקל און אַ ריס די קאָרטן, גלײַך װי עמעצער האָט אים דערלאַנגט מיט אַ שײַטהאָלץ איבערן קאָפּ, אָדער אָנגערירט מיט אַ הײסן אָנגעגליטן אײַזן פֿון הינטן, און צעשרײַט זיך אַף אים, גלײַך װי ער האָט אים געקױלעט די קאַפּאָטע:

― איך פֿאַרשטײ ניט! מיר שפּילן אין פּרעפֿעראַנס, צי מיר פֿאַרנעמען זיך מיט „ליטעראַטור“?

און דערבײַ האָט ער געגעבן אַף אונדז בײדן אַזאַ גלאַנץ מיט די אױגן, אַז מיר האָבן פֿאַרשטאַנען, אַז מיר זײַנען דאָ איבעריק, מע װעט זיך באַגײן אָן אונדז. מיר הײבן זיך אױף און גײען װײַטער.

אַ גרױסער קײַלעכיקער טיש, אַרום טיש פֿאַרשײדענע פּאַרשױנען פֿון אַלערלײ מינים.

         אַפֿן טיש ליגט אָנגעװאָרפֿן אַ באַרג מיט קאָרטן, װאָס אײנער גיט

איבער דעם אַנדערן, דער אַנדערער ― דעם דריטן, און אַזױ װײַטער, און געלט (גאָלדװאַרג) פֿליט אַזױ װי מיסט פֿון אײנעם צום אַנדערן. און אַלע זיצן און קוקן נאָר אין אײן פּינטל אַרײַן ― צו יענעם, װאָס װאַרפֿט די קאָרטן, װאַרפֿט זײ אײנע אַהער, אײנע אַהין, רעכטס און לינקס, און אַזױ געשמײדיק, אַזױ קױם־קױם װאָס דאָס אױג קאָן כאַפּן. דער עולם איז אַזױ פֿאַרטיפֿט אין דער אַרבעט, אַז עמעצער זאָל פּלוצעם אַ געשרײ טאָן: עס ברענט! ― װאָלט זיך, דאַכט מיר, קײנער נישט גערירט פֿון אָרט.

― װי אַזױ הײסט די שפּיל? ― פֿרעג איך באַ מײַן יאָנטעװזאָן. ― און װער זײַנען די שפּילערס?

― די שפּיל ― זאָגט יאָנטעװזאָן ― הײסט „דיאַבעלק“ ― און די שפּילערס װעל איך אײַך באַלד פֿאָרשטעלן אײנציקװײַז: זעט איר, אָט יענעם אָ ― דאָס איז אַ דאָקטער אָן פּראַקטיקע; און דער אַנדערער, װאָס זיצט נעבן אים, ― דאָס איז אַ אינזשיניער, מע װײס ניט פֿון װאַנען און פֿון װאָס... און דער װײַסינקער מיטן קװיטשיק קולכל ― דאָס איז אַן אױסגעפּאַטשטער אַדװאָקאַט...

― ששש!... ― מאַך איך צו אים. ― שטילער אַביסל!

― האָט קײן מורא ניט! ― זאָגט צו מיר יאָנטעװזאָן. ― אָט דאָ מעגט איר אַף זײ זאָגן װאָס אין דער קאָרט, זײ הערן במילא נישט קײן װעלט!... און אָט יענער בלאָנדין ― דאָס איז אַ ייִד אַן אַפּטײקער, װאָס שפּילט ניט אין קײן קאָרטן נאָר דעמאָלט, װען ער שלאָפֿט... און אָט־אַ יענער יונגערמאַן, װאָס מיט די גרױע האָר, דאָס איז אַ כעמיקער, װאָס מאַכט פֿון סחורה געלט און פֿון געלט בלאָטע... און װײַטער, די איבעריקע ― אײנער אַ באַנקיר, דער אַנדערער אַ בוכהאַלטער און דער דריטער אַן אַגענט, דער פֿערטער אַ צוקערמעקלער...

― און װער איז אָט־אַ־יענער עוג מלך הבשן? ― פֿרעג איך באַ יאָנטעװזאָנען און װײַז אים אָן אַף אײנעם אַ הױכן, אַ געזונטן, װאָס האָט ניט אַף זיך דעם צלם אלהים.

― װער? ― זאָגט יאָנטעװזאָן. ― אָט אַ יענץ זיבעלע? דאָס איז מײַנער אַ גוטער ברודער, נישט קײן היגער, פֿון די „הונגעריקע גובערניעס“. איר זעט, װי ער שאַרט דאָס גאָלד? איך האָב מורא, ער װעט דאָ אַלעמען דורס זײַן, װי אַ טכױר! מע באַדאַרף צוגײן צו אים, אַ פֿרעג טאָן, װאָס איז חנוכּה, ער װעט אונדז זאָגן אַקוראַט ― ער איז אַ יודע־נגן...

און יאָנטעװזאָן גײט־צו צו אים און רופֿט אים אָפּ אַף אַ זײַט און שטעלט מיך פֿאָר, און דערצײלט אים די גאַנצע געשיכטע, װי אַזױ מיר זײַנען גענאַנגען אין געװעט װעגן חנוכּה: איך האָב געזאָגט אַזו י, ער האָט געזאָגט אַזוי ; בכן, איז געבליבן, מיר זאָלן אַ פֿרעג טאָן באַ אים, ער זאָל אונדז פּותר־חלום זײַן, אױב ס'איז מעגלעך, אין דרײַ װערטער, װאָס איז חנוכּה?

דאָס זיבעלע האָט אַנידערגעשטעלט אַף אונדז אַ פּאָר אױגן און באַטראַכט אונדז בײדן װי משוגעים.

― אױב ס'איז אײַך ― זאָגט ער ― שטאַרק נײטיק צו װיסן, זאָלט איר זיך מטריח זײַן צו מיר אַף דער אכסניה. איר טרעפֿט מיך אין דער הײם תּמיד פֿון האַלב פֿיר פֿאַרטאָג ביז האַלב נײַן אין דער פֿרי... איצט בין איך פֿאַרנומען; מע באַדאַרף צונעמען באַ זײ דאָס גאָלד...

― אָט האָט איר אַ קלאָרע ידיעה! ― מאַכט צו מיר יאָנטעװזאָן, און מיר לאָזן זיך גײן װײַטער. אַפֿן װעג באַגעגענען מיר אײנעם, יאָנטעװזאָנס אַ גוטן באַקאַנטן, אַ יונגנמאַן מיט אַ פֿלאַמעדיק פּנים און מיט שטאַרק צעבורשעטע האָר. דער יונגערמאַן לױפֿט, װי אַ פֿאַרסמטע מױז. יאָנטעװזאָן שטעלט אים אָפּ מיט אַ ברײטן שלום־עליכם.

― אָ, פּאַני פּיפּערנאָטער! װוּהין לױפֿט מען דאָס אַזױ?

― לאָז מיך אָפּ! ― מאַכט צו אים דער יונגערמאַן מיטן פֿלאַמענדיקן פּנים און מיט די צעבורשעטע האָר. ― לאָז מיך אָפּ, איך ברען װי אַ שטרױענער דאַך! אפֿשר געפֿינט זיך באַ דיר, ברודער, אַ פּאָר הונדערטער, װעסטו מיך דערהאַלטן באַ מײַן כּבֿוד!

― מיטן גרעסטן פֿאַרגעניגן! ― מאַכט צו אים יאָנטעװזאָן. ― נאָר מיט אײן תּנאַי, זאָלסט מיך אױסהערן, װאָס איך װעל באַ דיר פֿרעגן. דער יונגערמאַן מיטן פֿלאַמענדיקן פּנים און מיט די צעבורשעטע האָר שטעלט אָן די אױערן.

― ס'איז אַזאַ געשיכטע, ― מאַכט צו אים יאָנטעװזאָן גאַנץ ערנסט: ― איך און אָט־אָ־דער יונגערמאַן, הער שלום־עליכם, אַ ייִדישער שריפֿטשטעלער, האָבן געהאַלטן אַ װעט איבער אַ מאָדנעם ענין: װ אָ ס איז חנוכּה ? איך זאָג אַזו י, זײ זאָגן אַזו י; בכן, איז באַ אונדז געבליבן, מיר זאָלן זיך װענדן צו דיר מיט אַ בקשה, דו זאָלסט אונדז קלאָר מאַכן, אױב ס'איז מעגלעך, אין דרײַ װערטער, װאָס איז אַזעלכעס חנוכּה?

― טפֿו זאָלסטו װערן, מיט װאָס מענטשן פֿאַרנעמען זיך!

אַזױ מאַכט דער יונגערמאַן מיטן פֿלאַמענדיקן פּנים און מיט די צעבורשעטע האָר און סטײַעט ניט. מיר בלײַבן שטײן בײדע אין מיטן זאַל, װי די נאַראָנים.

― װוּהין גײט מען װײַטער?

― װוּהין גײט מען װײַטער?

― טאָמער װאָלטן מיר געגאַנגען צו די דאַמען?

― לאָמיר גײן צו די דאַמען.

אַרום אַ באַזונדערן גרױסן טיש זיצן זעקס שאַרף־אױסגעפּוצטע דאַמען, און צװישן זײ סך־הכּל אײן זכר, אַ קאַװאַליר מיט אַ פֿערדיש פּנים און מיט אַ װײַסן שרונט איבערן גאַנצן קאָפּ, און מע שפּילט אין יענער קלוגער שׂכלדיקער שפּיל, װאָס מע רופֿט זי „סטוקעלקע“. פּונקט אַף דער מיט שטײט אַ טעלערל, און אַלע דאַמען װאַרפֿן אַהין צו די זילבערנע גילדנס. דער קאַװאַליר מיטן פֿערדישן פּנים און מיטן װײַסן שרונט טײלט־אױס קאָרטן, און בכדי ער זאָל חלילה קײן טעות ניט האָבן און עס זאָל אױסקומען פּונקט זיבן, צײלט ער: זונטיק, מאָנטיק, דינסטיק, מיטװאָך, דאָנערשטיק, פֿרײַטיק, שבת. און װידער אַ מאָל ― זונטיק, מאָנטיק, דינסטיק, מיטװאָך און אַזױ כּסדר. דאָס ערשטע מאָל, אַז ס'איז געװען אײנס, האָבן די דאַמען שטאַרק געלאַכט פֿון דער חכמה; אַזױ לאַנג, ביז עס האָט זיך זײ צוגעגעסן (קרעפּלעך עסן װערט אױך נימאס!) און געשלאָגן צו דער גאַל, זײַנען זײ געזעסן, װי די טאָקן, און געגענעצט, כּלומרשט קײן קאַפּ נישט פֿאַראינטערעסירט אין דער שפּיל, װי אײנער רעדט: „מע גיט קאָרטן, באַדאַרף מען נעמען, װאָס זאָל מען טאָן?“... נאָר איטלעכס מאָל, װען מע דעקט אױף טרומף, װערט מען עטװאָס לעבעדיקער. אַלע דאַמען נעמען זיך פּאַװאָלינקע צו זײערע קאָרטן. גיבן אַכטונג, די אַנדערע זאָל ניט זען, און אַלײן כאַפּט מען אַ קוק צו יענער און אַ פֿרעג: „האַ? װאָס איז טרומף? װיפֿל איז דער רעמיז? װער אין ערשט?“ די דאָזיקע דרײַ שאלות מוז איבערפֿרעגן איטלעכע דאַמע באַזונדער, און זײערע אױגן הײבן אָן ביסלעכוײַז לײַכטן, זײערע פּנימער שײַנען, און דער אײנציקער קאַװאַליר מיטן פֿערדישן פּנים און מיטן שרונט מוז זײ אונטערטרײַבן אַלעמען: „נו, מאַדאַם, װאָס שװײַגט איר? איר גײט, צי איר שטײט?“ ― אַלע מאָל די אײגענע חכמה. אײנע, אַ גראָבלעכע, אַן אױסגעפּוצטע דאַמע מיט אַ קלײן נעזל, מיט באַבקעװאַטע הענט מיט שװאַרצע נעגל, נאָר מיט בריליאַנטענע רינגען אַף אַלע פֿינגער, האַלט די קאָרטן פֿעסט צום קאָרסעט און טראַכט: „זי האָט נעבעך אײן־און־אײנציקן קיניג טרומף. װאָס טוט מען? אָפּװאַרפֿן ― איז אַן עבֿירה; שפּילן ― האָט זי מורא: טאָמער שלאָגט מען איר קיניג מיטן אַס, איז זי דאָך אין רעמיז!“... הקיצור, זי ייִשובט זיך אַזױ לאַנג, ביז זי זאָגט „פּאַס“ און לײגט אַװעק די קאָרטן, האַלט זײ צו מיט דער האַנט, די איבעריקע דאַמען זאָלן ניט דערזען װעמען זי האָט אָפּגעװאָרפֿן. און מחמת עם טרעפֿט זיך אַ מאָל מיט זײ אױך אַזאַ אַן אומגליק, קוקן זײ זיך איבער אײנע מיט דער אַנדערער מיט אַ האַלב שמײכעלע. יענע דאַמע, װאָס פֿונעם קיניג פֿאַרשטײט גאַנץ גוט, װאָס דאָס שמײכעלע באַטײַט, נאָר זי מאַכט זיך תּמעװאַטע, האַלט די האַנט אַפֿן אָפּגעװאָרפֿענעם קיניג און שפּילט מיט די בריליאַנטענע פֿינגערלעך, װי אַפֿן פֿאָרטעפּיאַן, און זינגט־צו צום טאַקט, מע זאָל טאַקע אין אײן װעגס מײנען, אַז „מוזיק“ איז באַ איר דאָס חיות.

― װאָס גײט איר אום לײדיק? פֿאַר װאָס שפּילט איר ניט? ― רופֿט זיך אָן די דאַמע פֿונעם קיניג צו יאָנטעװזאָנען, בכדי די איבעריקע דאַמען זאָלן אױפֿהערן איבערקוקן זיך.

― מיר זײַנען פֿאַרנומען מיט זײער אַ װאַזשנעם ענין! ― זאָגט צו איר יאָנטעװזאָן. ― מיר האָבן גענומען אַף זיך אַ שװער שטיקל אַרבעט, איך און אָט דער יונגערמאַן ― מיר האָבן געהאַלטן אַ װעט װעגן חנוכּה; איך זאָג אַזױ, זײ זאָגן אַזױ ; האָבן מיר זיך מישב געװען, מיר זאָלן פֿרעגן איטלעכן באַזונדער. אפֿשר קאָנט איר, מאַדאַם, אונדז פּותר־חלום זײַן און זאָגן, אױב ס'איז מעגלעך, אין דרײַ װערטער, װאָס איז אַזעלכעס חנוכּה?
― חנוכּה? ― צעלאַכט זיך די דאַמע פֿונעם קיניג, צעמישט דערװײַל די אָנגעװאָרפֿענע קאָרטן און טאַקע אין אײן װעגס באַװײַזט זי די צײן, מע זאָל זען, אַז ס'איז אײגענע, נישט קײן אַרײַנגעשטעלטע. ― כאַ־כאַ־כאַ! באַ די דאַמען װילן זײ געװאָר װערן װאָס איז ח־ח־חנוכּה!

― שאַט, שאַט, װאָס לאַכט איר אַזױ! ― רופֿט זיך אָפּ צו איר אַ הױכע דאַמע מיט אַ מאַנצבילש פּנים. ― זאָגט, אַז איר װײסט נישט ― און אַן עק! װאָס דאַרף מען דאָ לאַכן?

― איר זײַט, אַ פּנים, נישט צופֿרידן מיטן רעמיז? ― ענטפֿערט איר אָפּ די דאַמע פֿונעם קיניג מיט אַ שטאָך און הערט נישט אױף צו לאַכן און באַװײַזן די צײן. ― װען איך װאַרף אָפּ דעם קיניג טרומף, װי אַנדערע, ― מאַכט יענע װאָס מיטן מאַנצבילשן פּנים, ― װאָלט איך אפֿשר אױך ניט געשטעלט קײן רעמיז.

― הכּלל, ― מישט זיך אַרײַן יאָנטעװזאָן ― װײס קײנער ניט װאָס איז חנוכּה?

― אַװדאי איז חנוכּה אַ גוטע זאַך, אַז גאָט העלפֿט, מע האָט סך־הכּל אײן צענטל טרומף און מע שפּרינגט אַרױס גליקלעך, אָן אַ רעמיז, און מע כאַפּט נאָך אַ רובל מיט צװאַנציק!

אַזױ רופֿט זיך אָן נאָך אַ דאַמע מיט גאָלד־פֿאַרביקע האָר און מיט אַ סך בריליאַנטענע פֿינגערלעך, און שאַרט צונױף דאָס געװינס און דעקט דאָס איבער מיט אַ װײַס געשטיקט טיכעלע, װי מע דעקט איבער אַ חלה אַף אַ מוציא, מע זאָל איר, אַ פּנים, נישט געבן קײן גוט אױג...

― עס װײַזט אױס, אַן מע באַדאַרף גײן װײַטער. ― מאַכט צו מיר יאָנטעװזאָן און זוכט מיט די אױגן. ― שאַ, אָן גײט אַ ייִדל! איך קען אים, ער איז דער מאַדאַם לאָקשנטאָפּאָװ אַ קרובֿ. אױב דער ייִד װעט אונדז ניט זאָגן װאָס איז חנוכּה, מעגט איר זיך שױן געזעגענען מיטן פֿינפֿאונצװאַנציקער.

דער ייִד, װאָס יאָנטעװזאָן האָט אַף אים אָנגעװיזן, קאָן מען זאָגן, איז אַ צװײענדיקער ייִד, דאָס הײסט, אַ ייִד פֿון צװײ װעלטן, אַביסל פֿון דער אַלטער װעלט און אַביסל פֿון דער הײַנטיקער װעלט. דאַכט זיך, אַ לאַנגע קאַפּאָטע ― נאָר אַ װײַסע מאַנישקע; דאַכט זיך, פּאות ― נאָר אָן אַ היטל; דאַכט זיך, אַ גרױסע באָרד ― נאָר אַ קײַלעכיקע. מיר גײען־צו צו אים און דערצײלן אים די גאַנצע מעשׂה, װי אַזױ מיר האָבן געהאַלטן אַ װעט מכּוח חנוכּה, איך האָב געזאָגט אַזױ און זײ האָבן געזאָגט אַזױ ; בכן, איז באַ אונדז געבליבן דער הסכּם, מיר זאָלן אים בעטן, ער זאָל אונדז פּותר־חלום זײַן און קלאָר מאַכן, אױב ס'איז מעגלעך, אין דרײַ װערטער, װאָס איז אַזעלכעס חנוכּה?

― חנוכּה? ― רופֿט זיך אָן צו אונדז דער צװײענדיקער ייִד מיט אַ פֿרײלעך געלעכטערל. ― איך האָב מורא צו זאָגן, נאָר מיר שײַנט, אַז איר האָט שױן בײדע לאַנג נישט געדאַװנט.

― פֿונװאַנען איז געדרונגען? ― פֿרעגן מיר אים.

― ס'איז געדרונגען ― זאָגט ער ― דערפֿון, אַז װען איר זאָלט, אַ שטײגער, האָבן אַ טבֿע דאַװנען אַלע טאָג אין דער פֿרי און אַף דער נאַכט, װאָלט איר דאָך געזאָגט „על הנסים ועל הפּורקן ועל הגבֿורות ועל התּשועות ועל המלחמות“; און אַז איר זאָלט זאָגן אַלע טאָג אין דער פֿרי און אַף דער נאַכט „על הנסים ועל הפּורקן ועל הגבֿורות ועל התּשועות ועל המלחמות“, װאָלט איר געװוּסט װאָס איז חנוכּה... אין „זעקס און זעכציק“ שפּילט איר? װעלן מיר מאַכן אין דרײַען אַ „פֿינפֿהונדערט אײנס“.

― אַז ס'איז שױן יאָ אַזױ, ― מאַכט צו אים יאָנטעװזאָן און קװעטשט אים צו צו דער װאַנט ― דערצײלט־זשע אונדז װאָס שטײט דאָרטן באַ אײַך אינעם „על הנסים“ געשריבן? מחמת איך מוז אײַך זאָגן דעם אמת, איך האָב שױן פֿאַרגעסן אַפֿילו װי אַזױ מע דאַװנט.

― אַזױ? ― זאָגט דער צװײענדיקער ייִד אַלץ מיט אַ געלעכטער און באַװײַזט אַפֿן קאָפּ. ― נישט דאָ דער אָרט דערױף. דאָ איז פֿאַראַן אַנדערע אַרבעט. ס'איז דאָך הײַנט חנוכּה, און חנוכּה, זאָלט איר װיסן, איז אַ מיצװה צו שפּילן אין קאָרטן... הקיצור, לאָם איך װיסן, מיר מאַכן אַ „זעקס און זעכציק“ אין דרײַען, צי נײן? גיכער, די נאַכט שטײט ניט.

מיר דערזעען פֿון װײַטן שטײט אַ רעדל פֿון יונגעלײַט, אינטעליגענטן, פֿאַרטיפֿט אין אַ שמועס װעגן „ליטעראַטור“ לאָזן מיר איבער דעם צװײענדיקן ייִדן, גײען־צו צום רעדל און פּרוּװן זיך מאַכן אַ רײד מכּוח „חנוכּה“.

― חנוכּה? מיר זײַנען נישט קײן ציוניסטן... ― רופֿט זיך אָן אײנער פֿון זײ, אַ יונגערמאַן מיט קונציק פֿאַרדרײטע װאָנצעס און מיט אַ לאַנגן נאָגל אַפֿן מינדסטן פֿינגער, און דער איבעריקער עולם צעלאַכט זיך פֿון דעם װיץ. מיר טרעטן־אָפּ פֿון דער דאָזיקער פֿרײלעכער קאָמפּאַניע און דערזעען אַ סטודענט מיט אַ בלױען קאָלנער און מיט גילדענע קנעפּ שטײט און רעדט מיט אַ מאַמזעלכן מיט רױטע הענט. דער סטודענט מיטן בלױען קאָלנער און מיט די גילדענע קנעפּ דרײט די װאָנצעס, װאָס װעלן אַ מאָל זײַן, און דאָס מאַמזעלכן מיט די רױטע הענט קוקט אַף דער סטעליע און דרײט זיך אַפֿן קאָרעק.

― איך װײס שױן. ― מאַכט צו מיר יאָנטעװזאָן שטילערהײט. ― דאָס מאַמזעלכן איז טאַקע אונדזער פּלאַטאָן פּאַנטאַלאַנאָװיטשעס טעכטערל, און דער יונגערמאַן איז אַ סטודענטל, נישט קײן באַקאַנטער. װײַזט אױס, אַז ער שדכנט זיך צו איר, דאָס הײסט, צו די פֿופֿציק טױזנט, װאָס מע גיט איר נדן... כּדאַי פֿונדעסטװעגן צו הערן, פֿון װאָס רעדט דאָס דאָזיקע פּאָרל.

מיר גײען צו אַביסל נעענטער און כאַפּן אײנציקע װערטער: „גײ־שע... באַלעט... אָפּערעטקע... סלאַװסקאַיאַ שפּילט גוט... טאַמאַרינאַ שפּילט בעסער“...

― פּאַרדאָן! ― רופֿט זיך אָן יאָנטעװזאָן צום סטודענט. ― איך מוז אײַך איבערשלאָגן אין מיטן די רײד, כאָטש איך האָב ניט די ערע צו זײַן מיט אײַך באַקאַנט. דאָ איז אַזאַ געשיכטע: איך און אָט דער יונגערמאַן האָבן געהאַלטן אַ װעט מכּוח חנוכּה; איך זאָג אַזו י, זײ זאָגן אַזו י. בכן איז געבליבן, מיר זאָלן פֿרעגן איטלעכן באַזונדער. אפֿשר װאָלט געװען אַ סבֿרה, איר זאָלט זײַן אַזױ גוט און פּותר־חלום זײַן אונדז, אױב ס'איז מעגלעך, אין דרײַ װערטער ,װאָס איז דאָס אַזעלכעס חנוכּה?...

דער סטודענט קוקט אַפֿן מאַמזעלכן, דאָס מאַמזעלכן ― אַפֿן סטודענט, און בײדע שמײכלען. נאָכדעם מאַכט דער סטודענט צו יאָנטעװ־זאָנען אַף רוסיש:

― פּראַװאָ ניע זנאַיו, יאַ ניע זדיעשני, יאַ אָדעסיט.*

― איזװיניטיע, מי ניע זנאַלי, טשטאָ װי אָדעסיט... ** ― זאָגט צו אים יאָנטעװזאָן, טוט זיך אַ בײג צו אים און רופֿט זיך אָן צו מיר: ― אָן זיצט מײַנער אַ באַקאַנטער, אַ ייִדישער לערער, װאָס גיט שטונדן. ____________

* כ'לעבן, איך װײס נישט, איך בין נישט קײן היגער, איך בין אַן אַדעסער.

** האָט קײן פֿאַריבל נישט, מיר האָבן נישט געװוּסט, אַז איר זײַט אַן אַדעסער. ער איז אַ היגער, ניט קײן „אַדעסיט“, ער װעט אונדז שױן געװיס זאָגן װאָס איז חנוכּה...

מיר גײען צום ייִדישן לערער. אַ יונגערמאַן מיט ברילן, האַלט פֿאַרלײגט אַ פֿוס איבער אַ פֿוס און רײכערט אַ פּאַפּיראָס. יאָנטעװזאָן שטעלט מיך פֿאָר און דערצײלט אים די מעשׂה, װי אַזױ מיר זײַנען געגאַנגען אין געװעט איבער „חנוכּה“: איך האָב געזאָגט אַזו י, ער האָט געזאָגט אַ ז ו י; בכן איז געבליבן, מיר זאָלן פֿרעגן דאָ באַ איטלעכן באַזונדער. האָבן מיר שױן איבערגעפֿרעגט כּמעט אַלע געסט, װײס קײנער ניט װאָס צו זאָגן. בכן, בעטן מיר אים, הײסט דאָס, ער זאָל זײַן אַזױ פֿרײַנטלעך אונדז פּותר־חלום זײַן און זאָגן, אױב ס'איז מעגלעך, אין דרײַ װערטער, װאָס איז אַזעלכעס חנוכּה?

― חנוכּה? ― מאַכט דער לערער מיט אַ ניגון, כאַפּט זיך אױף און צעלאַכט זיך. ― אָט דאָ װילט איר געװאָר װערן, װאָס איז חנוכּה? געטראָפֿן דעם אָרט, װי איר זעט מיך לעבן! איר פֿרעגט זײ בעסער, װאָס הײסט „װינט“, „בעזיק“, „פּרעפֿעראַנס“, „אָקע“, „באַנטשאָק“, „סטוקעלקע“, „טערטל־מערטל“, „זעקס און זעכציק“, „עקאַרטע“, „שמען־דע־פֿער“, „מאַקאַאָ“, „טראַנטעקאַראַנט“...

― האָט קײן פֿאַריבל ניט, ― שלאָגט אים איבער יאָנטעװזאָן אין מיטן ― דאָס װײסן מיר אַלײן. איר זאָגט אונדז בעסער, װאָס א י ז ח נוכּ ה?

― „חנוכּה“ װילט איר באַ זײ װיסן? ― זאָגט װײַטער דער לערער. ― איר פֿרעגט זײ בעסער װאָס הײסט אַ חזירל געפּרעגלט אין פּוטער, אַ „יאָלקע“ אַף יום־טובֿ, אַ „פּאַסקע“ אַף פּסח? איר פֿרעגט זײ בעסער, װאָס הײסט „װאַלס־לואי־קענז“, „מיניאָן“, „שאַקאָן“, „פּאַ־דע־קאַטר“, „פּאַ־ד־עספּאַן“, „פּאַ־דע־פּאַטינע“? איר פֿרעגט זײ בעסער, װאָס הײסט „פֿלירט“, אָדער אַ פֿאַרבײַטעניש, אַ פֿאַרדרײעניש, אַ פֿאַרפּלאָנטעניש מיט די װײַבער, מײַן װײַב דײַן װײַב...

― האָט קײן פֿאַריבל ניט ― האַקט אים איבער יאָנטעװזאָן נאָך אַ מאָל. נאָר אונדזער פּאַרשױן האָט זיך צעלאָזט, װי אַ װאַסער, צעגאָסן, װי אַ פֿאָנטאַן; ס'איז אוממעגלעך געװען אָפּצושטעלן דאָס װאַסער; ס'איז ניט געװען מיט װאָס צו פֿאַרשטעקן דעם דאָזיקן פֿאָנטאַן...

― גרישקאַ! גרישקאַ ― צעשרײַט זיך יאָנטעװזאָן און שטעלט אָפּ אַ ספּריטנע ייִנגעלע פֿון אַ יאָר נײַן אָדער צען, מיט ברענענדיקע שװאַרצע אײגלעך, װאָס לױפֿט פֿאַרבײַ אונדז. ― גרישקאַ! גרישקאַ! קום נאָר אַהער, נשמה מײַנע, איך װיל דיך עפּעס פֿרעגן.

גרישקאַ גײט צו צו יאָנטעװזאָנען, װי צו אַ גוטן באַקאַנטן, און הײבט אױף צו אים די שװאַרצע ברענענדיקע אײגלעך.

― זאָג נאָר, גרישקאַ, נשמה מײַנע, ייִדיש לערנסטו?

― אַ קאַק־זשע? ― מאַכט גרישקאַ. ― אַלף, בית, גימל, ריש...

― בראַװאָ! מאָלאָדיעץ! ― מאַכט צו אים יאָנטעװזאָן מיט אַ קניפּ אין בעקל. ― זאָג נאָר, גרישקאַ, דו װײסט, אַז ס'איז פֿאַראַן אַזאַ יום־טובֿ, װאָס מע רופֿט דאָס „חנוכּה“?

― אַ קאַק־זשע? ― מאַכט גרישקאַ.

― זאָג־זשע מיר, מײַן טײַערער, װאָס איז דאָס חנוכּה?

― חנוכּה? ― מאַכט גרישקאַ און זײַנע שװאַרצע ברענענדיקע אײגלעך לױפֿן אַרום הין און צוריק, אַרױף און אַראָפּ, װי די מײַזלעך. ― חנוכּה? חנוכּה? סײטשאַס!... דער פּאַפּאַשאַ... די מאַמאַשאַ... דער פּאַפּאַשאַ עסט... װי אַזױ הײסט דאָס?... מצה מיט שלח־מנות... און די מאַמאַשאַ דרײט אַ װײַסע הון אָט אַזױ... אי קושאַיוט יעװרײסקי קרעפּליעקי... *

גרישקאַ באַװײַזט מיט די הענטלעך אַפֿן קאָפּ, װי אַזױ די מאַמע שלאָגט כּפּרות, און באַלעקט זיך פֿון די ייִדישע קרעפּלעך.

און אַף מײַן יאָנטעװזאָנען פֿאַלט אָן פּלוצעם אַזאַ געלעכטער, אַז איך מײן ― אָט באַקומט ער דעם שלאַק.―――――――― ― ――――――――――――――――――――

אין זאַל איז ליכטיק און װאַרעם. די לאָמפּן מיט די ליוסטרעס ברענען. די װײַסע קײַלעכיקע גלאַנצנדיקע ליסינעס פֿון די שפּילערס שפּיגלען זיך אָפּ אין די הױכע גלאַנצנדיקע שפּיגלען. עס הערט זיך אַ הו־האַ, אַ גע־רײדערײ פֿון אַ סך מײַלער; נאָר מער פֿון אַלץ לאָזט זיך הערן דאָס װאָרט „פּאַס!“ איך שטײ, װי אַ נאַר, אין מיטן זאַל, און מײַן נײַער באַקאַנטער, פֿאַנפֿאַראָן פֿאַראַאָנאָװיטש יאָנטעװזאָן, קאַטשעט זיך פֿאַר געלעכטער. דאָס לאַכט ער פֿון מיר, װאָס איך האָב אָנגעװאָרן די װעט.

                                        * * *
        אָט אַזױ פֿאַרשפּילט מען אַ פֿינפֿאונצװאַנציקער!

_________ געשריבן אין יאָר 1901.

* און מע עסט ייִדישע קרעפּלעך. חנוכּה, תרס″ב. קיעװ.

                                               ...ױמי הפּודים האלה לא יעבֿרו מתּוך
                                               היהודים.
                                               און די דאָזיקע טעג פֿון פּורים זאָלן
                                               קײנמאָל נישט בטל װערן פֿון ייִדן.
                                                            (מגלת אסתּר, ט′ כ″ה).

„פּורים זײַנען אַלע שיכּורים ניכטער“. דאָס דאָזיקע װערטל איז געזאָגט געװאָרן אױך אַף מיר, ייִדישער פֿעליעטאָניסט. אַ גאַנץ יאָר בין איך פֿרײלעך, איך קיצל דעם עולם מיט מײַנע פֿעליעטאָנען, דער עולם לאַכט און איך אױך בתוכם; נאָר הײַנט, אום פּורים, בין איך דװקא אומעטיק, דװקא ניט אױפֿגעלײגט אַף צו לאַכן.

װאָס איז די מעשׂה?

איך האָב מיך דערמאָנט אָן דעם פּורים פֿון אַמאָליקע יאָרן. איך האָב מיך דערמאָנט אָן אונדזערע אַלטע ייִדישע מינהגים, װאָס גײען אונטער ביסלעכװײַז באַ ייִדן און װערן בטל. דאָס הײסט, ניט דער יום־טובֿ גײט אונטער; „ פּורים זאָל קײנמאָל ניט בטל װערן “ ― אַזױ שטײט באַ אונדז געשריבן אין דער מגילה; נאָר יענע אַלטע ייִדישע מינהגים, איבערהױפּט באַ אונדז אין יעהופּעץ און אין אַלע גרױסע שטעט, גײען אונטער ביסלעכװײַז און װערן בטל. איך האָב מיך דערמאָנט אין דעם גרעגער , מיט װעלכן מיר, חדר ייִנגלעך, פֿלעגן זיך נוקם זײַן אין המנען. אַלע יאָר, אַלע יאָר פֿלעגט אונדז דער דאָזיקער אַנטיסעמיט, המן בן המדתא, דערקוטשען מיט זײַנע המנס־מסירות פֿאַרן קעניג אַחשורוש, און מיר, חדר־ייִנגלעך, פֿלעגן זיך דערפֿאַר גוט רעכענען מיט אים אין שול, באַ דער מגילה, מיטן גרעגער... מיר װעלן אים אײביק ניט פֿאַרגעסן, ער װעט אונדז אָבער אױך האָבן צו געדענקען! איך האָב מיך דערמאָנט אָן דעם המן־טאַש מיט מאָן, װאָס האָט