Skolt Saami Morphological forms

Hear | DressSelf | Revolve | Climb | Whistle | Leave | Think | Tell | Slap | Wait | Separate | JumpUp | DimSeen | BeAble | Curse | Open

Hear

kuullâd
presentsgpl
1 kuulam kuullâp
2 kuulak kuullve'ted
3 kooll ko'lle
4 kuulât kuulât
pastsgpl
1 ku'llem kuulim
2 ku'lliǩ kuulid
3 kuuli ku'lle
4 ku'lleš ku'lleš
potentialsgpl
1 kuulžem kuulžep
2 kuulžiǩ kuulžid
3 kuulâž kuulže
4 kuulžet kuulžet
conditionalsgpl
1 kuulčem kuulčim
2 kuulčiǩ kuulčid
3 kuulči kuulče
4 kuulčeš kuulčeš
imperativesgpl
1 kuullâp
2 kuul kuullâd
3 koolas kollaz
participleactionpresentpastpassiveprogressivetemporalinstrumentalabessive
form kuullâm kuulli kuullâm kullum kuullmen kuuleen kullee'l kuulǩâni

DressSelf

teâvõõttâd
presentsgpl
1 teâvõõđam teâvõõttâp
2 teâvõõđak teâvõõttve'ted
3 teâvââtt teâvâ'tte
4 teâvõõđât teâvõõđât
pastsgpl
1 teâvõ'ttem teâvõõđim
2 teâvõ'ttiǩ teâvõõđid
3 teâvõõđi teâvõ'tte
4 teâvõ'tteš teâvõ'tteš
potentialsgpl
1 teâvõõđžem teâvõõđžep
2 teâvõõđžiǩ teâvõõđžid
3 teâvõõđâž teâvõõđže
4 teâvõõđžet teâvõõđžet
conditionalsgpl
1 teâvõõđčem teâvõõđčim
2 teâvõõđčiǩ teâvõõđčid
3 teâvõõđči teâvõõđče
4 teâvõõđčeš teâvõõđčeš
imperativesgpl
1 teâvõõttâp
2 teâvõõđ teâvõõttâd
3 teâvõõđas teâvâttaz
participleactionpresentpastpassiveprogressivetemporalinstrumentalabessive
form teâvõõttâm teâvõõtti teâvõõttâm teâvõttum teâvõõttmen teâvõõđeen teâvõttee'l teâvõõđǩâni

Revolve

joorrâd
presentsgpl
1 jooram joorrâp
2 joorak joorrve'ted
3 jåårr jå'rre
4 joorât joorât
pastsgpl
1 jo'rrem joorim
2 jo'rriǩ joorid
3 joori jo'rre
4 jo'rreš jo'rreš
potentialsgpl
1 jooržem jooržep
2 jooržiǩ jooržid
3 joorâž joorže
4 jooržet jooržet
conditionalsgpl
1 joorčem joorčim
2 joorčiǩ joorčid
3 joorči joorče
4 joorčeš joorčeš
imperativesgpl
1 joorrâp
2 joor joorrâd
3 jååras jårraz
participleactionpresentpastpassiveprogressivetemporalinstrumentalabessive
form joorrâm joorri joorrâm jorrum joorrmen jooreen jorree'l joorǩâni

Climb

kuärŋŋad
presentsgpl
1 kuärŋam kuärŋŋap
2 kuärŋak kuärŋŋve'ted
3 kuärŋŋ kuärŋŋa
4 kuärŋat kuärŋat
pastsgpl
1 kuarŋŋum kuärŋaim
2 kuarŋŋuk kuärŋaid
3 kuärŋai kuarŋŋu
4 kuarŋŋuš kuarŋŋuš
potentialsgpl
1 kuärŋžem kuärŋžep
2 kuärŋžiǩ kuärŋžid
3 kuärŋaž kuärŋže
4 kuärŋžet kuärŋžet
conditionalsgpl
1 kuärŋčem kuärŋčim
2 kuärŋčiǩ kuärŋčid
3 kuärŋči kuärŋče
4 kuärŋčeš kuärŋčeš
imperativesgpl
1 kuärŋŋap
2 kuärŋ kuärŋŋad
3 kuärŋas kuärŋŋaz
participleactionpresentpastpassiveprogressivetemporalinstrumentalabessive
form kuärŋŋam kuärŋŋi kuärŋŋam kuarŋŋum kuärŋŋmen kuärŋeen kuärŋŋee'l kuärŋǩâni

Whistle

njorggad
presentsgpl
1 njoorǥam njorggap
2 njoorǥak njorggve'ted
3 njorgg njorgga
4 njoorǥat njoorǥat
pastsgpl
1 njurggum njoorǥaim
2 njurgguk njoorǥaid
3 njoorǥai njurggu
4 njurgguš njurgguš
potentialsgpl
1 njoorǥžem njoorǥžep
2 njoorǥžiǩ njoorǥžid
3 njoorǥaž njoorǥže
4 njoorǥžet njoorǥžet
conditionalsgpl
1 njoorǥčem njoorǥčim
2 njoorǥčiǩ njoorǥčid
3 njoorǥči njoorǥče
4 njoorǥčeš njoorǥčeš
imperativesgpl
1 njorggap
2 njoorǥ njorggad
3 njoorǥas njorggaz
participleactionpresentpastpassiveprogressivetemporalinstrumentalabessive
form njorggam njorggi njorggam njurggum njorggmen njoorǥeen njorggee'l njoorǥǩâni

Leave

vuä'lǧǧed
presentsgpl
1 vuälǥam vuä'lǧǧep
2 vuälǥak vuä'lǧǧve'ted
3 vuälǧǧ vuä'lǧǧe
4 vuä'ljet vuä'ljet
pastsgpl
1 vua'lǧǧem vua'ljim
2 vua'lǧǧiǩ vua'ljid
3 vua'lji vua'lǧǧe
4 vua'lǧǧeš vua'lǧǧeš
potentialsgpl
1 vua'ljžem vua'ljžep
2 vua'ljžiǩ vua'ljžid
3 vua'ljež vua'ljže
4 vua'ljžet vua'ljžet
conditionalsgpl
1 vuälǥčem vuälǥčim
2 vuälǥčiǩ vuälǥčid
3 vuälǥči vuälǥče
4 vuälǥčeš vuälǥčeš
imperativesgpl
1 vuä'lǧǧep
2 vuä'lj vuä'lǧǧed
3 vuälǥas vuälǧǧaz
participleactionpresentpastpassiveprogressivetemporalinstrumentalabessive
form vuä'lǧǧem vua'lǧǧi vuälǧǧâm vua'lǧǧum vuä'lǧǧmen vuä'ljeen vuä'lǧǧee'l vuä'ljǩâni

Think

ju'rdded
presentsgpl
1 joordam ju'rddep
2 joordak ju'rddve'ted
3 jordd jo'rdde
4 juu'rdet juu'rdet
pastsgpl
1 ju'rddem juu'rdim
2 ju'rddiǩ juu'rdid
3 juu'rdi ju'rdde
4 ju'rddeš ju'rddeš
potentialsgpl
1 juu'rdžem juu'rdžep
2 juu'rdžiǩ juu'rdžid
3 juu'rdež juu'rdže
4 juu'rdžet juu'rdžet
conditionalsgpl
1 joordčem joordčim
2 joordčiǩ joordčid
3 joordči joordče
4 joordčeš joordčeš
imperativesgpl
1 ju'rddep
2 juu'rd ju'rdded
3 joordas jorddaz
participleactionpresentpastpassiveprogressivetemporalinstrumentalabessive
form ju'rddem ju'rddi jorddâm ju'rddum ju'rddmen juu'rdeen ju'rddee'l juu'rdǩâni

Tell

mainsted
presentsgpl
1 mainstam mainstep
2 mainstak mainste'ped
3 mainast mainste
4 mainstet mainstet
pastsgpl
1 mainstem mainstim
2 mainstiǩ mainstid
3 mainsti mainste
4 mainsteš mainsteš
potentialsgpl
1 mainste'žem mainste'žep
2 mainste'žiǩ mainste'žid
3 mainstež mainste'že
4 mainste'žet mainste'žet
conditionalsgpl
1 mainste'čem mainste'čim
2 mainste'čiǩ mainste'čid
3 mainste'či mainste'če
4 mainste'češ mainste'češ
imperativesgpl
1 mainstâkap
2 mainest mainste'ǩed
3 mainstââǥǥas mainstâkaz
participleactionpresentpastpassiveprogressivetemporalinstrumentalabessive
form mainstem mainsteei mainstam mainstum mainste'mmen mainsteen mainstee'l mainsteǩâni

Slap

västtled
presentsgpl
1 västtlam västtlep
2 västtlak västtle'ped
3 västtal västtle
4 västtlet västtlet
pastsgpl
1 västtlem västtlim
2 västtliǩ västtlid
3 västtli västtle
4 västtleš västtleš
potentialsgpl
1 västtle'žem västtle'žep
2 västtle'žiǩ västtle'žid
3 västtlež västtle'že
4 västtle'žet västtle'žet
conditionalsgpl
1 västtle'čem västtle'čim
2 västtle'čiǩ västtle'čid
3 västtle'či västtle'če
4 västtle'češ västtle'češ
imperativesgpl
1 västtlâkap
2 västtel västtle'ǩed
3 västtlââǥǥas västtlâkaz
participleactionpresentpastpassiveprogressivetemporalinstrumentalabessive
form västtlem västtleei västtlam västtlum västtle'mmen västtleen västtlee'l västtleǩâni

Wait

näärved
presentsgpl
1 näärvam näärvep
2 näärvak näärve'ped
3 näärv näärve
4 näärvet näärvet
pastsgpl
1 näärvem näärvim
2 näärviǩ näärvid
3 näärvi näärve
4 näärveš näärveš
potentialsgpl
1 näärve'žem näärve'žep
2 näärve'žiǩ näärve'žid
3 näärvež näärve'že
4 näärve'žet näärve'žet
conditionalsgpl
1 näärve'čem näärve'čim
2 näärve'čiǩ näärve'čid
3 näärve'či näärve'če
4 näärve'češ näärve'češ
imperativesgpl
1 näärvâkap
2 näärv näärve'ǩed
3 näärvââǥǥas näärvâkaz
participleactionpresentpastpassiveprogressivetemporalinstrumentalabessive
form näärvem näärveei näärvam näärvum näärve'mmen näärveen näärvee'l näärveǩâni

Separate

rätkkjed
presentsgpl
1 rätkkjam rätkkjep
2 rätkkjak rätkkje'ped
3 rätkkaj rätkkje
4 rätkkjet rätkkjet
pastsgpl
1 rätkkjem rätkkjim
2 rätkkjiǩ rätkkjid
3 rätkkji rätkkje
4 rätkkješ rätkkješ
potentialsgpl
1 rätkkje'žem rätkkje'žep
2 rätkkje'žiǩ rätkkje'žid
3 rätkkjež rätkkje'že
4 rätkkje'žet rätkkje'žet
conditionalsgpl
1 rätkkje'čem rätkkje'čim
2 rätkkje'čiǩ rätkkje'čid
3 rätkkje'či rätkkje'če
4 rätkkje'češ rätkkje'češ
imperativesgpl
1 rätkkjâkap
2 rätkkju rätkkje'ǩed
3 rätkkjââǥǥas rätkkjâkaz
participleactionpresentpastpassiveprogressivetemporalinstrumentalabessive
form rätkkjem rätkkjeei rätkkjam rätkkjum rätkkje'mmen rätkkjeen rätkkjee'l rätkkjeǩâni

JumpUp

võ'll’jed
presentsgpl
1 võ'll’jam võ'll’jep
2 võ'll’jak võ'll’je'ped
3 võ'll’j võ'll’je
4 võ'll’jet võ'll’jet
pastsgpl
1 võ'll’jem võ'll’jim
2 võ'll’jiǩ võ'll’jid
3 võ'll’ji võ'll’je
4 võ'll’ješ võ'll’ješ
potentialsgpl
1 võ'll’je'žem võ'll’je'žep
2 võ'll’je'žiǩ võ'll’je'žid
3 võ'll’jež võ'll’je'že
4 võ'll’je'žet võ'll’je'žet
conditionalsgpl
1 võ'll’je'čem võ'll’je'čim
2 võ'll’je'čiǩ võ'll’je'čid
3 võ'll’je'či võ'll’je'če
4 võ'll’je'češ võ'll’je'češ
imperativesgpl
1 võ'll’jâkap
2 võ'll’je võ'll’je'ǩed
3 võ'll’jââǥǥas võ'll’jâkaz
participleactionpresentpastpassiveprogressivetemporalinstrumentalabessive
form võ'll’jem võ'll’jeei võ'll’jam võ'll’jum võ'll’je'mmen võ'll’jeen võ'll’jee'l võ'll’jeǩâni

DimSeen

sedggjed
presentsgpl
1 sedggjam sedggjep
2 sedggjak sedggje'ped
3 sedggaj sedggje
4 sedggjet sedggjet
pastsgpl
1 sedggjem sedggjim
2 sedggjiǩ sedggjid
3 sedggji sedggje
4 sedggješ sedggješ
potentialsgpl
1 sedggje'žem sedggje'žep
2 sedggje'žiǩ sedggje'žid
3 sedggjež sedggje'že
4 sedggje'žet sedggje'žet
conditionalsgpl
1 sedggje'čem sedggje'čim
2 sedggje'čiǩ sedggje'čid
3 sedggje'či sedggje'če
4 sedggje'češ sedggje'češ
imperativesgpl
1 sedggjâkap
2 sedggju sedggje'ǩed
3 sedggjââǥǥas sedggjâkaz
participleactionpresentpastpassiveprogressivetemporalinstrumentalabessive
form sedggjem sedggjeei sedggjam sedggjum sedggje'mmen sedggjeen sedggjee'l sedggjeǩâni

BeAble

silteed
presentsgpl
1 siltääm silteep
2 siltääk silte'ped
3 siltad siltee
4 silteet silteet
pastsgpl
1 silteem siltiim
2 siltiiǩ siltiid
3 siltii siltee
4 silteeš silteeš
potentialsgpl
1 silte'žem silte'žep
2 silte'žiǩ silte'žid
3 silteež silte'že
4 silte'žet silte'žet
conditionalsgpl
1 silte'čem silte'čim
2 silte'čiǩ silte'čid
3 silte'či silte'če
4 silte'češ silte'češ
imperativesgpl
1 siltâkap
2 silted silte'ǩed
3 siltââǥǥas siltâkaz
participleactionpresentpastpassiveprogressivetemporalinstrumentalabessive
form silteem silteeei siltääm silteummu siltee'mmen silteeen silteee'l silteeǩâni

Curse

kârreed
presentsgpl
1 kârrääm kârreep
2 kârrääk kârre'ped
3 kârrad kârree
4 kârreet kârreet
pastsgpl
1 kârreem kârriim
2 kârriiǩ kârriid
3 kârrii kârree
4 kârreeš kârreeš
potentialsgpl
1 kârre'žem kârre'žep
2 kârre'žiǩ kârre'žid
3 kârreež kârre'že
4 kârre'žet kârre'žet
conditionalsgpl
1 kârre'čem kârre'čim
2 kârre'čiǩ kârre'čid
3 kârre'či kârre'če
4 kârre'češ kârre'češ
imperativesgpl
1 kârrâkap
2 kârred kârre'ǩed
3 kârrââǥǥas kârrâkaz
participleactionpresentpastpassiveprogressivetemporalinstrumentalabessive
form kârreem kârreeei kârrääm kârreummu kârree'mmen kârreeen kârreee'l kârreeǩâni

Open

ää'veed
presentsgpl
1 ää'vääm ää'veep
2 ää'vääk ää've'ped
3 ää'vad ää'vee
4 ää'veet ää'veet
pastsgpl
1 ää'veem ää'viim
2 ää'viiǩ ää'viid
3 ää'vii ää'vee
4 ää'veeš ää'veeš
potentialsgpl
1 ää've'žem ää've'žep
2 ää've'žiǩ ää've'žid
3 ää'veež ää've'že
4 ää've'žet ää've'žet
conditionalsgpl
1 ää've'čem ää've'čim
2 ää've'čiǩ ää've'čid
3 ää've'či ää've'če
4 ää've'češ ää've'češ
imperativesgpl
1 ää'vâkap
2 ää'ved ää've'ǩed
3 ää'vââǥǥas ää'vâkaz
participleactionpresentpastpassiveprogressivetemporalinstrumentalabessive
form ää'veem ää'veeei ää'vääm ää'veummu ää'vee'mmen ää'veeen ää'veee'l ää'veeǩâni