Nuer verb forms

Beat | Buy | Strike | Remember | Blacken | Write | Abstain | Collect | Dodge | Do | Compensate | Jump | See | Drink | Eat | Think | Receive | Work | Wait | Sing | Hold | Grab | Recognize

Beat

class 2 hl(hl)rf transitive lenited
inclusivesgpl
1 pɔ́aadà̤ pɔ̌ar̥nɛ̂
2 pɔ́ɔdì pɔ̌ar̥ɛ̂
3 pɔ́ɔdɛ̀ pɔ̌ar̥kɛ̂
exclusivepl
1 pɔ̌ar̥kɔ̂

Buy

class 5 lh(rf)rf transitive lenited
inclusivesgpl
1 kɔ̀aɣá̤ kɔ̌ahnɛ̂
2 kɔ̀ɣí kɔ̌ahɛ̂
3 kɔ̌ɣɛ̂ kɔ̌akɛ̂
exclusivepl
1 kɔ̌akɔ̂

Strike

class 2 hl(hl)rf transitive lenited
inclusivesgpl
1 píɛmà̤ pǐɛmnɛ̂
2 pímì pǐɛmɛ̂
3 pímɛ̀ pǐɛmkɛ̂
exclusivepl
1 pǐɛmkɔ̂

Remember

class 4 fl(fl)rf intransitive lenited
inclusivesgpl
1 tîɛɛmà̤ tǐɛmnɛ̂
2 tîimì tǐɛmɛ̂
3 tîimɛ̀ tǐmkɛ̂
exclusivepl
1 tǐɛmkɔ̂

Blacken

class 2 hl(hl)rf transitive lenited
inclusivesgpl
1 cúɔɔlà̤ cǔɔlnɛ̂
2 cúulì cǔɔlɛ̂
3 cúulɛ̀ cǔɔlkɛ̂
exclusivepl
1 cǔɔlkɔ̂

Write

class 2 hl(hl)rf transitive lenited
inclusivesgpl
1 gɔ́aarà̤ gɔ̌arnɛ̂
2 gɔ́ɔrì gɔ̌arɛ̂
3 gɔ́ɔrɛ̀ gɔ̌arkɛ̂
exclusivepl
1 gɔ̌arkɔ̂

Abstain

class 4 fl(fl)rf transitive lenited
inclusivesgpl
1 t̪ɛ̂aaɣà̤ t̪ɛ̌ahnɛ̂
2 t̪ɛ̂ɛɣì t̪ɛ̌ahɛ̂
3 t̪ɛ̂ɛɣɛ̀ t̪ɛ̌akɛ̂
exclusivepl
1 t̪ɛ̌akɔ̂

Collect

class 6 lh(rf)ll transitive lenited
inclusivesgpl
1 dòɔɔlá̤ dòɔlnɛ̀
2 dòolí dòɔlɛ̀
3 dǒolɛ̂ dòɔlkɛ̀
exclusivepl
1 dòɔlkɔ̀

Dodge

class 5 lh(rf)rf transitive lenited
inclusivesgpl
1 kɔ̀aalá̤ kɔ̌alnɛ̂
2 kɔ̀ɔlí kɔ̌alɛ̂
3 kɔ̌ɔlɛ̂ kɔ̌alkɛ̂
exclusivepl
1 kɔ̌alkɔ̂

Do

class 4 fl(fl)rf intransitive lenited
inclusivesgpl
1 lɛ̂aalà̤ lɛ̌alnɛ̂
2 lɛ̂ɛlì lɛ̌alɛ̂
3 lɛ̂ɛlɛ̀ lɛ̌lkɛ̂
exclusivepl
1 lɛ̌alkɔ̂

Compensate

class 4 fl(fl)rf transitive lenited
inclusivesgpl
1 côɔɔlà̤ cǒɔlnɛ̂
2 côolì cǒɔlɛ̂
3 côolɛ̀ cǒɔlkɛ̂
exclusivepl
1 cǒɔlkɔ̂

Jump

class 2 hl(hl)rf transitive lenited
inclusivesgpl
1 báaalà̤ bǎalnɛ̂
2 bá̤a̤a̤lì bǎalɛ̂
3 bá̤a̤a̤lɛ̀ bǎalkɛ̂
exclusivepl
1 bǎalkɔ̂

See

class 5 lh(rf)rf intransitive lenited
inclusivesgpl
1 nè̤e̤ná̤ ně̤nnɛ̂
2 nè̤e̤ní ně̤nɛ̂
3 ně̤e̤nɛ̂ ně̤nkɛ̂
exclusivepl
1 ně̤nkɔ̂

Drink

class 3 fl(fl)ff transitive lenited
inclusivesgpl
1 mâaad̪à̤ mâad̪nɛ̂
2 mâaad̪ì mâad̪ɛ̂
3 mâaad̪ɛ̀ mâad̪kɛ̂
exclusivepl
1 mâad̪kɔ̂

Eat

class 5 lh(rf)rf transitive lenited
inclusivesgpl
1 càamá̤ cǎmnɛ̂
2 càamí cǎmɛ̂
3 cǎamɛ̂ cǎmkɛ̂
exclusivepl
1 cǎmkɔ̂

Think

class 4 fl(fl)rf intransitive lenited
inclusivesgpl
1 câaarà̤ cǎarnɛ̂
2 câaarì cǎarɛ̂
3 câaarɛ̀ cǎarkɛ̂
exclusivepl
1 cǎarkɔ̂

Receive

class 1 hl(hl)hf intransitive unlenited
inclusivesgpl
1 káabà̤ kábnɛ̂
2 káabì kábɛ̂
3 káabɛ̀ kábkɛ̂
exclusivepl
1 kábkɔ̂

Work

class 7 lh(lh)hl transitive lenited
inclusivesgpl
1 làdá̤ lár̥nɛ̀
2 là̤dí lár̥ɛ̀
3 là̤dɛ́ lár̥kɛ̀
exclusivepl
1 lár̥kɔ̀

Wait

class 1 hl(hl)hf transitive lenited
inclusivesgpl
1 líɛɛbà̤ líɛfnɛ̂
2 líibì líɛfɛ̂
3 líibɛ̀ líɛfkɛ̂
exclusivepl
1 líɛfkɔ̂

Sing

class 2 hl(hl)rf transitive lenited
inclusivesgpl
1 kíɛɛdà̤ kǐɛr̥nɛ̂
2 kíidì kǐɛr̥ɛ̂
3 kíidɛ̀ kǐɛr̥kɛ̂
exclusivepl
1 kǐɛr̥kɔ̂

Hold

class 4 fl(fl)rf transitive lenited
inclusivesgpl
1 t̪âaɣà̤ t̪ǎhnɛ̂
2 t̪âaɣì t̪ǎhɛ̂
3 t̪âaɣɛ̀ t̪ǎkɛ̂
exclusivepl
1 t̪ǎkɔ̂

Grab

class 8 lh(lh)ll transitive lenited
inclusivesgpl
1 màyá̤ màynɛ̀
2 màyí màyɛ̀
3 màyɛ́ màykɛ̀
exclusivepl
1 màykɔ̀

Recognize

class 8 lh(lh)ll intransitive lenited
inclusivesgpl
1 ŋɛ̤̀yá̤ ŋɛ̤̀ynɛ̀
2 ŋɛ̤̀yí ŋɛ̤̀yɛ̀
3 ŋɛ̤̀yɛ́ ŋɛ̤̀ykɛ̀
exclusivepl
1 ŋɛ̤̀ykɔ̀