di proze vu iz?

fun redaktsye

tayere leyeners,

a dank farn kumen aher tsu gast. mir hobn letstns bakumen a tsol pozitive blitsbrivlekh fun leyener fun ale ekn velt: nit nor di fareynikte shtatn, nor oykh dorem-amerike, eyrope, un medinas-yisroyl. es derfreyt undz gor shtark ven es bavayzt zikh, tsvishn di faldn fun di eybik royshndike kiberkhvalyes, a yidish vort fun an emes|n bosr-vedam, un nit keyn server oder voser nit iz elektronishn goylem mitn nit-ongeleygtn onzog, az der adres oyf velkhn me hot geshikt yents brivl ekzistirt mer nit... a klal, shraybt vayter mit ayere komplimentn, yediyes, taynes, komentarn, grobe verter, un stam plaplerayen. mir efenen yedn briv un klepn zey oyf oyf di vent fun undzer redaktsye-palats.

ir vet mistome bamerkn az in dem numer gefinen zikh akh-v|rak lider, dos heyst on keyn proze (khuts dem dozikn basheydenem vort frier). dos heyst nit, khas-vekholile, az mir hobn beser lib poezye vi proze. eylu v|eylu divrey eloykim khayem. nor vi di velt zogt (oder flegt zogn?): ven me zol hobn zalts volt men gekokht a kashe, ven me zol hobn shmalts. keyner hot keyn proze nit arayngeshikt, hobn mir nit.

fregt zikh di koshe: far vos hobn mir dos mol nit keyn proze? do vayter leygn mir fir a por nit-visnshaftlekhe teyrutsem:

1. me foylt zikh.

2. proze shikt men haynt mernit tsu di zhurnaln vos tsoln derfar, heyst es tsum "forvert|s". "der bavebter yid" iz bloyz vos me ruft b|laz a "zin" (a farkirtsung fun englishn vort "magazin", taytsh "zhurnal" -- geveyntlekh iz a "zin" a kleyne mimeografirte publikatsye far yingere leyener vos viln zikh akegnshteyn dem establishment, aroysgegebn oyf zeyer a bilikn un umformeln ofn). ven me zol onbotn honorarn, voltn mir bakumen a shlal mit materyal. khoshev|e leyeners, tsebaytlt zikh!

3. keyner shraybt mer nit haynt tsu tog. dos iz der anti-yidish-argument. ay, vos me shraybt yo? oyf dem iz keyn teyrets nito. dakht zikh, az di kritiker (v|gam akheynu bney yisroyl besoykem!) hobn beser lib dem "masnmark". afile shund oyf english bakumt mer pirsem vi an emes|er mayster vi Yekhiyel shraybman, im tsu lange yor, vos me volt im gedarft mamesh trogn oyf di hent un dreyen vegn im a langmetrazhikn dokumentar. ikh bin nit keyn nit-farginer. es muzn dokh ale mol oyfkumen di Jonathan Safran Foer s fun der velt. zol es zey voyl bakumen. dos heyst nit ober az zey zaynen di eyntsike virdike shraybers.

4. es feln shraybers. nit vos zey zaynen nito, nor zey feln poshet. emes, ober nit interesant. ikh hob beser lib a matsev vos me ken pruvn baytn.

5. es feln temes.

lomir onnemen, stam azoy, glat in der velt arayn, az numer 4 iz der rikhtiker teyrets. shver zikh fortsushteln az in aza ot-freylekh-ot-tragish-farkhapndiker velt iz nito vegn vos tsu shraybn. lomir do firbrengen a dreystn forshlog. ver es shikt arayn in redaktsye db"|i (215 ist 24ste gas, num' 315, n"|i n"|i 8304-10010, blitspost: sholemberger@hotmail.com ) a manuskript oyf eyner fun di vayterdike temes, vet* bakumen a kleynem honorarshtikl. (* dos heyst, nor oyb di zakh kumt nokh undzere klolem far kvalitet. keyn naronem zaynen mir nit.)

di firgeleygte temes:

1. di tsen vikhtikste yidish-bikher vos zaynen aroys b|meshekh fun di letste tsen/tsvantsik/fuftsik/hundert/tsvey hundert/finf hundert yor.

2. a mayse, dertseylung, oder esey vegn di khoredishe yidn.

3. a brivl vegn matsev in yisroyl.

4. a retsept far a geshmakn heymishn maykhl.

5. a libe-geshikhte.

efsher iz dos umzist, nor es ken nit shatn. mir viln nit aroysgebn nokh prozeloze numern.